Aanpassingen in het kader van noodzakelijke aanpassingen voor mindervaliden

In bepaalde situaties is het noodzakelijk dat er aanpassingen aan een voertuig gebeuren zodanig dat hulpbehoevenden zich toch nog op een zelfstandige manier kunnen verplaatsen. De aanpassingen die uitgevoerd werden moeten echter gehomologeerd worden indien ze niet opgenomen staan in het oorspronkelijke goedkeuringscertificaat. De homologatieprocedure wordt ingeleid door de Dienst Gelijkvormigheid van de technische keuring Kolonel Bourgstraat in Evere (ACT) indien de ombouwer geen COP is. Het is mogelijk voor de COP erkende ombouwer om de nodige stappen te zetten voor de homologatie en aflevering van de inschrijvingsaanvraag.

Via het keuringcentrum bestaat de procedure uit 5 fases:

Invoering van het dossier 

De klant maakt een afspraak met de technische dienst. Er wordt een dossier opgesteld dat alle nodige gegevens bevat. Het is belangrijk dat de klant het voertuig samen met verschillende documenten presenteert:

  • Kopie van het COC of gelijkvormigheidsattest of buitenlandse boorddocumenten bij invoer
  • Kopie van het inschrijvingsbewijs indien het voertuig ingeschreven is
  • Attest van de FOD Sociale zekerheid
  • Documentatie voor elk gebruikt onderdeel of systeem
  • Een schriftelijke toelating van de constructeur van het basisvoertuig is steeds noodzakelijk voor een voertuig dat aangepast werd met het oog op het vervoer van personen met beperkte mobiliteit, en zal soms geëist worden door de FOD in het kader van de aanpassing van een voertuig met het oog op het besturen door een persoon met beperkte mobiliteit (met name wanneer het gewicht van de mogelijk geplaatste vervangende zetel het gewicht van de oorspronkelijke zetel duidelijk overschrijdt)
  • Actueel CARA-attest afgeleverd door VIAS

Nakijken dossier door de gewestelijke dienst homologatie

Onze dienst homologatie zal het dossier dat ingevoerd werd door de technische dienst nakijken. Ofwel accepteert de dienst de aanvraag en geven we toestemming, ofwel wordt het dossier niet aanvaard.

Toestemming van de dienst betekent dat het dossier zal worden aanvaard indien de wijzigingen correct en volgens het ingestuurde dossier zijn uitgevoerd. In geval van weigering zal commentaar aan de technische dienst worden overgemaakt. Het is aan de technische dienst om deze opmerkingen aan de klant over te maken. De klant kan het dossier wijzigen/vervolledigen via de tussenpersoon van de technische dienst of afzien van het aanpassingsproject.

Controle van de aanpassing van het voertuig

De te volgen procedure is enkel mogelijk bij het station te Evere. Deze kan de overeenkomst onderzoeken tussen het ingevoerde dossier en de uitgevoerde aanpassingen. Bovendien gaat de technische dienst nakijken of de aanpassingen uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst.

Afhankelijk van de controle zijn volgende resultaten mogelijk:

  • Het voertuig is volledig aangepast volgens het dossier en de regels van de kunst. De procedure wordt voortgezet.
  • Het voertuig is aangepast volgens het dossier, de aanpassingen zijn echter niet uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De aanpassingen moeten gewijzigd worden, het voertuig moet terug voorbij de technische dienst komen om de procedure verder te kunnen zetten.
  • Het voertuig is niet aangepast volgens het dossier. De klant kan de aanpassingen verbeteren en het voertuig opnieuw voorrijden of aanvullende informatie toevoegen aan het dossier. Indien er wijzigingen gebeuren aan het dossier moet de procedure hernomen vanaf het begin.

Verslag van de controle

De technische dienst bezorgt ons het dossier na de controle. Vanaf nu kan onze dienst definitief een goedkeuringscertificaat als alleenstaand geval versturen. Het goedkeuringscertificaat wordt naar de technische dienst opgestuurd.

Administratieve regularisatie

Vanaf het moment dat de technische dienst het certificaat ontvangt, wordt de klant op de hoogte gebracht. Het individueel goedkeuringscertificaat wordt afgeleverd via de technische dienst aan de klant. Tevens wordt een nieuw identificatieplaatje aangebracht. De technische dienst moet een nieuwe inschrijvingsaanvraag voor een correctie van inschrijving afleveren. Het is nu mogelijk om met het voertuig in te schrijven op basis van het nieuwe homologatiecertificaat.

Indien gewenst kan een voertuig dat aangepast werd door een constructeur naar de oorspronkelijke staat terug hersteld worden. De klant kan een technische dienst contacteren. Een procedure zal ingezet worden via de technische dienst. Hierbij zal gecontroleerd worden of de aanpassingen volledig verwijderd zijn geweest. Indien dit het geval is wordt een nieuwe homologatieprocedure opgestart. Er wordt een aanvraag tot inschrijving afgeleverd, samen met een keuringsbewijs.

Opgelet, bij relatief zware aanpassingen (bijvoorbeeld bij een bodemverlaging) zal het niet meer mogelijk zijn de oorspronkelijke staat te herstellen.