Algemene prioriteiten

Gewestelijk Mobiliteitsplan

Momenteel stelt het Gewest haar eerste Gewestelijk Mobiliteitsplan op, conform aan de Ordonnantie van 26 juli 2013. Good Move is de naam van het initiatief waarbij sinds november 2016 verschillende stakeholders geraadpleegd worden om lessen te leren uit het verleden en nieuwe toekomstperspectieven en prioriteiten vast te leggen.

Op Good Move.brussels vindt u alles over de opmaak van het nieuwe Gewestelijke Mobiliteitsplan.

Het Iris2-plan

In afwachting van de goedkeuring van dit nieuwe plan door de regering, blijft het Iris2-plan uit 2010 de leidraad voor het mobiliteitsbeleid in het gewest. Het moet de verkeersopstoppingen in de hoofdstad een halt toeroepen.

De algemene doelstelling is om het autoverkeer tegen 2018 met 20% terug te dringen in vergelijking met de cijfers uit 2001. Daarom worden enerzijds maatregelen naar voor geschoven die alternatieve mobiliteit aanmoedigen, zoals meer voetgangerszones, fietsinfrastructuur, trams en bussen in eigen bedding, de automatisering en uitbreiding van het metronet, enzovoort.

Anderzijds heeft het plan het over maatregelen die een rationeel autogebruik bevorderen, zoals een beter parkeerbeleid, de bescherming van woonzones en een belasting op het autogebruik... 

U kunt een exemplaar van het Iris2-plan aanvragen bij Brussel Mobiliteit.

Iris2-plan : Icône PDFiris2 deel 1

Icône PDFiris2 deel 2

Icône PDFiris2 deel 3

Gemeentelijke mobiliteitsplannen

Sinds 2003 stellen de Brusselse gemeenten in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beetje bij beetje hun Gemeentelijke Mobiliteitsplannen (GMP) op. Een GMP is een planningsinstrument voor het mobiliteitsbeleid op gemeentelijke schaal.

De belangrijkste doelstellingen van het GMP zijn een betere mobiliteit en toegankelijkheid, meer verkeersveiligheid en een hogere levenskwaliteit voor de inwoners door een rationeler autogebruik.

Op vlak van toegankelijkheid en mobiliteit gaat het om:

  • de organisatie van een coherent systeem voor verplaatsingen van personen en goederen binnen de gemeente; multimodaal, hiërarchisch opgebouwd en op een correcte manier aangekondigd
  • een oplossing voor de toegankelijkheid van de belangrijkste activiteitspolen, voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een beperkte mobiliteit
  • het stimuleren van stappen, fietsen en openbaar vervoer, het aanmoedigen van intermodaliteit en een rationeler autogebruik
  • bijdragen tot een optimale inplanting van diverse stedelijke activiteiten (wonen, werken, handel...) waarbij een mix van verschillende functies voorop staat.

Op vlak van verkeersveiligheid wil het GMP het aantal en de ernst van de ongelukken terugdringen.

Op vlak van levenskwaliteit is het de bedoeling om:

  • de publieke ruimte aangenamer te maken en de ontwikkeling van plaatselijke activiteiten te steunen
  • nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen (geluidsoverlast, luchtvervuiling...)

Dankzij een GMP heeft een gemeente een toekomstgerichte visie op haar mobiliteit, en dit zowel op middellange als lange termijn. Het plan vormt ook een kader voor informatie, sensibilisering, overleg en coördinatie van lokale actoren.

U kunt de GMP terugvinden op de websites van de Brusselse gemeenten.