Coördinatie van de bouwplaatsen

De werkzaamheden op gewestwegen zijn onderworpen aan een specifieke reglementering. Ze moeten het akkoord krijgen van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen. Geen enkele nieuwe werf mag van start mag gaan op de openbare weg zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze commissie. Het gaat dan om werkzaamheden die op de openbare weg worden uitgevoerd door de concessiehouders (Sibelga, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, federale staat...).

Directie en Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen

  • Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen

Binnen Brussel Mobiliteit coördineert de Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen de werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze cel staat ook in voor het secretariaat van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.

  • De Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen

De commissie heeft als taak de werken die de concessiehouders van plan zijn uit te voeren op, onder of boven de openbare weg, in tijd en ruimte te coördineren. De commissie bepaalt de plaats, de duur en de aanvangsdatum van de werken, evenals de eventuele begeleidingsmaatregelen om de mobiliteit van alle weggebruikers te waarborgen.

Meer info: PDF-pictogramhuishoudelijk reglement coordinatiecommissie

Informatie voor de concessiehouders

De PDF-pictograminstitutionele concessiehouders (degene die zich moeten bekendmaken bij de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen) zijn verplicht om Osiris te gebruiken om de gegevens te registreren die nodig zijn voor de vervulling van de formaliteiten opgelegd door de gewestelijke regelgeving inzake werken op de openbare weg, behalve voor wat het beroep bij de regering betreft.

Informatie voor de andere actoren

De niet-institutionele verzoekers (de anderen) hebben de keuze om Osiris te gebruiken voor dezelfde doeleinden. Kiezen ze ervoor om Osiris niet te gebruiken, dan moeten ze de stukken van hun vergunningsaanvraagdossier overmaken aan de beheerder, op het volgende adres:

Wetgeving

Regeling van kracht: Ordonnantie van 3 juli 2008 en bijhorende besluiten
·        Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

Link Justel

Gewijzigd door:

·        Ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

Link Justel

·        Ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Link Justel

De  uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg

·        Besluit van 11 juli 2013 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de  uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg

Link Justel

De coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg - Osiris

·        Besluit van 30 januari 2014 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Regering betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg

Link Justel

De  Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen

·        Besluit van 26 januari 2012 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de  Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie  van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en  houdende de benoeming van haar leden.

Link Justel

·        Erratum van 26 januari 2012 - Besluit van 26 januari 2012 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de  Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie  van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en  houdende de benoeming van haar leden.

Link Justel

Gewijzigd door:

·        Besluit van 11 juli 2013 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging  van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de  Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de  bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar  leden.

Link Justel

·        Besluit van 30 januari 2014 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden

Link Justel

Beperkingen

·        Besluit van 20 oktober 2011 tot aanwijzing van de ambtenaren voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in : artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu; in artikel 313septies van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening; in artikel 33 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen; in artikel 88 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

Link Justel

·        Besluit van 31 januari 2013 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde bedragen

Verzoeningscomité

·        Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de werking en de organisatie van het Verzoeningscomité bedoeld in artikel 75 van de ordonnantie van de 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
·        Ondergrondse kabels, buizen en leidingen

Ordonnantie van 26 juli 2013

·        Ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen.
·        Besluit van 16 mei 2014 de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen.

Link Justel

Oude regeling: Ordonnantie van 5 maart 1998 en bijhorende besluiten
·        Ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstelijk Gewest.

Link Justel

Coördinatie en  de organisatie van de werken

·        Besluit van 16 juli 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Link Justel

De administratieve  geldboeten

·        Besluit van 20 juli 2000 van de Brussels Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk inzake coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg.

Link Justel

Gewijzigd door:

·        Besluit van 20 december 2001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake openbare werken en Vervoer.

Link Justel

Commissie voor de Coördinatie van de werken

·        Besluit van 20 juli 2000 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de Coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Link Justel

Vervangen door:

·        Besluit van 16 juni 2005 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de Coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Link Justel

Opleidingen

Brussel Mobiliteit biedt alle geïnteresseerden gratis opleidingen aan betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen.

Meer info en inschrijvingen: bmtraining.be

Inschrijvingsvoorwaarden:

  • de opleiding wordt gratis aangeboden (ten laste van het Gewest) voor alle partijen die betrokken zijn bij de coördinatie van bouwplaatsen
  • de inschrijvingen zijn beperkt tot 8 personen per sessie (behalve module 1)
  • indien nodig kunnen bijzondere organisatieregelingen getroffen worden
  • de aanvragen worden in aanmerking genomen in volgorde van inschrijving
  • deelnemers die zijn ingeschreven voor een module ontvangen een bevestiging per e-mail met vermelding van tijdstip en plaats van de opleiding.
  • er moeten minstens 5 deelnemers zijn opdat de opleiding zou plaatsvinden. Zo niet, worden de aanvragers tijdig ingelicht
  • aanvragers die niet konden worden ingeschreven, ontvangen daarover een e-mail. Ze zullen geïnformeerd worden over de volgende opleidingssessies

De Confederatie Bouw organiseert opleidingen over Osiris voor zijn leden.

Meer info: confederatiebouw.be

Opleidingsmateriaal en informatie

De opleidingsdragers worden kosteloos ter beschikking gesteld van het grote publiek.

Zij kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat de bron ervan vermeld wordt én dat de inhoud ervan ongewijzigd gerespecteerd wordt. Elke wijziging die er door de gebruiker in wordt aangebracht moet duidelijk als dusdanig worden aangekondigd.

Indien er een afwijking optreedt tussen enerzijds de informatie die verspreid wordt door deze opleidingsdragers en anderzijds de wetteksten en geldende voorschriften dan gaan deze laatste voor. 

PDF-pictogrambouwplaatsen op de openbare weg: alles wat u moet weten

PDF-pictogrambouwplaatsen op de openbare weg: richtlijnen voor de beheerder

PDF-pictogrambouwplaatsen op de openbare weg: richtlijnen voor de institutionele verzoekers

PDF-pictogrambouwplaatsen op de openbare weg: richtlijnen voor de niet-institutionele verzoekers

 

Contact

Gewestelijk Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit
Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen
Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel
T 02 204 22 70
E-mail: mobiliteit@gob.brussels

Link naar de snedes