Subsidies voor verenigingen

U beheert een vereniging die actief is in het domein van de mobiliteit of de verbetering van de verkeersveiligheid? 

Brussel Mobiliteit kan u bijstaan bij uw acties en projecten. 

Hieronder een overzicht van de projectoproepen voor de subsidies die beschikbaar zijn in 2022.

Educatie en sensibilisering voor verkeersveiligheid

Uiterste datum voor het indienen 31/01/2022 – contact: mscorier@sprb.brussels

Het doel van deze oproep tot het indienen van projecten is de uitvoering van gerichte bewustmakings-/opvoedingsacties op het gebied van verkeersveiligheid in het Brussels Gewest: verdovende middelen aan het stuur bestrijden, snelheidsbeperking, bescherming van kwetsbare weggebruikers, enz.

Gids over de te volgen procedure en aanvraagformulier

Verbetering van de levenskwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte voor iedereen

Uiterste datum voor indiening 30/11/2021 - contact: swalschap@gob.brussels

Het doel van deze oproep tot het indienen van projecten is de levenskwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte in het Brussels Gewest voor iedereen te verbeteren en de doelstellingen van Good Move in de praktijk om te zetten.

Gids over de te volgen procedure en aanvraagformulier

Gelijke kansen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil zorgen dat zijn beleid aan iedereen ten goede komt en vermijden dat bepaalde groepen ongewild worden uitgesloten. Het is de bedoeling het beleid doeltreffender, eerlijker en efficiënter te maken.

In het subsidieaanvraagformulier werden drie luiken benadrukt zodat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan nagaan of het project voldoende rekening houdt met de problematiek of bijzonderheden van de doelgroepen m.b.t. gelijke kansen.

Het gaat om:

Gender

Gender wordt vaak verward met geslacht, maar die twee begrippen hebben een verschillende betekenis. Het begrip geslacht verwijst naar de biologische verschillen tussen vrouwen en mannen. De term gender heeft echter betrekking op de maatschappelijke rollen die aan vrouwen en mannen worden toegekend. De meeste projecten lijken neutraal, ze maken namelijk geen expliciet onderscheid tussen vrouwen en mannen. Maar soms kan een project onbedoeld een ander effect hebben op vrouwen dan op mannen, omdat hun situatie en maatschappelijke rollen maar al te vaak verschillen. Het is dus belangrijk na te gaan of het voorgestelde project de gewenste impact zal hebben, zowel op mannen als op vrouwen.

Handicap

Personen met een handicap ervaren beperkingen die hun deelname aan het maatschappelijke leven belemmert. Om iedereen te bereiken, zou er aandacht moeten worden besteed aan de toegankelijkheid van de omgeving waarin het project plaatsvindt, en ook aan de helderheid van de informatie die wordt meegedeeld.

Diversiteit

De Brusselse bevolking is zeer divers.

Bepaalde personen ervaren discriminatie wegens hun herkomst, of die van hun gezin, hun band met een ander land, hun taal, hun cultuur, hun seksuele geaardheid of zichtbare kenmerken zoals hun huidskleur.

Andere personen worden gediscrimineerd op grond van hun familiale achtergrond of hun sociale netwerk. Daarmee bedoelen we voornamelijk minderbedeelde personen of personen die ooit kansarm geweest zijn.

Er wordt bijgevolg aan de verenigingen gevraagd de informatie in te vullen over dergelijke bijzonderheden van het ingediende project.

Laatste nieuws