Algemene prioriteiten

Gewestelijk Mobiliteitsplan

Good Move is het gewestelijk mobiliteitsplan dat tot stand kwam na talrijke consultaties van mobiliteitsactoren uit de private en openbare sector, van de gemeenten en van de politiezones. 

Het plan heeft tot doel de verwachte demografische en economische ontwikkelingen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest te verzoenen met een kwalitatieve leefomgeving. 

Met Good Move wil de Brusselse regering een antwoord bieden op de ecologische, sociale en economische uitdagingen van het Brussels Gewest door resoluut te kiezen voor een aangename en veilige stad, bestaande uit rustige wijken, verbonden door intermodale structuurassen, en gericht op efficiënt openbaar vervoer en vlotter verkeer. De maatregelen van het plan zijn bedoeld om elke gebruiker aangepaste, gefaciliteerde en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen te bieden, zodat hij of zij voor elk van zijn of haar reizen de meest geschikte vervoerswijze kan kiezen, afhankelijk van zijn of haar bestemming en behoeften op een bepaald moment. Dit maakt het mogelijk om de mobiliteitsgewoonten te veranderen en het aantal autoritten met een kwart te verminderen.

Om de uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove te faciliteren, heeft de Regering kaarten van de multimodale wegenspecialisatie uitgewerkt en goedgekeurd. Hierop worden de mobiliteitsnetten van het plan aangegeven. Ze werden opgemaakt in samenwerking met de gemeenten. Download deze kaarten hier.

Op goodmove.brussels vindt u alles over het Gewestelijke Mobiliteitsplan.

Download het plan: Good Move (19.9 MB)

Opvolging van het beheerscontract met de MIVB

Een beheerscontract tussen de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt elke vijf jaar de opdrachten en verbintenissen vast van de MIVB voor de verdere ontwikkeling van de mobiliteit in de hoofdstad. Een bedrijfsplan legt de missie en de visie van de MIVB vast, alsook de te volgen strategie om de doelstellingen uit het beheerscontract te behalen. Het Brusselse Gewest volgt dit beheerscontract regelmatig op. De resultaten daarvan vindt u terug in opvolging_van_het_beheerscontract_rapport_2018.pdf (1.75 MB) Het contract van openbare dienst wordt opgevolgd in het stib_rapport_annuel_csp_2019_nl1.pdf (1.96 MB)

Gemeentelijke mobiliteitsplannen

Sinds 2003 stellen de Brusselse gemeenten in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beetje bij beetje hun Gemeentelijke Mobiliteitsplannen (GMP) op. Een GMP is een planningsinstrument voor het mobiliteitsbeleid op gemeentelijke schaal.

De belangrijkste doelstellingen van het GMP zijn een betere mobiliteit en toegankelijkheid, meer verkeersveiligheid en een hogere levenskwaliteit voor de inwoners door een rationeler autogebruik.

Op vlak van toegankelijkheid en mobiliteit gaat het om:

  • de organisatie van een coherent systeem voor verplaatsingen van personen en goederen binnen de gemeente; multimodaal, hiërarchisch opgebouwd en op een correcte manier aangekondigd
  • een oplossing voor de toegankelijkheid van de belangrijkste activiteitspolen, voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een beperkte mobiliteit
  • het stimuleren van stappen, fietsen en openbaar vervoer, het aanmoedigen van intermodaliteit en een rationeler autogebruik
  • bijdragen tot een optimale inplanting van diverse stedelijke activiteiten (wonen, werken, handel...) waarbij een mix van verschillende functies voorop staat.

Op vlak van verkeersveiligheid wil het GMP het aantal en de ernst van de ongelukken terugdringen.

Op vlak van levenskwaliteit is het de bedoeling om:

  • de publieke ruimte aangenamer te maken en de ontwikkeling van plaatselijke activiteiten te steunen
  • nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen (geluidsoverlast, luchtvervuiling...)

Dankzij een GMP heeft een gemeente een toekomstgerichte visie op haar mobiliteit, en dit zowel op middellange als lange termijn. Het plan vormt ook een kader voor informatie, sensibilisering, overleg en coördinatie van lokale actoren.

U kunt de GMP terugvinden op de websites van de Brusselse gemeenten.