De Gewestelijke Mobiliteitscommissie

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC) is een belangrijke plaats waar talrijke actoren elkaar op regelmatige basis kunnen ontmoeten: de gewestelijke administratie, de gemeenten, openbare en private vervoersoperatoren (zowel de federale, Vlaamse als de Waalse), gebruikers (van alle vervoerswijzen, gaande van personen met een beperkte mobiliteit tot autocarchauffeurs), buurtbewoners, vakbonden, werkgevers, enz.

De 78 leden hebben zo een unieke kans om elkaar te ontmoeten en samen te discussiëren rond thema's of projecten die met mobiliteit samenhangen.

Opdrachten

Naast haar adviserende bevoegdheid legt de Gewestelijke Mobiliteitscommissie zich ook toe op informatie, sensibilisering en uitwisselingen tussen de verschillende spelers. Hoewel elk lid van de Gewestregering het advies van de GMC kan vragen, kan de Commissie vrij elke problematiek in behandeling nemen die verband houdt met haar bestaansreden.

De laatste jaren zijn de leden op uitgesproken wijze geëvolueerd naar consensus en naar een gemeenschappelijke visie op mobiliteit die rekening houdt met de bezorgdheden van iedereen.

Over het algemeen en in het bijzonder inzake mobiliteit is overleg een sleutelfactor voor het welslagen van projecten.

Organisatie

De werkzaamheden van de GMC vinden zowel in plenaire zittingen plaats als via vier gespecialiseerde afdelingen:

  • Personen met een beperkte mobiliteit

De afdeling PBM controleert op regelmatige basis de stand van zaken van het geïntegreerde PBM-beleid van de MIVB en het Gewest met het oog op een betere toegankelijkheid. Deze elementen moeten het mogelijk maken het verdrag van de Verenigde Naties betreffende de rechten van personen met een handicap, dat het Gewest geratificeerd heeft, na te leven, met name met betrekking tot het in aanmerking nemen van personen met een handicap in het weg- en vervoersbeleid.

Bovendien heeft de afdeling PBM, door de bemiddeling van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, een advies verstrekt over de wijzigingen die aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) moeten worden aangebracht tijdens de herziening, een advies over het GPDO alsook een advies over de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de definitie en aan de kwaliteiten waaraan een taxi met een PBM-licentie moet voldoen.

  • Actieve modi (voetgangers en fietsers)

De afdeling Actieve modi, die in 2013 is opgericht, heeft als algemene doelstelling om de projecten voor ruimtelijke ordening die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkeld worden te bespreken met alle actieve weggebruikers, met name de PBM (onder wie personen met een handicap), voetgangers en fietsers, om te komen tot aanbevelingen die in constructief overleg tot stand zijn gekomen. Meestal doet men deze aanbevelingen vóór de afwerking van de projecten, zodat ze nog door de projectverantwoordelijke geïntegreerd kunnen worden (bijvoorbeeld voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning).

  • Fietsen

De afdeling Fietsen legt zich toe op de algemene elementen van het fietsbeleid.

  • Goederen

Tijdens de vergaderingen van deze afdeling worden de Brusselse spelers uit de vrachtvervoersector samengebracht om naar hun getuigenissen te luisteren, enkele goede praktijken te delen en na te denken over nieuwe mogelijkheden (onder andere via interactieve workshops) voor allerlei thema's zoals het project inzake kilometerheffing voor vrachtwagens en de ontwikkeling van een erkenningssysteem voor de operatoren van de stedelijke distributie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Enkel de plenaire vergadering is evenwel bevoegd om adviezen voor de Gewestregering aan te nemen. Die adviezen zijn hetzij op presentaties (van leden of genodigden), hetzij op de werkzaamheden van de gespecialiseerde afdelingen gebaseerd. Bij de bespreking van de adviezen wordt altijd naar een consensus gestreefd. Doordat bijna alle adviezen unaniem worden goedgekeurd, krijgen ze meer gewicht wanneer de aanvrager ze leest.

Adviezen 2021

Adviezen 2020

Adviezen 2019

Adviezen 2018

Adviezen 2017