Verwerking persoonsgegevens

Informatief formulier over een of meer verwerkingen van persoonsgegevens, uitgevoerd door of voor rekening van de GOB

Dit formulier informeert u in alle transparantie en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over de verwerking van persoonsgegevens die werd uitgevoerd in het kader van volgend proces:

Het afnemen, om de drie jaar en volgens een identieke methodologie, van twee tevredenheidsenquêtes bij de gebruikers over het mobiliteitsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de ruime zin van het woord. Met deze twee enquêtes kan de Mobiliteitsbarometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgesteld, en kunnen de resultaten van de twee edities / golven worden vergeleken. De gegevensverzameling zal online gebeuren via een zelf in te vullen vragenlijst. Deze twee enquêtes zullen hulptools zijn bij de besluitvorming, en zullen het mogelijk maken tot een beter mobiliteitsbeleid te komen. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verzameld om een realistisch beeld te krijgen van de perceptie van de gebruikers, en om dubbele antwoorden te vermijden. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld, niet worden hergebruikt en niet worden doorverkocht. Deze gegevens zullen worden vernietigd zodra de enquête afgerond is.

Laatste bijwerking : 22/9/2021

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder nummer 0316.381.039. Zijn identiteit en contactgegevens zijn:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

overheidsdienst.brussels

info@gob.brussels

+32 (0)2 204 21 11

Hij heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen met wie de personen op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft contact kunnen opnemen over alle aangelegenheden die daarmee verband houden alsook met de uitoefening van hun rechten die de AVG hun verleent:

Functionaris voor gegevensbescherming van de GOB

Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

dpo@gob.brussels

 1. DOELSTELLINGEN en rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden:

 • De doeleinden zijn: Hulp bij de besluitvorming en oriëntering van het mobiliteitsbeleid in het kader van het Gewestelijk Mobiliteitsplan, ook Good Move genoemd.
 • De aard van de gegevensverwerking is als volgt: het persoonsgegeven (e-mailadres en, indien van toepassing, de naam, de voornaam en het telefoonnummer) is versleuteld via een RSA 1024 bits-sleutel. Enkel de DPO van AQ Rate kan deze informatie ontsleutelen. Als de respondent dit e-mailadres (en, indien van toepassing, de naam, de voornaam en het telefoonnummer) al eens heeft ingevoerd, zal hij geen toegang tot de vragenlijst krijgen om dubbele antwoorden te vermijden. De antwoorden op de enquêtevragen zullen worden gepseudonimiseerd. De antwoorden op de vragenlijst zullen immers niet worden gekoppeld aan de e-mailadressen in de databank die zal worden gebruikt voor de analyses. De persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld, niet worden hergebruikt en niet worden doorverkocht. Ze zullen worden vernietigd zodra de enquête afgerond is.
 • De verwerkte persoonsgegevens zijn:  e-mailadres (dit gegeven zal worden gescheiden van de andere gegevens), naam (uitsluitend voor de personen die geholpen werden door een enquêteur ; dit gegeven zal worden gescheiden van de andere gegevens), voornaam (uitsluitend voor de personen die geholpen werden door een enquêteur ; dit gegeven zal worden gescheiden van de andere gegevens), telefoonnummer (uitsluitend voor de personen die geholpen werden door een enquêteur ; dit gegeven zal worden gescheiden van de andere gegevens), taal (Nederlands, Frans, Engels), geslacht, leeftijd, postcode, openbaarvervoerhalte die het dichtst bij de domicilie ligt, gezinssituatie, hoogste diploma, beroepssituatie, moeilijkheden om zich te verplaatsen.
 • De categorieën betrokken personen zijn:
 • De gebruikers van het mobiliteitsaanbod van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inwoners + pendelaars / bezoekers). Deze gebruikers (respondenten) zullen uit drie verschillende kanalen komen:

  • "Natuurlijke" bezoekers van het portaal van Brussel Mobiliteit die de newsletter over de enquête zullen lezen, en die vervolgens hun e-mailadres kunnen invoeren om de link naar de online-enquête te ontvangen;
  • De gebruikers van sociale media: gerichte reclame zal hen doorverwijzen naar het portaal van Brussel Mobiliteit, en vervolgens ook naar de interface waarin ze hun e-mailadres kunnen invoeren om de link naar de enquête te ontvangen;
  • De personen die de link van het portaal van Brussel Mobiliteit hebben gelezen op papieren affiches in bepaalde Brusselse gemeentegebouwen.

De verwerking is rechtmatig voor zover aan de volgende voorwaarde is voldaan:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 1. Verstrekking van de gegevens

De verstrekking van de voor deze verwerking verzamelde persoonsgegevens is niet van reglementaire of contractuele aard en is niet bepalend voor het sluiten van een overeenkomst.

De verstrekking is facultatief en het gebrek eraan heeft de gevolgen zoals hierna beschreven:

 • Sommige respondenten zouden de enquête meermaals kunnen invullen. Dat zou de resultaten kunnen vertekenen ten behoeve van een ideologie of een belangengroep.
 • De representativiteit van de respondenten t.o.v. de sociodemografische kenmerken van de gebruikers van het Brusselse mobiliteitsaanbod kan niet langer worden gecontroleerd.
 1. Categorieën en bron van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die het voorwerp zijn van de verwerking, behoren tot onderstaande categorieën:

 • Courante persoonsgegevenscategorieën waarvoor een basisbeschermingsniveau nodig is. (e-mailadres, geslacht, leeftijd, postcode, enz.).

Ze zijn afkomstig van (bron die niet toegankelijk is voor het publiek).

 1. Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Deze verwerking van persoonsgegevens produceert ten aanzien van de betrokkene geen enkel uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Het recht dat artikel 22 van de AVG aan de betrokkene verleent, is bijgevolg niet van toepassing op deze verwerking.

De onderliggende logica van deze geautomatiseerde individuele besluitvorming evenals het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene, worden hierna toegelicht:

Om toegang te krijgen tot de vragenlijst moet je een geldig e-mailadres invoeren waarnaar een e-mail zal worden gestuurd, met een unieke link naar de vragenlijst.

De deelnemer aan de Mobiliteitsbarometer is vrij om zijn e-mailadres al dan niet mee te delen. Maar als hij dat weigert, zal hij ook geen toegang krijgen tot de vragenlijst.

Als de deelnemer aan de Mobiliteitsbarometer ermee instemt zijn e-mailadres mee te delen, kan hij de vragenlijst raadplegen via de unieke link die via e-mail naar het meegedeelde e-mailadres zal worden gestuurd.

Met deze unieke link zal hij de vragenlijst in één of verschillende keren kunnen invullen: als hij het invullen van de vragenlijst onderbreekt, moet hij opnieuw op de meegedeelde link klikken en kan hij hervatten waar hij is gestopt.

Zodra de vragenlijst ingevuld en gevalideerd is door op het laatste scherm ervan te klikken, zullen de antwoorden op de aan de unieke link gekoppelde vragenlijst worden geregistreerd en zal de toegang tot de vragenlijst via deze link worden gedeactiveerd zodat de geregistreerde antwoorden niet meer kunnen worden gewijzigd.

 1. Ontvangers van de persoonsgegevens en doorgiften

De volgende ontvangers ontvangen alle of een deel van de persoonsgegevens, naargelang hun rol in de verwerking ervan:

Vertegenwoordigd door Didier van Kesteren, Data Protection Officer

Waterloosesteenweg 255

1060 Brussel

België

Email:   dpo@internetpanel.be.

Tel.:     +32 (0)2/644.56.26.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

 1. Bewaringsduur van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor een duur van 12 maanden, te rekenen vanaf de einddatum van de gegevensverzameling.

De criteria die worden gebruikt om de bewaringsduur van de persoonsgegevens vast te stellen, zijn:

 1. Rechten van de betrokkene

Intrekking van de toestemming

De persoon op wie deze verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, mag zijn toestemming eender wanneer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die steunt op de toestemming die werd verleend alvorens ze weer werd ingetrokken (artikel 7.3 van de AVG).

De toestemming kan worden ingetrokken door een aanvraag in te dienen via het volgende formulier: mijn-avg-rechten.overheidsdienst.brussels

Rechten bedoeld in hoofdstuk III van de AVG

De persoon op wie deze verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, kan de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht om inzage te vragen van zijn persoonsgegevens, het recht om ze recht te zetten of te wissen (artikelen 15, 16 en 17 van de AVG).
 • Het recht om een beperking van de verwerking te vragen (artikel 18 van de AVG).
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG).
 • Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten (artikel 21 van de AVG).
 • Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft (artikel 22 van de AVG).

Daartoe kan de betrokkene:

 • Een aanvraag indienen via het formulier : mijn-avg-rechten.overheidsdienst.brussels
 • Een schriftelijke aanvraag indienen, gedateerd, ondertekend en vergezeld van de kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

DPO

Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

De betrokkene die van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, geniet het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG).

In België is de toezichthoudende autoriteit gewoonlijk:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. Verdere verwerking van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke heeft niet het voornemen een verdere verwerking van de persoonsgegevens uit te voeren voor een ander doel dan het doel waarvoor de gegevens werden verzameld.