Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement De20kmvanBrusselstappen

29/05/2022 – 26/06/2022 

Artikel 1 – Organisator van de wedstrijd 

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Mobiliteit, gevestigd te Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel en  het kabinet van de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt organiseren, in samenwerking met Mortierbrigade NV, gevestigd te Waelhemstraat 37, 1030 Brussel (hierna de “Organisator”) een wedstrijd genaamd “De20kmvanBrusselstappen” (hierna de “Wedstrijd”). 

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement (hierna het “Reglement”). Het Reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Wedstrijd. Iedere Deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder beperking te hebben aanvaard. 

Dit Reglement is te allen tijde consulteerbaar via: Wedstrijdreglement | Brussel Mobiliteit (mobilite-mobiliteit.brussels)

Deelname aan de Wedstrijd is vrij en zonder aankoopverplichting. 

Artikel 2 – Duur van de Wedstrijd 

De Wedstrijd vindt plaats van 29 mei om 10u00  t.e.m. 30 juni 2022 om 23u59. 

 Artikel 3 – Toegang tot de Wedstrijd 

3.1.          De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die bij aanvang van de Wedstrijd de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt en die gedomicilieerd is in Brussel (hierna de “Deelnemer”). 

3.2.          Uitgesloten van de Wedstrijd zijn de personeelsleden en aangestelden van de Organisator, en elke andere persoon die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de Wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen. 

Artikel 4 – Voorwaarden tot deelname

4.1.          Om deel te nemen aan de Wedstrijd moeten Deelnemers een originele foto delen van zichzelf tijdens hun dagelijkse wandeltocht in de comments van de Facebook ‘de20kmvanBrusselstappen’ wedstrijd. Er is zowel een Nederlandstalige als een Franstalige post.

Voor de wedstrijd op 29 mei tijdens de 20 km van Brussel, moeten de deelnemers een foto nemen van zichzelf in de menigte terwijl ze het supportersbordje omhooghouden. Dit bordje wordt hun aangeboden op de stand van Brussel Mobiliteit. Het delen van foto moet gebeuren via de hashtag #de20kmvanBrusselstappen. De deelname is enkel geldig indien het profiel van de Deelnemer publiek wordt gemaakt.

4.2.          Iedere Deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Het is de Deelnemer niet toegelaten deel te nemen onder verschillende pseudoniemen of in naam van één of meerdere derden. Enkel de eerste deelname van de Deelnemer zal in aanmerking worden genomen. Meerdere deelnames, via welk middel ook, worden geweigerd en beschouwd als ongeldig. 

4.3.          De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De Organisator is niet verantwoordelijk indien de Deelnemer onjuiste, niet-actuele of onvolledige gegevens verstrekt. 

4.4.          De Organisator kan ten alle tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten voor een bepaalde periode, alsook de prijs die de Deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben ontvangen door deelname aan huidige Wedstrijd terugvorderen, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, fraude, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd. 

Artikel 5 – Wedstrijdmodaliteiten 

5.1.          Elke Deelnemer moet een originele foto van zichzelf delen tijdens zijn/haar dagelijkse wandeltocht in de comments van de Facebookpost van ‘de20kmvanBrusselstappen’. Er is zowel een Nederlandstalige als een Franstalige post. 

Voor de wedstrijd op 29 mei tijdens de 20 km van Brussel, moet de deelnemer een foto nemen van zichzelf in de menigte terwijl hij/zij het supportersbordje omhooghoudt. Dit bordje wordt hen aangeboden op de stand van Brussel Mobiliteit. Het delen van foto moet gebeuren via de hashtag #de20kmvanBrusselstappen. De deelname is enkel geldig indien het profiel van de Deelnemer publiek wordt gemaakt.

Artikel 6 – Prijzen van de Wedstrijd    

6.1.          Er zijn in het totaal 4 Fitbits te winnen. Elke week wordt er een winnaar van de week aangeduid (ongeacht de taal en de post) en deze persoon zal een Fitbit winnen.

De 4 wedstrijdperiodes zijn :

 • 29/05 – 05/06
 • 06/06 -12/06
 • 13/06 -19/06
 • 20/06 -30/06

Voor de wedstrijd van 29 mei tijdens de 20 km van Brussel is er een Fitbit te winnen. Voor de wedstrijd op 29 mei tijdens de 20 km van Brussel, moet de deelnemer een foto nemen van zichzelf in de menigte terwijl hij/zij het supportersbordje omhooghoudt.

De wedstrijdperiode is Zondag 29 mei van 10u00 tot 23u59.

6.2.          De prijzen kunnen in geen geval geruild worden voor een ander voorwerp of een andere prestatie, wat de waarde hiervan moge zijn, noch voor geld. 

Artikel 7 – Toewijzing en overhandiging van de prijs 

7.1.          De winnaars van de Wedstrijd ‘De20kmvanBrusselstappen’ zijn de personen waarvan de jury oordeelde dat ze de origineelste inzending plaatsten onder de Facebookpost. Er zijn vier winnende personen. 

Voor de wedstrijd die wordt georganiseerd op de dag van de 20 km, is de winnaar de persoon die door de jury als de meest originele wordt beoordeeld en de publicatie deelde via #De20kmvanBrusselstappen.

7.2.          De winnende personen worden per direct message op Facebook, Instagram of Twitter gecontacteerd door de Organisator, om de praktische overhandiging van de prijs te organiseren.

7.3.          De niet-winnende Deelnemers worden niet geïnformeerd. 

7.4.          De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. 

Artikel 8 – Bedrog of manipulatie 

Alle methodes van vervalsing of bedrog zullen leiden tot de intrekking van de deelname aan de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken in geval van bedrog of misbruik of in geval van schending van onderhavig Reglement, zonder dat de Deelnemer een aanspraak van welke aard ook kan laten gelden ten opzichte van de Organisator. Elke Deelnemer die niet aan deze regels voldoet, kan zonder verwittiging uitgesloten worden uit de Wedstrijd. 

Artikel 9 – Contact met de organisator 

Over deze Wedstrijd mag in geen geval briefwisseling worden gevoerd, met uitzondering van: 

 • de contactopname voor de validatie en toekenning van de prijs via email
 • een schriftelijke aanvraag van het Reglement, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop die wordt verstuurd naar het volgende adres: Mortierbrigade NV, Waelhemstraat 77, 1030 Brussel 

Artikel 10 – Verwerking van Persoonsgegevens 

10.1.        Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacyrichtlijn” of “GDPR”). 

10.2.        Bij deelname aan de Wedstrijd geven de Deelnemers hun toestemming tot het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens en tot het ontvangen van berichten van de Organisator. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd worden verzameld zullen enkel door de Organisator gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder huidig artikel. De verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan derden. 

10.3.        De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is de Organisator, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Mobiliteit, gevestigd te Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel. De gegevens worden door de verantwoordelijke bijgehouden gedurende de termijn die nodig is voor de organisatie en afhandeling van de Wedstrijd, en uiterlijk tot twee (2) maanden na afloop van de Wedstrijd. 

10.4.        Voor de Wedstrijd verwerkt de Organisator volgende gegevens

 • wanneer je de winnaar bent van de Wedstrijd: 
  • Voornaam 
  • Naam 
  • Emailadres
  • Adres

De gegevens worden verzameld met als doel de prijzen te overhandigen.

10.5.        Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn of haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan de Organisator met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien de Deelnemer de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de Organisator hem/haar niet meer kan contacteren, kan de deelname ongeldig worden verklaard en verliest de Deelnemer het recht op enige prijs. 

Indien een Deelnemer klachten zou hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt de Deelnemer verzocht om contact op te nemen met de Organisator. Als er toch geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kan de Deelnemer een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. 

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs, zoals bijvoorbeeld voor schade uit ongeval of diefstal naar aanleiding van de gewonnen prijs. 

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil, de Wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 

Artikel 12 – Klachten 

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig Reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. 

Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de Wedstrijd, naar Mortierbrigade NV, Waelhemstraat 77, 1030 Brussel. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. 

Artikel 13 - Geschillen 

Huidig Reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.