Autokeuring

Om de veiligheid in het verkeer te garanderen en om het milieu te beschermen moet elk voertuig dat op de openbare weg komt technisch in orde zijn.
De autokeuring is de dienst die onderzoekt of een voertuig aan alle wettelijke bepalingen voldoet wat de veiligheid en de milieubescherming betreft. Tijdens de keuring worden verschillende elementen gecontroleerd, zoals de remmen, de ophanging, de lichten, het chassis en de veiligheidsgordels.

Wanneer moet je je voertuig laten keuren?

Vanaf de dag dat je voertuig 4 jaar oud is, ontvang je elk jaar een uitnodiging om je auto in een keuringsstation voor te rijden. Je hebt de keuze tussen een van de 77 keuringscentra van het land, waaronder de vier grote keuringscentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Anderlecht, Schaarbeek, Vorst en Haren. Indien je voertuig echter, na afloop van de keuring, wegens vastgestelde gebreken een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen, moet het binnen de voorgeschreven termijn worden voorgereden in hetzelfde keuringsstation waar de eerste keuring plaatsvond.

De technische keuring gebeurt al of niet op afspraak, afhankelijk van het keuringscentrum. Ze is ook verplicht in het kader van elke herverkoop en vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van een Car-Pass.

Om de wachttijden te verminderen en om u sneller te kunnen helpen, dringen de Brusselse keuringscentra er op aan om op voorhand een afspraak te maken via hun website.

Er bestaan twee soorten keuringen:

 • periodieke keuringen vinden op een vooraf vastgesteld tijdstip plaats. Je moet je auto bijvoorbeeld jaarlijks laten keuren wanneer het voertuig ouder is dan vier jaar.
 • niet-periodieke keuringen vinden onder bepaalde omstandigheden plaats. Je moet bijvoorbeeld een auto laten keuren die je opnieuw in het verkeer brengt of na een ongeval.

De frequentie van de controles is afhankelijk van het voertuig en de omstandigheden.
De personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en lijkauto's zijn aan de keuring onderworpen de dag dat ze vier jaar oud zijn, te rekenen vanaf de eerste inverkeerstelling en vervolgens elk jaar.

Er bestaat evenwel een bonussysteem waarbij de periodiciteit voor deze voertuigen tot op 2 jaar kan worden gebracht als het voertuig aan alle volgende punten voldoet:

 • Voor het voertuig is een groen keuringsbewijs afgeleverd – d.w.z. dat het voertuig geen enkele opmerking kreeg bij de vorige keuring.
 • De kilometerstand van het voertuig is lager dan 100.000 km.
 • Het voertuig wordt tijdig voorgereden.
 • Het voertuig is maximaal 6 jaar oud.
 • Het voertuig trekt geen aanhangwagen van meer dan 750 kg.

In dat geval krijgt het voertuig een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Het bonussysteem is echter niet van toepassing op de personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en lijkauto's als deze voertuigen uitgerust zijn met een koppelingsinrichting voor het slepen van aanhangwagens waarvan de massa meer dan 750 kg bedraagt. In dat geval moeten ze jaarlijks voorgereden worden.
De periodiciteit is echter 6 maanden o.m. voor de voertuigen die aangewend worden voor bezoldigd personenvervoer, de voertuigen die voor rijonderricht gebruikt worden en de voertuigen die met bestuurder verhuurd worden.

De periodieke keuringen moeten plaatsvinden in de periode van twee maanden die de hoger vastgestelde data voorafgaan.
Voor de voertuigen die onderworpen zijn aan een periodiciteit van zes maand of minder wordt de periode van twee maanden teruggebracht tot één maand.

Wanneer een voertuig zich in het buitenland, in een lid-Staat van de Europese Unie bevindt, laat de houder het voertuig keuren door een instelling die daartoe door de overheid van het betrokken land erkend is, ten einde de termijn zoals wettelijk bepaald, te respecteren. In ieder geval, wordt het voertuig wanneer het terug naar België komt, zo vlug mogelijk gekeurd om zijn toestand te regulariseren.

Op de website van de GOCA (Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs) vind je meer informatie over de technische keuring. De website vermeldt de voorwaarden verbonden aan elk type voertuig en geeft tevens de lijst met alle Belgische keuringscentra.

Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig

Bij laattijdige keuring van je voertuig, d.w.z. eens de vastgestelde termijn verstreken is, wordt een toeslag aangerekend.
In geval van overmacht waarover de minister of zijn gemachtigde oordeelt, kan de toeslag voor een laattijdige aanbieding worden terugbetaald.
Overmacht is een uitzonderlijke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de betrokkene. Wanneer de gebeurtenis zich voordeed binnen de vijftien dagen voorafgaand aan de uiterste datum waarop de keuring had moeten plaatsvinden, zal de uitzonderlijke omstandigheid beoordeeld en eventueel in acht genomen worden door de minister of zijn afgevaardigde.
Overmacht kan inzonderheid een laattijdige aanbieding voor keuring dekken, wanneer er geen uitnodiging voor de keuring verstuurd werd. In dit opzicht zal Brussel Mobiliteit bij de keuringsinstellingen nagaan of de uitnodiging al dan niet verstuurd werd. Indien voldaan wordt aan de desbetreffende, hoger vermelde voorwaarden, zal de bonus bestaande uit een periodiciteit van 2 jaar in dit specifieke geval behouden blijven.
Het komt wel eens voor dat de bestemmelingen de – nochtans verstuurde – uitnodigingen niet ontvangen ten gevolge van een verhuizing of een adresverandering op het ogenblik dat het verzendproces reeds werd opgestart. Het is dus je verantwoordelijkheid om je adreswijziging te melden aan het gemeentebestuur en je post naar je nieuwe adres te laten doorsturen. De uitnodigingen worden immers vaak drie maanden op voorhand verstuurd.
In geval van overmacht mag het voertuig enkel gebruikt worden om te rijden – ledig en langs de kortste weg – tussen het keuringsstation en de woonplaats of exploitatiezetel van de voertuigtitularis of de exploitatiezetel van de hersteller en vice versa.
Gebruik dit formulier om de terugbetaling van de toeslag aan te vragen.

Technische keuring oldtimers

Voertuigen die langer dan 25 jaar in verkeer gesteld zijn kunnen als oldtimer worden ingeschreven. Vooraleer een voertuig (her)ingeschreven kan worden onder een O-kenteken moet het een verplichte technische keuring afleggen. Door een aanpassing in de wet zijn oldtimers sinds 3 december 2018 ook aan een periodieke keuring onderworpen.

Drie categorieën

Afhankelijk van de leeftijd van het voertuig zijn er drie mogelijke situaties:

 1. Oldtimer vanaf 25 jaar, jonger dan 30 jaar
  Deze voertuigen zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring. De periodiciteit is dezelfde als voor de voertuigen ingeschreven onder ‘gewone’ kentekenplaat.
  Bijvoorbeeld: personenwagens worden jaarlijks onderworpen aan de periodieke oldtimerkeuring
 2. Oldtimer, vanaf 30 tot en met 50 jaar
  Onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met periodiciteit van twee jaar
 3. Oldtimer, ouder dan 50 jaar
  Onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met periodiciteit van vijf jaar

Voetuigen die onder de ‘gewone’ kentekenplaat vrijgesteld zijn van de periodieke technische controle blijven vrijgesteld onder de O-kentekenplaat.
Bijvoorbeeld: voertuigen voor traag vervoer.

Het gebruik van oldtimers

Het gebruik van oltimers wordt bepaald in het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 en blijft gelden. Voertuigen ingeschreven onder de O-plaat mogen dus niet gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Commercieel en professioneel gebruik.
 • Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.
 • Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer.
 • Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

 • Oldtimermanifestaties
 • Proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig.

Wanneer aanbieden?

Er werden overgangsmaatregelen getroffen indien uw voertuig reeds voor 3 december 2018 werd ingeschreven onder de O-plaat. De maatregelen hangen van uw situatie af.

Groep 1 - Voertuigen onder O-plaat vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar

De voertuigen onder O-plaat die minder dan dertig jaar geleden in verkeer zijn gesteld worden voor de dag in 2019 waarop ze respectievelijk zesentwintig, zevenentwintig, achtentwintig of negenentwintig jaar geleden in verkeer zijn gesteld, aangeboden voor periodieke keuring. Uitzondering:voertuigen voor traag vervoer

Groep 2 - Voertuigen onder O-plaat vanaf 30 jaar

De voertuigen onder O-plaat die ten minste dertig jaar geleden in verkeer zijn gesteld worden voor de dag in 2020 waarop ze dertig jaar of meer geleden in verkeer zijn gesteld, aangeboden voor periodieke keuring. Uitzondering:voertuigen voor traag vervoer

De referentiedatum op het keuringsbewijs is de dag en maand van de datum eerste inverkeerstelling (zie kentekenbewijs "datum eerste inschrijving"). Voertuigen aanbieden kan vanaf 2 maanden voor de referentiedatum voor periodieke keuring, op die manier blijft dezelfde referentiedatum behouden.

Indien het voertuig vroeger wordt aangeboden (méér dan 2 maanden voor de referentiedatum) wordt de referentiedatum vervroegd naar datum van aanbieden.

Later aanbieden heeft geen wijziging van de periodiciteit tot gevolg: de geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dus ook te lopen vanaf dag/maand eerste inverkeerstelling. Het zorgt wel voor een toeslag laattijdige keuring. Het niet ontvangen van oproeping voor keuring vormt geen aanleiding om deze toeslag laattijdige keuring terug te vorderen.

Indien u geen uitnodiging tot keuring heeft ontvangen kan u dit melden via mobiliteit@gob.brussels. Zo kan de oorzaak achterhaald worden waardoor u in de toekomst wel een oproeping kan ontvangen.

Voertuigen die voor het eerst (her)ingeschreven worden onder O-plaat na 3 december 2018 krijgen als referentiedatum voor de periodieke keuring de datum van keuring .

Tarieven

Dezelfde tarieven zijn van toepassing als bij keuring onder ‘gewone’ nummerplaat.

Overzicht van de voertuigen onder de O-plaat

 • Voertuig tussen 25 en 30 jaar (zie datum eerste inverkeerstelling)
Voertuigcategorie
Periodieke oldtimerkeuring
vereist?
Periodiciteit
M, N, O,
T (Txb of T5 > 40 km/h)
JA Normale periodiciteit
TL, Txa (< 40 km/u), C , R NEE Niet van toepassing

 

 • Voertuig tussen 30 en 50 jaar (inclusief 30 en 50)
Voertuigcategorie
Periodieke oldtimerkeuring
vereist?
Periodiciteit
M, N, O,
T (Txb of T5 > 40 km/h)
JA 2-jaarlijks
TL, Txa (< 40 km/u), C , R NEE Niet van toepassing

 

 • Voertuig meer dan 50 jaar
Voertuigcategorie
Periodieke oldtimerkeuring
vereist?
Periodiciteit
M, N, O,
T (Txb of T5 > 40 km/h)
JA 5-jaarlijks
TL, Txa (< 40 km/u), C , R NEE Niet van toepassing

 

Een klacht indienen

Bij wie kan je terecht om een klacht in te dienen, bezwaar aan te tekenen of een probleem te melden?

 • Stap 1- Spreek de stationschef aan. Wend je tot de verantwoordelijke van het keuringscentrum. Een verhelderend gesprek kan duidelijkheid scheppen in veel kwesties.
 • Stap 2- Neem contact op met de directie van de instelling. Heb je meer vragen of ben je niet tevreden met de oplossing van de stationschef, aarzel dan niet en neem contact op met de directie van de onderneming waartoe het keuringscentrum behoort om dit te bespreken.
 • Stap 3- Dien klacht in bij Brussel Mobiliteit. Ben je nog steeds niet tevreden met de oplossing van de directie, dan kan je in laatste instantie een klacht indienen bij directie Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit.

Contact:

Directie Verkeersveiligheid, Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel
E-mail: mobiliteit@gob.brussels