Autokeuring

Om de veiligheid in het verkeer te garanderen en om het milieu te beschermen moet elk voertuig dat op de openbare weg komt technisch in orde zijn.
De autokeuring is de dienst die onderzoekt of een voertuig aan alle wettelijke bepalingen voldoet wat de veiligheid en de milieubescherming betreft. Tijdens de keuring worden verschillende elementen gecontroleerd, zoals de remmen, de ophanging, de lichten, het chassis en de veiligheidsgordels.

Wanneer moet u uw voertuig laten keuren?

Vanaf de dag dat uw voertuig 4 jaar oud is, ontvangt u elk jaar een uitnodiging om uw auto in een keuringsstation voor te rijden. U heeft de keuze tussen een van de 77 keuringscentra van het land, waaronder de vier grote keuringscentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Anderlecht, Schaarbeek, Vorst en Haren. Indien uw voertuig echter, na afloop van de keuring, wegens vastgestelde gebreken een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen, moet het binnen de voorgeschreven termijn worden voorgereden in hetzelfde keuringsstation waar de eerste keuring plaatsvond.

De technische keuring gebeurt al of niet op afspraak, afhankelijk van het keuringscentrum. Ze is ook verplicht in het kader van elke herverkoop en vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van een Car-Pass.

Om de wachttijden te verminderen en om u sneller te kunnen helpen, dringen de Brusselse keuringscentra er op aan om op voorhand een afspraak te maken via hun website.

Er bestaan twee soorten keuringen:

 • periodieke keuringen vinden op een vooraf vastgesteld tijdstip plaats. U moet uw auto bijvoorbeeld jaarlijks laten keuren wanneer het voertuig ouder is dan vier jaar.
 • niet-periodieke keuringen vinden onder bepaalde omstandigheden plaats. U moet bijvoorbeeld een auto laten keuren die u opnieuw in het verkeer brengt of na een ongeval.

De frequentie van de controles is afhankelijk van het voertuig en de omstandigheden.
De personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en lijkauto's zijn aan de keuring onderworpen de dag dat ze vier jaar oud zijn, te rekenen vanaf de eerste inverkeerstelling en vervolgens elk jaar.

Er bestaat evenwel een bonussysteem waarbij de periodiciteit voor deze voertuigen tot op 2 jaar kan worden gebracht als het voertuig aan alle volgende punten voldoet:

 • Voor het voertuig is een groen keuringsbewijs afgeleverd – d.w.z. dat het voertuig geen enkele opmerking kreeg bij de vorige keuring.
 • De kilometerstand van het voertuig is lager dan 100.000 km.
 • Het voertuig wordt tijdig voorgereden.
 • Het voertuig is maximaal 6 jaar oud.
 • Het voertuig trekt geen aanhangwagen van meer dan 750 kg.

In dat geval krijgt het voertuig een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Het bonussysteem is echter niet van toepassing op de personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en lijkauto's als deze voertuigen uitgerust zijn met een koppelingsinrichting voor het slepen van aanhangwagens waarvan de massa meer dan 750 kg bedraagt. In dat geval moeten ze jaarlijks voorgereden worden.
De periodiciteit is echter 6 maanden o.m. voor de voertuigen die aangewend worden voor bezoldigd personenvervoer, de voertuigen die voor rijonderricht gebruikt worden en de voertuigen die met bestuurder verhuurd worden.

De periodieke keuringen moeten plaatsvinden in de periode van twee maanden die de hoger vastgestelde data voorafgaan.
Voor de voertuigen die onderworpen zijn aan een periodiciteit van zes maand of minder wordt de periode van twee maanden teruggebracht tot één maand.

Wanneer een voertuig zich in het buitenland, in een lid-Staat van de Europese Unie bevindt, laat de houder het voertuig keuren door een instelling die daartoe door de overheid van het betrokken land erkend is, ten einde de termijn zoals wettelijk bepaald, te respecteren. In ieder geval, wordt het voertuig wanneer het terug naar België komt, zo vlug mogelijk gekeurd om zijn toestand te regulariseren.

Op deze website vindt u binnenkort meer info over de technische keuring, waaronder de voorwaarden voor alle voertuigtypes voor de verschillende soorten controles.

Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig

Bij laattijdige keuring van uw voertuig, d.w.z. eens de vastgestelde termijn verstreken is, wordt een toeslag aangerekend. In geval van overmacht waarover de minister of zijn gemachtigde oordeelt, kan de toeslag voor een laattijdige aanbieding worden terugbetaald. Gelieve hiervoor het “aanvraagformulier terugbetaling van de toeslag” te gebruiken dat u onderaan deze pagina kan terugvinden.

COVID19: geldigheid van de keuringsbewijzen en het aanbieden aan de technische keuring

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de beslissing genomen om de groene technische keuringsbewijzen te verlengen voor alle voertuigcategorieën:

 • de groene keuringsbewijzen die tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 aflopen, worden met 6 maanden verlengd
 • de groene keuringsbewijzen die tussen 1 juni 2020 en 31 juli 2020 aflopen, worden met twee maanden verlengd
 • de groene keuringsbewijzen met een vervaldatum na 31 juli worden niet verlengd

Deze uitbreiding betekent geenszins een verandering in de cyclus om het voertuig aan te bieden bij de technische keuring. Dit betekent dat de referentiedatum van het keuringsbewijs niet wordt gewijzigd.

Ondanks het feit dat de certificaten worden verlengd, wordt u verzocht uw voertuig voor de verlengingsperiode ter keuring aan te bieden. De technische controlecentra in Brussel zijn sinds 4 mei geopend en verwelkomen u op afspraak via hun website:

De betaling van de keuring wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd.

COVID19: installatie van een bescherming voor de fysieke afstand in voertuigen

Het Brussels Gewest beschouwt de bescherming (scheidingswand, wand, gordijn...) gemonteerd in voertuigen tegen de verspreiding van Covid-19 als een accessoire. Deze bescherming kan in een voertuig worden geplaatst onder de volgende voorwaarden:
 • de bescherming moet een flexibele of stijve scheiding/wand zijn die transparant en niet broos is
 • de bescherming moet vast, maar gemakkelijk te verwijderen zijn, zonder gebruik te maken van gereedschap
 • de bescherming kan niet onbedoeld bewegen terwijl het voertuig in beweging is
 • er mag geen risico op letsel door de beschermbevestigingen bestaan
 • het gezichtsveld van de bestuurder en indirecte zicht (spiegels) moeten behouden blijven (geen vertekening van het zicht)
 • de afschermingen mogen geen gevaarlijke oneffenheden of scherpe randen/kanten/hoeken hebben die bij een ongeval letsel kunnen veroorzaken of het risico op letsel kunnen vergroten
 • indien een afscherming is geplaatst tussen passagiers of tussen de bestuurder en de passagier(s), dan moet er ten minste één onbelemmerde uitgang zijn om directe evacuatie van personen mogelijk te maken
 • alle bedieningselementen van het voertuig moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor de bestuurder
 • de goede werking van veiligheidssystemen zoals veiligheidsgordels, airbags, enz. mag niet gehinderd worden door de afscherming(en)

Voor de montage van een vaste, niet gemakkelijk te verwijderen, beschermende scheidingswand in een voertuig is een bijkomende homologatie vereist. Het aanbrengen van deze bescherming blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever of de eigenaar.

Technische keuring oldtimers

Voertuigen die langer dan 25 jaar in verkeer gesteld zijn kunnen als oldtimer worden ingeschreven. Vooraleer een voertuig (her)ingeschreven kan worden onder een O-kenteken moet het een verplichte technische keuring afleggen. Door een aanpassing in de wet zijn oldtimers sinds 3 december 2018 ook aan een periodieke keuring onderworpen.

Drie categorieën

Afhankelijk van de leeftijd van het voertuig zijn er drie mogelijke situaties:

 1. Oldtimer vanaf 25 jaar, jonger dan 30 jaar
  Deze voertuigen zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring. De periodiciteit is dezelfde als voor de voertuigen ingeschreven onder ‘gewone’ kentekenplaat.
  Bijvoorbeeld: personenwagens worden jaarlijks onderworpen aan de periodieke oldtimerkeuring
 2. Oldtimer, vanaf 30 tot en met 50 jaar
  Onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met periodiciteit van twee jaar
 3. Oldtimer, ouder dan 50 jaar
  Onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met periodiciteit van vijf jaar

Voetuigen die onder de ‘gewone’ kentekenplaat vrijgesteld zijn van de periodieke technische controle blijven vrijgesteld onder de O-kentekenplaat.
Bijvoorbeeld: voertuigen voor traag vervoer.

Het gebruik van oldtimers

Het gebruik van oltimers wordt bepaald in het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 en blijft gelden. Voertuigen ingeschreven onder de O-plaat mogen dus niet gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Commercieel en professioneel gebruik.
 • Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.
 • Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer.
 • Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

 • Oldtimermanifestaties
 • Proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig.

Wanneer aanbieden?

Er werden overgangsmaatregelen getroffen indien uw voertuig reeds voor 3 december 2018 werd ingeschreven onder de O-plaat. De maatregelen hangen van uw situatie af.

Groep 1 - Voertuigen onder O-plaat vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar

De voertuigen onder O-plaat die minder dan dertig jaar geleden in verkeer zijn gesteld worden voor de dag in 2019 waarop ze respectievelijk zesentwintig, zevenentwintig, achtentwintig of negenentwintig jaar geleden in verkeer zijn gesteld, aangeboden voor periodieke keuring. Uitzondering:voertuigen voor traag vervoer

Groep 2 - Voertuigen onder O-plaat vanaf 30 jaar

De voertuigen onder O-plaat die ten minste dertig jaar geleden in verkeer zijn gesteld worden voor de dag in 2020 waarop ze dertig jaar of meer geleden in verkeer zijn gesteld, aangeboden voor periodieke keuring. Uitzondering:voertuigen voor traag vervoer

De referentiedatum op het keuringsbewijs is de dag en maand van de datum eerste inverkeerstelling (zie kentekenbewijs "datum eerste inschrijving"). Voertuigen aanbieden kan vanaf 2 maanden voor de referentiedatum voor periodieke keuring, op die manier blijft dezelfde referentiedatum behouden.

Indien het voertuig vroeger wordt aangeboden (méér dan 2 maanden voor de referentiedatum) wordt de referentiedatum vervroegd naar datum van aanbieden.

Later aanbieden heeft geen wijziging van de periodiciteit tot gevolg: de geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dus ook te lopen vanaf dag/maand eerste inverkeerstelling. Het zorgt wel voor een toeslag laattijdige keuring. Het niet ontvangen van oproeping voor keuring vormt geen aanleiding om deze toeslag laattijdige keuring terug te vorderen.

Indien u geen uitnodiging tot keuring heeft ontvangen kan u dit melden via mobiliteit@gob.brussels. Zo kan de oorzaak achterhaald worden waardoor u in de toekomst wel een oproeping kan ontvangen.

Voertuigen die voor het eerst (her)ingeschreven worden onder O-plaat na 3 december 2018 krijgen als referentiedatum voor de periodieke keuring de datum van keuring .

Tarieven

Dezelfde tarieven zijn van toepassing als bij keuring onder ‘gewone’ nummerplaat.

Overzicht van de voertuigen onder de O-plaat

 • Voertuig tussen 25 en 30 jaar (zie datum eerste inverkeerstelling)
Voertuigcategorie
Periodieke oldtimerkeuring
vereist?
Periodiciteit
M, N, O,
T (Txb of T5 > 40 km/h)
JA Normale periodiciteit
TL, Txa (< 40 km/u), C , R NEE Niet van toepassing

 

 • Voertuig tussen 30 en 50 jaar (inclusief 30 en 50)
Voertuigcategorie
Periodieke oldtimerkeuring
vereist?
Periodiciteit
M, N, O,
T (Txb of T5 > 40 km/h)
JA 2-jaarlijks
TL, Txa (< 40 km/u), C , R NEE Niet van toepassing

 

 • Voertuig meer dan 50 jaar
Voertuigcategorie
Periodieke oldtimerkeuring
vereist?
Periodiciteit
M, N, O,
T (Txb of T5 > 40 km/h)
JA 5-jaarlijks
TL, Txa (< 40 km/u), C , R NEE Niet van toepassing

 

Een klacht indienen

Bij wie kunt u terecht om een klacht in te dienen, bezwaar aan te tekenen of een probleem te melden?

 • Stap 1- Spreek de stationschef aan. Wend u tot de verantwoordelijke van het keuringscentrum. Een verhelderend gesprek kan duidelijkheid scheppen in veel kwesties.
 • Stap 2- Neem contact op met de directie van de instelling. Hebt u meer vragen of bent u niet tevreden met de oplossing van de stationschef, aarzel dan niet en neem contact op met de directie van de onderneming waartoe het keuringscentrum behoort om dit te bespreken.
 • Stap 3- Dien klacht in bij Brussel Mobiliteit. Bent u nog steeds niet tevreden met de oplossing van de directie, dan kunt u in laatste instantie een klacht indienen bij directie Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit.

Contact:

Directie Verkeersveiligheid, Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel
E-mail: mobiliteit@gob.brussels