Good Move

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030

Good Move is het Gewestelijk Mobiliteitsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), dat in 2020 door de Brusselse regering werd goedgekeurd. Het definieert de belangrijkste beleidsrichtsnoeren op het gebied van mobiliteit. Het doel van dit plan is de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren en tegelijkertijd de demografische en economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te begeleiden. Het is het resultaat van een uitgebreid participatieproces waaraan alle Brusselse actoren hebben deelgenomen: de mobiliteits- en institutionele partners, de gemeenten, de economische en verenigingswereld, en de burgers. Dit participatieve proces was gespreid over een periode van vier jaar.

Het Good Move-plan volgt de gewestelijke mobiliteitsplannen Iris I (1998) en Iris II (2010) op, die niet de verhoopte verandering opleverden. Deze plannen hebben echter de basis gelegd voor een cultuur van duurzame mobiliteit. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt, waarop moet worden voortgebouwd, ook al blijft hij onvoldoende. Het Good Move-plan plaatst de gebruiker in het middelpunt van de reflecties omtrent de dagelijkse verplaatsingen. Het kadert in de grote ecologische, sociale en economische uitdagingen waarmee het Gewest wordt geconfronteerd (zie hoofdstuk City Vision van het plan).

Het Good Move-plan hanteert een transversale benadering van mobiliteit  ̶  die het resultaat is van het gezamenlijke ontwikkelingsproces  ̶  en heeft tot doel de leefomgeving van de inwoners van het Gewest te verbeteren en iedere burger aan te moedigen om zijn verplaatsingsgewoonten aan te passen volgens zijn behoeften en beperkingen (zie hoofdstuk Mobility Vision van het plan).

Concreet kiest het plan resoluut voor een aangename en veilige stad, bestaande uit rustige wijken verbonden door intermodale structurele assen en gericht op doeltreffend openbaar vervoer en vlotter verkeer. De maatregelen van het plan zijn bedoeld om aan iedere gebruiker aangepaste, gefaciliteerde en geïntegreerde oplossingen aan te reiken, wat maakt dat hij voor elke van zijn verplaatsingen kan kiezen voor de meest geschikte vervoerwijze, in functie van zijn bestemming en van zijn noden op een welbepaald moment.

Het Good Move-plan stelt aldus een nieuwe manier voor om zich te verplaatsen en Brussel te beleven. Om zijn doelstellingen te bereiken, heeft het Gewest een regelgevend luik en een ambitieus actieplan goedgekeurd. Het laatstgenoemde is onderverdeeld in zes transversale aandachtspunten:

 • Good Neighbourhood: het kaderen van de mobiliteit in de wijken en het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners
   
 • Good Network: het organiseren van de vervoernetwerken en het verzekeren van een goed presterende dienstverlening
   
 • Good Service: het aanbieden van een palet geïntegreerde diensten aan de inwoners en gebruikers van het gewest
   
 • Good Choice: het oriënteren van de individuele en collectieve keuzes zonder inbreuk te maken op de individuele vrijheid
   
 • Good Partner: zorgen voor een op partnerschap gebaseerd beheer van het mobiliteitsplan
   
 • Good Knowledge: actualiseren van de mobiliteitsgegevens en regelmatig evalueren van het Good Move-plan

 

Om zijn doelstellingen te bereiken, steunt het Gewest ook op de uitvoering van het plan, op gewestelijk niveau, in de beheerscontracten van de overheidsinstellingen waarvoor het verantwoordelijk is, en in de thematische roadmaps, en, op gemeentelijk niveau, in de gemeentelijke mobiliteitsplannen.

Om de uitvoering van het Gewestelijk Mobiliteitsplan te vergemakkelijken, werkt de Regering multimodale specialisatiekaarten van de wegen uit en keurt ze deze goed. Ze maken het mogelijk om de locatie van de mobiliteitsnetwerken van het plan te specificeren en worden in overleg met de gemeenten gemaakt.

 

 

 

 

Download het Good Move-plan en de samenvatting

Good Move - Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030(PDF) (27.39 MB)

Samenvatting van Good Move - Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030(PDF) (11.77 MB)

Download de plannen over de multimodale wegenspecialisatie

MWS Auto(PDF) (3.08 MB) MWS Fiets(PDF) (3.39 MB) MWS Openbaar vervoer(PDF) (3.41 MB) MWS Voetgangers(PDF) (3.51 MB) MWS Vrachtverkeer(PDF) (2.97 MB)

City Vision

De City Vision van het Good Move-plan heeft de grote uitdagingen geïdentificeerd waaraan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoofd moet bieden om een kwaliteitsvolle stad te garanderen en zo, in tweede instantie, het overheidsoptreden te sturen. Het gewestelijke mobiliteitsbeleid moet immers een antwoord bieden op de stedelijke uitdagingen van een groeiende metropool, op de nabijheidsbehoeften van de inwoners en op de ambities van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Good Move identificeert zeven grote uitdagingen die moeten worden verzoend in een strategische visie op mobiliteit:

Infographic City Vision

 

Voor meer informatie over de City Vision van het Good Move-plan, zie het inleidende hoofdstuk van het plan.

Mobility Vision

Het mobiliteitsbeleid dat in de Mobility Vision is ontwikkeld, komt tegemoet aan de uitdaging van duurzame ontwikkeling van de stad. Het stelt een transversale visie voor die een coherent antwoord biedt op de uitdagingen vastgesteld in de City Vision en verzoent zo goed mogelijk de milieu-, sociale, economische en budgettaire uitdagingen als de uitdagingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en levenskwaliteit.

Om deze primordiale uitdagingen aan te gaan, benadrukt de Mobility Vision zes ambities die het mogelijk maken de toegankelijkheid van de stad te verbeteren en tegelijkertijd haar aantrekkelijkheid te behouden, zowel voor haar inwoners als voor de bezoekers en de bedrijven:

 • Beïnvloeding van de algemene vraag naar verplaatsingen door middel van een dichte stedelijke ontwikkeling en een betere spreiding van de verplaatsingen in de loop van de dag;
 • Reductie van de behoefte aan een eigen auto door een geheel van aantrekkelijke opties aan te bieden die voldoen aan de verschillende behoeften om zich te verplaatsen;
 • Versterking van de op diensten gebaseerde mobiliteit door middel van een voor iedereen duidelijk en toegankelijk aanbod van alle mobiliteitsdiensten (autodelen, taxiservice, carpooling, enz.), onder meer via de ontwikkeling van MaaS (Mobility as a Service).
 • Garantie van gestructureerde en doeltreffende vervoernetwerken die ieders plaats in de openbare ruimte waarborgen;
 • Ondersteuning van de initiatieven inzake stedelijke distributie door het organiseren van de voertuigbewegingen en het assisteren van de bezorgers.
 • Het parkeerbeleid en de gewestelijke visie op mobiliteit harmoniseren: door voorrang te geven aan het parkeren buiten de openbare weg, door de prijsstelling te differentiëren volgens de verschillende sectoren, door het aantal plaatsen in de openbare ruimte te verminderen en door het gebruik van hybride voertuigen, actieve vervoerwijzen en nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te moedigen ...

Voor meer informatie over de Mobility Vision van het Good Move-plan, zie het inleidende hoofdstuk van het plan.

Een prestigieuze Europese prijs voor het Good Move-plan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met zijn Gewestelijk Mobiliteitsplan ̶ Good Move  2020-2030 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onlangs de prijs Safe Walking and Cycling gewonnen die de Europese Commissie heeft toegekend in het kader van de wedstrijd Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). De prijs van de Europese Commissie voor het plan van duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP)  is bedoeld om de goedkeuring van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit door de lokale en regionale overheden in heel Europa aan te moedigen en de uitstekende realisaties van de steden op het prioritaire themagebied van elk jaar te belonen.

Het won deze prijs vanwege de duidelijke en ambitieuze doelstellingen verbonden aan zijn mobiliteitsplan: beperking van de snelheid tot 30 km/u tegen 2021, "Visie nul verkeersdoden" tegen 2030, en een geschikte infrastructuur om te voet gaan en fietsen in de stad aangenaam en veilig te maken.

Internationale erkenning

Het Brussels Gewest is een van de vier laureaten van de campagne gevoerd ter gelegenheid van de Europese Week van de Mobiliteit 2019 met zijn Good Move-plan 2020-2030 en wordt dus beloond voor zijn stedelijke initiatieven op het  vlak van veilig wandelen en fietsen.

Met de toekenning van de SUMP-prijs in het kader van het thema Safe Walking and Cycling aan het Good Move-plan heeft de Europese Commissie haar waardering uitgedrukt voor de ambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van mobiliteit via de in het plan opgenomen doelstellingen en visie op de stad als "ecosysteem", die een weerspiegeling vormt van de wens van Brussel om duurzaam te evolueren en aldus een betere levenskwaliteit te bieden aan zijn inwoners en bezoekers. Ook de betrokkenheid van het grote aantal Brusselse en Belgische partners, de publieke, private en verenigingssectoren bij de opstelling van het Good Move-plan, alsook de uitgebreide mobilisatie van de burgers, onder meer tijdens het openbare onderzoek betreffende het ontwerpplan (zomer 2019), werden toegejuicht.

Deze internationale erkenning maakt het dus mogelijk om akte te nemen van de verandering die sinds enkele jaren in Brussel plaatsvindt in de richting van duurzame mobiliteit en een betere levenskwaliteit voor alle Brusselaars en bezoekers.

Een participatief project

Mobiliteit is een essentiële uitdaging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met Good Move startte de Regering in oktober 2016 een participatief proces om haar nieuw gewestelijk mobiliteitsplan, met regelgevende waarde, uit te werken. Het gaat om een dynamische aanpak waarbij de meeste Brusselse en Belgische actoren  ̶, zowel publieke, private als verenigingsgebonden  ̶  alsook de burgers betrokken zijn, met als doel om samen innovatieve oplossingen te vinden voor de problematiek van de verplaatsingen.

De onderstaande grafiek illustreert de diversiteit van de mensen die tijdens het forum van april 2017 hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de visie.

 

De definitieve goedkeuring van het plan kwam er na een opstelling in meerdere fasen: formulering van een diagnose van de uitgangssituatie, toegelicht in diagnosefiches, delen van ervaringen van andere steden, oprichting van een burgerpanel in het Brussels Parlement (link naar de resolutie), organisatie van talrijke discussiefora, goedkeuring van een eerste ontwerp in eerste lezing door de Regering en, ten slotte, organisatie van een openbaar onderzoek, dat een groot succes was. Dit proces heeft na vier jaar van overleg geleid tot het Good Move-plan voor de periode 2020-2030, goedgekeurd door de Brusselse Regering.

Voor meer informatie over het participatieve proces van uitwerking van het Good Move-plan, zie het inleidende hoofdstuk van het plan.

Opleidingen

Brussel Mobiliteit organiseert al sinds 2001 de opleiding mobiliteitsadviseur (CeMa).

De administratie heeft ook een platform opgericht waar deze mobiliteitsspecialisten ervaringen kunnen uitwisselen en hun kennis kunnen vervolmaken.

Tegelijk is het de gelegenheid om de band met gelijkaardige netwerken in Vlaanderen en Wallonië aan te halen.

Wat is een mobiliteitsadviseur?

Mobiliteitsadviseurs zijn allrounders die binnen hun instelling (administratie, bedrijf, vereniging, kabinet...) verschillende essentiële functies vervullen:

 • ze zijn de schakel tussen verschillende actoren die bij de verplaatsingsproblemen betrokken zijn
 • ze volgen mobiliteitsprojecten op vanaf het prilste concept tot de concrete realisatie en uiteindelijke evaluatie
 • ze brengen zaken die niet of slecht werken in kaart en stellen oplossingen voor
 • ze vereenvoudigen de communicatie naar het grote publiek

Waarom een CeMa-netwerk?

Brussel Mobiliteit wil in samenwerking met Brulocalis (de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) deze mobiliteitsadviseurs samenbrengen in een netwerk om:

 • de band aan te halen tussen de mobiliteitsprofessionals
 • hen aan te moedigen kennis en ervaring uit te wisselen
 • permanente voming te verzekeren
 • diensten aan te bieden rond elementen uit de basisopleiding, zoals vormingen en werkgroepen rond bijkomende reglementering, vrachtverkeer, handel en mobiliteit...

De instrumenten van het CeMa-netwerk

 • de Mobiliteitsgids is het Brusselse mobiliteitsmagazine dat om de drie maanden verschijnt
 • de Katern van de Mobiliteitsgids brengt bijkomende technische inzichten over bepaalde thema's (beheer van bouwplaatsen, schoolvervoerplannen, parkeren...)
 • opleidingen vormen een aanvulling op de basislessen en vinden hun inspiratie in de actualiteit of worden ingericht op verzoek van de mobiliteitsadviseurs
 • werkgroepen gaan in beperktere kring dieper in op de onderwerpen
 • jaarlijks ontmoeten de mobiliteitsadviseurs elkaar om een balans op te maken van de activiteiten en om nieuwe impulsen te geven aan het programma voor de volgende jaren

Interesse voor de opleiding mobiliteitsadviseur?

De opleiding richt zich tot professionals die in de mobiliteitssector actief zijn (personeelsleden van de gewestelijke en gemeentelijke administraties, van de MIVB, van de politiediensten, van fietsersverenigingen...). Behoort u tot deze doelgroep? Neem dan contact op met Brussel Mobiliteit: mobiliteit@gob.brussels