Coordinatie van de bouwplaatsen

De bouwplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn onderworpen aan een eigen regelgeving. Het principe van deze ordonnantie is dat geen enkele bouwplaats op de openbare weg mag aangevat worden zonder vergunning van de wegbestuurder. In het geval van bouwplaatsen van enige omvang en afhankelijk van hun ligging (gewest- of gemeentewegen die van belang zijn voor de intragewestelijke mobiliteit), is ook het advies van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen vereist.

Deze ordonnantie omvat alle innames van de openbare weg, op initiatief van zowel institutionele verzoekers als niet-institutionele verzoekers en burgers.

De verschillende vergunningen en akkoorden moeten via het OSIRIS-platform of de vereenvoudigde toepassingen ervan worden aangevraagd.

Enkele cijfers

 • Tot 25% van de wegen kan als gevolg van bouwplaatsen niet normaal gebruikt worden
 • Gemiddeld worden er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 120.000 bouwplaatsen per jaar uitgevoerd
 • 20 beheerders (19 gemeenten + het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Honderden verzoekers
 • Ongeveer 2.500 bouwplaatsen per jaar geanalyseerd in de Commissie

Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen en Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen

Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen

Bij Brussel Mobiliteit coördineert de directie Coördinatie van de Bouwplaatsen de bouwplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als bestuurder van de gewestwegen. Ze neemt eveneens het secretariaat van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen waar.

De Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen

Deze Commissie heeft als taak de werken die de verzoekers van plan zijn uit te voeren op, onder of boven de openbare weg, in tijd en ruimte te coördineren. Ze bepaalt met name de ligging, de duur, de uitvoeringsperiode, enz. Ze verduidelijkt ook de eventuele begeleidende maatregelen die vereist zijn om de mobiliteit van alle weggebruikers te verzekeren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was het eerste gewest dat een raadgevend orgaan voor de coördinatie van bouwplaatsen oprichtte (in 1998, na de oprichting van het Mobiliteitscomité in 1997).

De Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen biedt een antwoord op 4 belangrijke elementen:

 • de behoefte aan een orgaan dat in staat is de bouwplaatsen te omkaderen ten gevolge van de toename van het aantal netwerkoperatoren
 • de wens om de coördinatie, de uitvoering en de informatie m.b.t. bouwplaatsen te optimaliseren
 • het kunnen bijeenbrengen van de verschillende betrokken partijen
 • het stabiliseren van het gebruik van de openbare ruimte (gefixeerde zone 3 jaar)

De Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen is een apolitiek raadgevend orgaan, een plaats voor overleg waar alle betrokken partijen hun standpunt kunnen uiteenzetten en een organisatie die veel en uiteenlopende expertise bundelt (samenstelling).

De Commissie probeert eensgezind te werk te gaan, rekening te houden met ieders behoeften en wenst op haar niveau te werken aan het Brussel van de toekomst.

De voornaamste opdrachten van de Commissie zijn:

 • verstrekken over planningsaanvragen (5-jarige visie), programmeringsaanvragen (1-jarige visie), uitvoeringsvergunningen en rectificatieberichten
 • controleren van de gegevens die in Osiris worden ingevoerd
 • opmerkingen formuleren, suggesties doen en algemene richtlijnen voorstellen in verband met de coördinatie van de bouwplaatsen
 • standaardiseren, verzoenen en beschermen van de gebruikers en aanvragers

Agenda

 

woensdag 8 september 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
dinsdag 14 september 2021 Subcommissie "Metro Noord"
woensdag 15 september 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
woensdag 22 september 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
donderdag 23 september 2021 Subcommissie "Jubelpark" zittingen 2021(3)
woensdag 29 september 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
donderdag 30 september 2021 Subcommissie "Grondwet" zittingen 2021(4)
   
dinsdag 5 oktober 2021 Subcommissie "Basiliek"
woensdag 6 oktober 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
woensdag 13 oktober 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
dinsdag 19 oktober 2021 Programmatievergadering 2021 - 2de semester
woensdag 20 oktober 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
donderdag 21 oktober 2021 Subcommissie "Jubelpark" zittingen 2021(4)
woensdag 27 oktober 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
donderdag 28 oktober 2021 Subcommissie "Metro Noord"
   
woensdag 3 november 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
vrijdag 5 november 2021 Subcommissie "Jubelpark" zittingen 2021
dinsdag 9 november 2021 Subcommissie "Ukkel / Vorst"
woensdag 10 november 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
woensdag 17 november 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
donderdag 18 november 2021 Subcommissie "Basiliek"
woensdag 24 november 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
donderdag 25 november 2021 Subcommissie "Grondwet" zittingen 2021(5)
dinsdag 30 november 2021 Subcommissie "Metro Noord"
   
woensdag 1 december 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
mardi 7 december 2021 Subcommissie "Basiliek"
woensdag 8 december 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
woensdag 15 december 2021 Vergadering van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.
dinsdag 21 december 2021 Subcommissie "Jubelpark" zittingen 2021(5)

Raadpleeg hier de dagorde en het verslag van de vergaderingen van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen.

Meer info: Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Coordination des Chantiers (287.12 KB)

Algemeen principe

Niemand mag een bouwplaats uitvoeren zonder uitvoeringsvergunning behalve in het geval van:

 • dringende noodzakelijkheid die naar behoren is gemotiveerd: bouwplaatsen P1
 • hun minieme belang of het gebrek aan relevantie (bouwplaatsen UV & U)
type  
bouwplaats
inname
terrein
zone
maximum
duur
U <300m²
 • naast de rijbaan
 • naast het fietspad
 • geen invloed op openbaarvervoerhaltes
 • bovengronds: 60 dagen
 • ondergronds: 30 dagen
UV <50m²
 • naast de rijbaan
 • naast het fietspad
 • max. 24 uur
P1  

Risico op aantasting van:

 • integriteit van personen en goederen
 • continuïteit van openbare dienstverlening/hulpdiensten
 • het milieu
Een bouwplaats moet onverwijld en zonder onderbreking uitgevoerd worden, 24/24, ook op niet-werkdagen

Deze tabel is niet volledig: het gaat hier om de voornaamste kenmerken. Raadpleeg de ordonnantie voor meer info.

Type V (vergunning)

Elke bouwplaats ("ieder geïsoleerd werk of elk geheel van werken onder, op of boven de openbare weg"). Voor elke verzoeker ("iedere persoon die het voornemen heeft een bouwplaats uit te voeren, uitvoert of heeft uitgevoerd, of voor wiens rekening een bouwplaats wordt uitgevoerd").

Type U (vrijgesteld van uitvoeringsvergunning) → verklaring met mogelijke uitvoeringsvoorwaarden

Vrijstellingsvoorwaarden: art. 10 van het uitvoeringsbesluit van 4 april 2019

Type UV (vrijstelling van vergunning en van uitvoeringsvoorwaarden → eenvoudige verklaring: "ik begin, ik beëindig")

Vrijstellingsvoorwaarden: art. 24 van het uitvoeringsbesluit van 4 april 2019

Type CV (coördinatie + vergunning)

Heeft enkel betrekking op de vergunde bouwplaatsen van de institutionele verzoekers (de "II's").

Behoudens vrijstelling: art. 16 van het uitvoeringsbesluit van 4 april 2019

Type PCV (programmering+coördinatie+vergunning)

Heeft enkel betrekking op de vergunde bouwplaatsen van de institutionele verzoekers.

Behoudens vrijstelling: art. 14 van het uitvoeringsbesluit van 4 april 2019

Osiris en toepassingen

De aanvragen voor uitvoeringsvergunningen en akkoorden moeten in Osiris worden ingevoerd.

Osiris is een zeer uitgebreide softwaretoepassing die een kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat, een e-mailprogramma, een database enz. Deze database verzamelt, op één plaats en in één informaticaformaat, alle informatie en communicatie met betrekking tot de bouwplaatsen op het openbaar domein, zowel op de gemeentewegen als op de gewestwegen.

De toepassing verbetert bij alle bouwplaatsen de coördinatie tussen de verzoekers en de overheid, tussen de verschillende verzoekers onderling en tussen de verschillende overheden (bv. tussen het secretariaat van de Commissie en de beheerders van de openbare weg). De bedoeling is om de mobiliteit in het Gewest te verbeteren.

Osiris is dus een informaticasysteem dat alle soorten gecodeerde, ontvangen, uitgewisselde of bewaarde gegevens bevat in het kader van de procedures of formaliteiten inzake bouwplaatsen op de openbare weg. Alle informatie, alle documenten en alle gegevensverwerkingen worden uitsluitend via Osiris verzonden en ontvangen.

Met de klassieke versie van Osiris kan men alle aanvragen invoeren en beheren, met uitzondering van type UV.

Met de vereenvoudigde versie kan men Bouwplaats V, U (Wizard) & UV (type UV) invoeren.

Wetgeving

De wetgeving betreffende de coördinatie en de organisatie van de bouwplaatsen op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ordonnantie en besluiten - uittreksels uit het Belgisch Staatsblad) is de volgende:

Geldende regelgeving

Voormalige regelgeving (bepaalde artikels zijn nog steeds van kracht)

Gewijzigd door:

De verzoekers

Iedere persoon die het voornemen heeft een bouwplaats uit te voeren, uitvoert of heeft uitgevoerd, of voor wiens rekening een bouwplaats wordt uitgevoerd.

De institutionele verzoekers

 • voeren werken uit voor rekening van een overheids-, een semipublieke of privé-instelling
 • beschikken over een gebruiksrecht op de weg
 • moeten hun bouwplaatsen verplicht plannen, programmeren en coördineren

De institutionele verzoekers - die zich kenbaar moeten maken bij de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen - moeten gebruik maken van Osiris om hun bouwplaatsen in te voeren en er de informatie en formaliteiten in op te nemen die de gewestelijke regelgeving vereist (met uitzondering van de beroepen bij de regering). Ze moeten ook:

 • hun bouwplaatsen twee maal per jaar programmeren
 • hun grote projecten om de vijf jaar plannen
 • hun bouwplaatsen zowel in de ruimte als in de tijd coördineren met de andere institutionele verzoekers om de hinder voor weggebruikers zo veel mogelijk te verminderen

De niet-institutionele verzoekers

De niet-institutionele verzoekers moeten ook gebruikmaken van de Osiris-toepassingen (in de klassieke of vereenvoudigde versie) om hun aanvragen voor inname van de openbare ruimte in te voeren. Afhankelijk van het type weg (gemeentelijk of gewestelijk) waarvoor de niet-institutionele verzoekers hun aanvraag willen invoeren, moeten ze ook voldoen aan de verplichtingen van de gemeentelijke regelgeving. De hieronder beschreven procedure vervangt dus niet de stappen die men bij de gemeente moet ondernemen, zoals de aanvraag voor inname van het openbare domein en de plaatsing van parkeerverbodsborden, enz.

De bouwplaatsen van de niet-institutionele verzoekers zijn vaak van minder grote omvang en dus krijgen ze vaak een vrijstelling van vergunning. De procedures voor deze bouwplaatsen zijn dus over het algemeen van type U (bouwplaats uitgevoerd vrijgesteld van vergunning) of bouwplaats van type UV (vrijgesteld van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden).

type
bouwplaats
inname
terrein
zone maximum duur
U <300m²
 • naast de rijbaan
 • naast het fietspad
 • geen invloed op openbaarvervoerhaltes
 • bovengronds: 60 dagen
 • ondergronds: 30 dagen
UV <50m²
 • naast de rijbaan
 • naast het fietspad
 • max. 24 uur

Zelfs als de aanvraag de voorwaarden uit de tabel hierboven naleeft, is het mogelijk dat ze een vergunning vereist (bouwplaats V) als er uiterlijk tien werkdagen voor de geplande start van de bouwplaats nog geen andere bouwplaats is die, voor dezelfde uitvoeringsperiode, het voorwerp uitmaakt van een lopende coördinatie, van een vergunningsaanvraag of een ingediende verklaring of een afgeleverde vergunning.

Voor de types U, moet u:

 • De dossiers indienen via het I Wizard-platform
 • Creëer een account om het platform te kunnen gebruiken. Vervolgens kunt u er uw aanvragen in indienen.
 • In het platform moet u controleren of geen enkele andere bouwplaats tezelfdertijd hetzelfde weggedeelte inneemt. U moet dus de beschikbaarheid van de weg controleren alvorens uw dossier in te dienen. Als de ruimte is ingenomen, kunt u uw bouwplaats niet invoeren.
 • Voer de informatie ten minste 10 werkdagen op voorhand in.

U moet ook een mobiliteitssnede toevoegen (die de mobiliteitssituatie in de openbare ruimte voor en tijdens de werken weergeeft) en een signalisatieplan of een toelating van de politie die door de politie moet zijn goedgekeurd voor het begin van de werken. Hier vindt u een template voor de snede

Uw dossier zal binnen de 7 werkdagen na de indiening van het dossier worden goedgekeurd door de betrokken wegbestuurder. Het bouwplaatsakkoord kan ook bijzondere uitvoeringsvoorwaarden bevatten.

Voor de bouwplaatsen van type UV, zie hieronder bij 'burgers'.

Overheden

De overheden (wegbestuurders en politie) maken gebruik van het Osiris-platform om de documenten goed te keuren en/of de aanvragen van verzoekers te vergunnen. Voor de verzoeker zijn bouwplaats kan uitvoeren moet hij immers, naargelang het geval, een bouwplaatsvergunning of bouwplaatsakkoord verkrijgen.

Burgers

Burgers moete hun bouwplaatsen ook invoeren in de Osiris-toepassingen. Onder bouwplaats moet men verstaan elke inname van de openbare ruimte op de weg / de wegneming van een deel van de openbare ruimte, met inbegrip van verhuizingen, het plaatsen van stellingen en het plaatsen van een container, enz.

type
bouwplaats
inname
terrein
zone maximum duur
UV <50m²
 • naast de rijbaan
 • naast het fietspad
 • max. 24 uur

Als u parkeerverbodsborden moet plaatsen, zal dat niet mogelijk zijn met het type D. Om parkeerverbodsborden te plaatsen moet u immers 48 uur op voorhand een aanvraag indienen.

Dus voor de bouwplaatsen UV heeft u geen eigenlijke vergunning nodig, maar moet u de dag zelf uw inname van de weg in de Osiris-toepassingen melden. Voor alle interventies moet u eveneens controleren of geen enkele andere bouwplaats tezelfdertijd hetzelfde weggedeelte inneemt. U moet dus de beschikbaarheid van de weg controleren alvorens uw dossier in te dienen.

Assistentieloket

Het OSIRIS-loket werd opgericht om burgers en niet-institutionele verzoekers (NIV’s) te ondersteunen bij de codering van hun verzoek in OSIRIS, zodat ze een goedkeuring kunnen krijgen. Meer info op eloket.info

Opleidingen

Wegens de COVID-19-crisis worden de opleidingen van Brussel Mobiliteit betreffende het beheer van bouwplaatsen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot nader order niet meer op fysieke wijze verstrekt.

Onze cursussen

De directie Coördinatie van de Bouwplaatsen van Brussel Mobiliteit biedt daarom volgende digitale leermodule aan: 

 • Cursus 1: De werking van de Coördinatie van de Bouwplaatsen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze module schetst de context van het beheer van de bouwplaatsen. Ze geeft ook een gedetailleerd overzicht van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen, van haar leden en van haar werking.

Inschrijven voor deze opleiding kan via mobiliteit@gob.brussels. Geef ook aan of u een institutionele of niet-institutionele verzoeker bent of een wegbeheerder.

Mogelijkheid om specifieke sessies op maat te organiseren

Na specifiek verzoek of naargelang de specifieke noden kan de directie Coördinatie van de Bouwplaatsen ook in beperkte mate opleidingssessies organiseren voor volledige groepen. Deze opleidingssessies zullen op virtuele wijze georganiseerd worden. Om deze sessies aan te vragen, moet u een e-mail sturen naar mobiliteit@gob.brussels, met beschrijving van uw behoeften en vermelding van het aantal personen. Op basis van deze aanvragen zullen onze diensten u contacteren om de opleiding te organiseren en/of u een passende oplossing voor te stellen.

Downloadbare content

De directie Coördinatie van de Bouwplaatsen van Brussel Mobiliteit reikt u via www.BMtraining.be verschillende tools aan waarmee je uw leertrajecten kan voortzetten.

Downloads en snedes

Documenten

kaart van de gewestwegen.pdf (4.99 MB)

 

Type-dwarsdoorsnedes

voorbeeld van een mobiliteitssnede.pdf (379.26 KB)

 

 1. Generator mobiliteitsdoorsnede
 2. Handleiding generator mobiliteitsdoorsnede

De doorsnedes die in het formulier hierboven zijn opgenomen zijn voorbeelden die kunnen aangepast worden.

Contact

Gewestelijk Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel T 02 204 22 70 E-mail: mobiliteit@gob.brussels