Good Move: afgeleide thema's

Roadmaps per thema

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt momenteel over een reeks thematische strategische plannen: het Fietsplan, het Voetgangersplan, het Actieplan Verkeersveiligheid, het Strategisch Plan voor het Goederenvervoer... Deze instrumenten worden nu geactualiseerd om ervoor te zorgen dat ze volledig in overeenstemming zijn met de ambities van het nieuwe Good Move-plan 2020-2030 op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid. Deze nieuwe documenten zullen roadmaps worden genoemd, en de aanpak evenals de transversale aandachtspunten van Good Move per thema weergeven. Ze vormen een bijkomend instrument voor het toezicht op de realisatie van het mobiliteitsbeleid van het Gewest.

Roadmap voetganger

Om het wandelen te bevorderen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel een Voetgangersplan; een Voetgangersroadmaps volgt binnenkort.

Met het strategisch Voetgangersplan wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werk maken van een doorgedreven en omvattend beleid om de stad écht voetgangersvriendelijk te maken. De focus ligt daarbij op het bevorderen van het stappen voor dagelijkse verplaatsingen. Daaruit vloeien concrete hefbomen voort op het vlak van verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw, normen en organisatie, imago en promotie. Het plan is vooral bedoeld als hefboom en inspiratiebron om een cultuurverandering teweeg te brengen. Inspelen op de behoeften van de voetganger moet een automatische reflex worden bij alle actoren. 

Brussel Mobiliteit stelde in samenwerking met de studiebureaus Ascaudit en Timenco en de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) op.

Er bestaan verschillende technische gidsen die projectmanagers helpen bij de inrichting van de openbare ruimte. Deze publicaties dragen bij tot het promoten van te voet gaan in Brussel. Brussel Mobiliteit subsidieert ook studies en analyses op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Info

Brussel Mobiliteit subsidieert ook andere publicaties, en draagt er ook toe bij:

Roadmap fiets

Om het fietsen te bevorderen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel een Fietsplan; een Fietsroadmap volgt binnenkort.

Op een beperkt en sterk verstedelijkt grondgebied zoals dat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spelen fietsverplaatsingen een fundamentele rol in dit beleid van duurzame mobiliteit: fietsen vervuilt niet, maakt geen lawaai en is goed voor de gezondheid, maar vooral zeer efficiënt voor verplaatsingen in de stad.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidieert de uitvoering van een audit van het fietsbeleid, genaamd BYPAD (BicYcle Policy AuDit). Het is een instrument om de kwaliteit van het fietsbeleid in de hoofdstad te evalueren, in overleg met de lokale actoren (politieke wereld, overheden en gebruikersorganisaties), en leidt tot de uitwerking van een verbeteringsplan.

Er bestaan verschillende technische gidsen die projectmanagers helpen bij de inrichting van de openbare ruimte. Deze documenten dragen bij tot het promoten van het fietsen in Brussel. Brussel Mobiliteit subsidieert ook publicaties met betrekking tot fietsthema's om zijn Fietsobservatorium van stof te voorzien.

Meer info:

De mediabron waarnaar verwezen wordt ontbreekt en moet opnieuw ingevoegd worden.

Andere initiatieven die het fietsen bevorderen:

 • Bike for Brussels, een website waarop je alle informatie in verband met fietsen vindt
 • Een routeplanner aan de hand waarvan je je traject online kunt voorbereiden, door onder meer gebruik te maken van het netwerk van gewestelijke fietsroutes
 • Bikenode.brussels, met behulp waarvan je een ritje binnen en buiten Brussel kunt plannen via het netwerk van knooppunten
 • CycloFix, dat op een kaart weergeeft: de waterfonteinen, fietsherstelpunten, fietsparkings...

Roadmap verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te bevorderen, beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel over een actieplan "verkeersveiligheid", waarin de te nemen maatregelen voor het hele Brusselse Gewest zijn opgenomen. Een roadmap "verkeersveiligheid" zal binnenkort volgen.

Meer info : verkeersveiligheid

De mediabron waarnaar verwezen wordt ontbreekt en moet opnieuw ingevoegd worden.

Roadmap parkeren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft momenteel een Parkeerplan; een Parkeerroadmap volgt binnenkort.

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan streeft naar een coherent parkeerbeleid en wil de parkeerregels in de 19 Brusselse gemeenten vereenvoudigen en harmoniseren. Parkeerbeleid is een belangrijk instrument op vlak van mobiliteit: het maakt ruimte op de openbare weg vrij voordele van andere vervoermiddelen en moedigt alternatieven voor de privéwagen aan. Het maakt integraal deel uit van de andere gewestelijke plannen en vormt de basis voor het luik 'parkeren' van het Gewestelijke Mobiliteitsplan Good Move.

Het plan beoogt de invoering van parkeerregulering op straat waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van de wijken, door te voorzien in instrumenten om deze te handhaven, en voert tevens het beginsel in van roterende parkeerplaatsen in winkelgebieden. Een van de doelstellingen is dus om het voor alle gebruikers gemakkelijker te maken een plaats op straat te vinden. De strategie mikt op alle soorten voertuigen: al dan niet gedeelde auto's, taxi's, fietsen, motorfietsen, autobussen, vrachtwagens en bestelwagens... Ook de leveringszones komen aan bod. Ze behandelt het verplichte aantal parkeerplaatsen langs de openbare weg maar ook buiten de openbare weg (openbare parkings, P+R, parkings voor buurtbewoners).

Om het verkeer te optimaliseren werkt Brussel Mobiliteit samen met Leefmilieu Brussel om de regels van het BWLKE in het kader van de milieuvergunningen die toegekend worden voor parkings van kantoorgebouwen, te implementeren, om zo het parkeren van de voertuigen van pendelaars optimaal te regelen.

De gewestelijke visie op het parkeerbeleid wordt geïmplementeerd door het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, parking.brussels.

De mediabron waarnaar verwezen wordt ontbreekt en moet opnieuw ingevoegd worden.

Roadmap taxi

Nieuwe Brusselse taxiregels zetten in op betere dienstverlening voor de klant en een versterking van de positie van de chauffeur.

 

Roadmap goederen

Stedelijke distributie omvat de logistieke activiteiten en het transport van goederen om bedrijven, instellingen en andere consumenten in een stedelijk milieu te bevoorraden. Het betreft alle leveringen naar en van steden, zoals leveringen aan supermarkten, kleinhandels, bedrijven, kantoren, instellingen, bouwplaatsen, afvaltransporten, horeca, ziekenhuizen, enz. en ook het vervoer van de goederen die geproduceerd worden door de Brusselse bedrijven.

Zoals zoveel regio's en steden in Europa worstelt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de organisatie van het goederenvervoer. Hoewel het goederenvervoer slechts een relatief klein aandeel in het totale wegverkeer vertegenwoordigt, veroorzaakt het problemen op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de stad.

Om de goederenstromen te optimaliseren en efficiënter te laten verlopen, werkte het Gewest een algemene beleidsstrategie op het gebied van goederenvervoer uit die:

 • de bevoorrading waarborgt 
 • de hinder beperkt
 • integratie met de ontwikkeling van de logistieke activiteiten in het Gewest nastreeft
 • rekening houdt met duurzame ontwikkeling

De nieuwe goederenroadmap is nog niet gerealiseerd. In afwachting kunt u het vorige themaplan bestemd voor het optimaliseren van de goederenstroom in Brussel downloaden.

Diverse acties uit het plan werden verwezenlijkt: een proefproject voor een stedelijk distributiecentrum, bedrijfsleveringsplannen, de analyse van de stromen, de inventaris van het logistieke vastgoed... Andere acties worden uitgewerkt; ze betreffen onder andere de leveringen op ongewone tijdstippen, een nabije leveringsruimte voor grote gebieden waar zich bouwplaatsen bevinden, een consolidatiecentrum voor de bouwmaterialen, de specialisering van de wegen en het parkeren voor vrachtwagens, of nog een systeem voor de erkenning van duurzame transporteurs.

In juli 2020 lanceerde Brussel Mobiliteit het Cairgo Bike-project in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (programma Stedelijke Vernieuwingsacties), dat het gebruik van bakfietsen voor het vervoer van goederen en personen aanmoedigt.

Brussel Mobiliteit biedt publicaties aan met het oog op een beter begrip van het thema goederenvervoer en de optimalisering van de combinatie bevoorrading-distributie.

Info

Roadmap lichtplan

Het lichtplan zal de komende jaren als handleiding gebruikt worden door de verschillende administraties (Brussel Mobiliteit, Perspective en Leefmilieu Brussel) bij de heraanleg van wegen en de publieke ruimte (waaronder ook parken). Het plan bevat richtlijnen rond onder meer kleurtemperatuur die vandaag van straat tot straat verschilt en wil zo het geheel aan lichtinfrastructuur harmoniseren. Zo zal in er residentiële buurten een warmer en zachter licht zijn dan op drukke autowegen waar de belichting meer functioneel zal zijn.

Lees het Lichtplan_2018  in pdf-formaat. Het technische deel van het plan kunt u opvragen via mobiliteit@gob.brussels

Beheercontracten met publieke actoren

De visie van Good Move op mobiliteit is van toepassing op de verschillende publieke actoren. De in het actieplan voorgestelde acties zijn dus ook opgenomen in de officiële gewestelijke documenten van de betrokken instellingen, namelijk de beheercontracten van de MIVB, de Haven van Brussel en parking.brussels.

De MIVB en haar beheercontract

De gewestelijke visie op het openbaar vervoer bestaat erin de kwaliteit en de prestaties van het aanbod te verbeteren door het te ontwikkelen in overeenstemming met de gewestelijke ontwikkeling. Het aanbod inzake openbaar vervoer moet aldus tegemoetkomen aan verschillende vormen van gebruik door te zorgen voor een leesbaar structurerend net en een inclusieve bediening; het vormt het centrale element van een geïntegreerd op diensten gebaseerd mobiliteitssysteem. Via de beheersovereenkomst geeft het Gewest richting aan de opdrachten van de MIVB om bij te dragen tot deze visie en mee te werken aan de verbetering van de mobiliteit. De MIVB heeft tot doel bij te dragen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening door ernaar te streven het voorgestelde aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de verplaatsingsbehoeften.

Het beheercontract van de MIVB wordt om de vijf jaar verlengd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt dit beheercontract regelmatig op.

Opvolging contract MIVB - verslag 2020.pdf(PDF) (919.04 KB)

Parking.brussels en zijn beheercontract

Parking.brussels is het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gewestelijke visie op parkeerbeleid bestaat erin een samenhangend beheer van het parkeeraanbod (on-street en off-street) te ontwikkelen door de grondinname van het parkeren op de openbare ruimte te reduceren via optimalisering van het gebruik van off-street parkeren om zo openbare ruimte te recupereren voor het verbeteren van de kwaliteit van de inrichtingen. Via zijn beheerovereenkomst geeft het Gewest richting aan de opdrachten van parking.brussels om bij te dragen tot deze visie en om de samenhang tussen het beleid on-street en off-street te verzekeren. Concreet wordt de ontwikkeling van parkeerdiensten geëvalueerd op basis van de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en de reductie van de zones die bestemd zijn voor het parkeren op de weg.

De competenties van parking.brussels omvatten  ook het beheer van het fietsparkeren.

De parkeerstrategie is vastgelegd in het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP). Het zijn de gemeenten  en parking.brussels die dit plan operationaliseren. Elke gemeente moet een gemeentelijk parkeeractieplan (GPAP) opstellen in overeenstemming met het gewestelijke plan.

Hier vindt u het recentste activiteitenverslag van parking.brussels

De Haven van Brussel en haar beheercontract

De gewestelijke visie voor het goederenvervoer in Brussel bestaat erin een goede bevoorrading van de stad te verzekeren en de overlast te verminderen. Via de beheerovereenkomst geeft het Gewest richting aan de opdrachten van de Haven van Brussel om daartoe bij te dragen en mee te werken aan de verbetering van de mobiliteit. De Haven van Brussel speelt een belangrijke rol in de implementatie van het gewestelijke beleid inzake goederenmobiliteit via haar opdrachten als waterwegbeheerder en logistieke facilitator. De Haven draagt bij tot vermindering en optimalisering van het verkeer van wegvoertuigen die goederen vervoeren in en naar de stad, meer bepaald door een modal shift naar de waterwegen te bevorderen. Concreet zullen de ontwikkeling van de havenactiviteiten en de toekenning van de concessies worden geëvalueerd op basis van hun bijdrage aan het Gewestelijk Mobiliteitsplan. U vindt hier het recentste activiteitenverslag van de Haven van Brussel

Mobiliteitsdoelstellingen van het Brussels Gewest voor de gemeentes

Om zijn doelstellingen op het vlak van mobiliteit te realiseren, steunt het Gewest op de toepassing van het plan op gemeentelijk niveau via de gemeentelijke mobiliteitsplannen.

De ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning geeft het GewMP regelgevende waarde en definieert de inhoud en de procedures tot opmaak van het GewMP en van de gemeentelijke mobiliteitsplannen (GemMP) om een betere coherentie te kunnen garanderen in de strategieën en projecten inzake mobiliteit op gewestelijk en gemeentelijk vlak. De GemMP's moeten dus overeenstemmen met het GewMP en de richtlijnen, algemene strategieën, maatregelen en acties zoals gedefinieerd in het GewMP naar het lokale niveau omzetten.

De goedkeuring van het nieuw gewestelijk mobiliteitsplan in 2020 geeft dus het signaal voor de uitwerking van de nieuwe GemMP's. De GemMP's worden bijgevolg een operationeel instrument om de implementatie van het mobiliteitsbeleid op gemeentelijk niveau te monitoren.

Sinds 2003 stellen de Brusselse gemeenten in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beetje bij beetje hun Gemeentelijke Mobiliteitsplannen (GMP) op. Een GMP is een planningsinstrument voor het mobiliteitsbeleid op gemeentelijke schaal.

De belangrijkste doelstellingen van het GMP zijn een betere mobiliteit en toegankelijkheid, meer verkeersveiligheid en een hogere levenskwaliteit voor de inwoners door een rationeler autogebruik.

Op vlak van toegankelijkheid en mobiliteit gaat het om:

 • de organisatie van een coherent systeem voor verplaatsingen van personen en goederen binnen de gemeente; multimodaal, hiërarchisch opgebouwd en op een correcte manier aangekondigd
 • een oplossing voor de toegankelijkheid van de belangrijkste activiteitspolen, voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een beperkte mobiliteit
 • het stimuleren van stappen, fietsen en openbaar vervoer, het aanmoedigen van intermodaliteit en een rationeler autogebruik
 • bijdragen tot een optimale inplanting van diverse stedelijke activiteiten (wonen, werken, handel...) waarbij een mix van verschillende functies voorop staat.

Op vlak van verkeersveiligheid wil het GMP het aantal en de ernst van de ongelukken terugdringen.

Op vlak van levenskwaliteit is het de bedoeling om:

 • de publieke ruimte aangenamer te maken en de ontwikkeling van plaatselijke activiteiten te steunen
 • nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen (geluidsoverlast, luchtvervuiling...)

Dankzij een GMP heeft een gemeente een toekomstgerichte visie op haar mobiliteit, en dit zowel op middellange als lange termijn. Het plan vormt ook een kader voor informatie, sensibilisering, overleg en coördinatie van lokale actoren.

U kunt de GMP terugvinden op de websites van de Brusselse gemeenten.