Transport van gevaarlijke goederen over de weg

ADR is de afkorting van de Franse Titel van het Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord relatif en transport international des marchandises Dangereuses par Route."

Het verdrag, dat uitgaat van het UNECE, werd momenteel ondertekend door 54 landen.

In het ADR, een document dat om de twee jaar wordt aangepast, staat omschreven wat wordt begrepen onder het begrip 'gevaarlijke goederen', hoe deze worden ingedeeld en hoe ze te herkennen. Verder worden hierin ook de eisen beschreven voor verpakkingen, voertuigen en tanks; de vervoersvoorwaarden en ook de plichten van alle betrokken partijen.

Deze internationale regels zijn overgenomen in richtlijn 2008/68/EC, zoals gewijzigd. Deze richtlijn wordt op haar beurt omgezet in Belgisch recht door het KB van 28 juni 2009, zoals gewijzigd en van toepassing gemaakt voor het nationale vervoer. Hiermee zijn de internationale regels ook van kracht binnen België. 

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd dit besluit aangepast in het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 september 2022.

Bevoegde diensten

Voor informatie over explosieven

Het betreft de stoffen die vermeld zijn in de Koninklijke Besluiten van 3 september 1958 en 23 september 1958, artikel 69. • Gevaarlijke goederen van de klasse 1 • De UN-nummers: 1204, 2059, 3343, 3357, en 3064 van de klasse 3 • De UN-nummers: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 en 3344 van de klasse 4.1 • De UN-nummers: 1942, 2067 en 2426 van de klasse 5.1 • UN 3268 van de klasse 9

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Controle (Inspectie en certificaten) Centrale Dienst Springstoffen T 02 277 83 90 E-mail: ctrl.adr@economie.fgov.be


Voor informatie over radioactieven

Het betreft de gevaarlijke goederen van de klasse 7.

T 02 289 21 81 E-mail: transport@fanc.fgov.be
 

Voor informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID), met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

FOD Mobiliteit en Vervoer (Reglementering, erkenning van en toezicht op de controle-instellingen, RID-toelatingen met multimodaal karakter) Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu– Gevaarlijke Goederen T 02 277 39 04 – 30 34 – 39 05

 
Nationale Autoriteit voor spoorwegveiligheid (controles en inspecties, nationale afwijkingen, multilaterale akkoorden, transporttoelatingen, follow-up van incidenten) Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) T 02 277 39 16

Voor informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen over de zee (IMDG)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Veiligheid en Milieu T 02 277 34 74 

Voor informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen per luchtvracht (ICAO TI)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Remko Dardenne T 02 277 43 67

Voor informatie over het geregionaliseerde gedeelte alle klassen (behalve 1 en 7)

  • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Directie Voertuigen en Goederenvervoer Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel
T 0800 94 001 E-mail: adr@gob.brussels of mobiliteit@gob.brussels
 
  • Voor het Vlaamse Gewest:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning Albert II- laan 20 bus 2 Graaf de Ferraris-gebouw 1000 Brussel
E-mail: via contactpunt
 
  • Voor het Waalse gewest:

SPW Wallonie DRIGM – ADR/ADN 15 Avenue Prince de Liège 5100 Namur Tel: 081 33 66 60 E-mail: adr.adn@spw.wallonie.be


Voor de wegcontroles ADR:

Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Planning en Coördinatie Koning Albert II- laan 20 bus 4 1000 Brussel E-mail: planning.coordinatie@mow.vlaanderen.be

Opleiding voor chauffeurs

Elke bestuurder van een transport van gevaarlijke goederen moet in het bezit zijn van een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid. Dit getuigschrift geeft aan dat ze een opleiding hebben gevolgd en geslaagd zijn in een examen over de bijzondere eisen die bij het vervoer van gevaarlijke goederen moeten worden vervuld. 

Deze opleiding moet gevolgd worden bij een door de bevoegde overheid erkende opleidingsinstelling.

Bij verlies of diefstal van uw certificaat moet u op het politiekantoor aangifte doen van verlies/diefstal. De dienstdoende agent maakt dan een PV van verlies/diefstal op. Dit document moet u dan aan onze diensten bezorgen samen met een kopie van uw identiteitskaart en uw volledige, correcte adresgegevens. Belangrijk is wel dat dit attest/deze PV, van verlies/diefstal, van recente datum moet zijn, maximum één maand oud. Een duplicaat van uw attest wordt daarna bezorgd op uw thuisadres. Een duplicaat wordt steeds verzonden naar uw thuisadres en nooit naar het adres van de firma waar u tewerkgesteld bent. Het certificaat is immers een persoonlijk document. Het aanmaken en opsturen van een duplicaat gebeurt tegen betaling. U krijgt hiervoor dan ook een factuur opgestuurd, ten bedrage van 25,00 euro excl. btw, opgemaakt door het ITLB.

De aanvraag van een duplicaat dient te gebeuren bij de bevoegde overheid van het gewest waar u uw examen voor het bekomen van het attest heeft afgelegd.

Indien u uw attest – om welke reden ook – niet heeft ontvangen dient u dit tijdig te signaleren. Als dit niet heeft gemeld binnen een termijn van 2 maanden na het slagen in uw examen, of na het aanvragen van een duplicaat, aan onze cel ADR (Hetzij via mail: mobiliteit@gob.brussels of per post), dan dient u – voor het aanvragen van een nieuw duplicaat – dezelfde procedure te volgen als bij verlies of diefstal, zoals hierboven wordt beschreven.

Opleidingen voor veiligheidsadviseurs

Zoals gesteld in de ADR regelgeving moet elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of de met dit vervoer samenhangende activiteiten omvat, een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen.

Sommige firma’s zijn vrijgesteld van deze verplichting. Voor nadere informatie in verband hiermee zie KB van 5 juli 2006.

De voornoemde veiligheidsadviseur moet houder zijn van een scholingscertificaat dat geldig is voor het wegvervoer. Dit certificaat wordt afgegeven door de bevoegde overheid na het slagen in een door de bevoegde overheid erkend examen.Deze opleiding dient gevolgd te worden bij een, door de bevoegde overheid, erkende opleidingsinstelling.

Lijst van erkende opleidingscentra voor opleiding chauffeurs

De hier vermelde centra zijn deze erkend door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Voor de gegevens van de opleidingscentra erkend door de andere gewesten moet u de voor deze regio’s bevoegde diensten contacteren. U kan de opleiding volgen in de regio van uw keuze.


BRAFCO Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (FR/NL)
Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
T 02 502 42 00
categorie I/II/IV

BRUXELLES FORMATION (FR)
Stallestraat 67
1180 Brussel
T 02 247 21 97
categorie I/II

CRESEPT (FR/NL)
Avenue Mozart 4
1620 Drogenbos
T 02 376 94 74
categorie I/II/IV

Defensie  ! Enkel voor personeel van defensie (militairen) !

Everestraat 1

1140 EVERE

T 02 441 70 84

E-mail: ACOSOPSTRG-DIV-SP-MTCC-MTSPC@mil.be  of  Serge.vanmalderen@mil.be


Formations ADR
Théo Lambertlaan 75
1070 Anderlecht
T 0496 386 386 ; 0476 892 217
catégorie I/II

PROFESSIONAL TRANSPORT TRAINING CENTER (FR)
Avenue du Port 104-106
1000 Bruxelles
T 02 361 40 97
categorie I/II

VDAB (NL)
Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling
Keizerlaan 11
1000 Brussel
T 02 525 02 30
categorie I/II/IV

Lijst van de erkende opleidingscentra voor opleiding veiligheidsadviseurs

Voor wat betreft de lijst van de erkende opleidingscentra, gelieve u te wenden tot het ITLB (examencentrum) of via deze link.

Wetgeving

ADR 2023:

ADR 2023.pdf(PDF) (13.93 MB)

 

De tekst is ook terug te vinden op de site van het UNECE.

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2022 betreffende het vervoer via de weg en over de binnenwateren van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen
  • Ministerieel besluit van 13 oktober betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg tot goedkeuring van de bepalingen aanvullend op het ADR en tot vaststelling van de delegatie van bevoegdheden
  • KB van 29 juni 2003 (chauffeur – basis): Koninklijk besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren
  • KB van 10 december 2012 (chauffeur – wijziging): Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren
  • KB van 5 juli 2006 (veiligheidsadviseurs - basis): Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren
  • KB van 17 maart 2009 (veiligheidsadviseurs - wijziging): Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren 
  • KB van 28 juni 2009: Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

Multilaterale akkoorden in voege

Teksten beschikbaar op unece.org/adr-multilateral-agreements

M315 Carriage of waste contaminated with viruses causing haemorrhagic fever

M316 Working pressure of composite cylinders intended for the carriage of hydrogen (UN 1049) 

M338 - Carriage of BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED of Class 2

M347 Vervoer van met monkeypokkenvirus besmet afval

3582 Use of Dutch language for the particulars to be entered in the transport document

Nationale afwijkingen en vergunningen

Formulieren

aanvraag adhoc afwijking.docx (99.58 KB)

aanvraag lokale afwijking.docx (64.9 KB)

ongevallenrapport.docx (94.72 KB)

Checklists:

checklist_colli_nl.docx (95.25 KB)

checklist_tank_nl.docx (93.19 KB)

checklist_container_nl.docx (94.31 KB)

Aanvraag tot erkenning als opleidingsinstituut voor ADR-chauffeurs:

Aanvraag van een erkenning als instelling die voorziet in de basisopleiding.doc (90 KB)

Bijlage 1 - Leslokaal of leslokalen en oefenterrein(en) gebruikt in het kader van de opleiding.doc (97 KB)

Bijlage 2 - lesgevers.doc (144 KB)

Bijlage 3 - didactisch.doc (96 KB)

Bijlage 4 - programma.doc (152.5 KB)

Bijlage 5 - inschrijvingsbedragen.doc (73.5 KB)

 

 

 

 

 

 

Aanvraag tot erkenning als opleidingsinstituut ADR voor veiligheidsadviseurs:

erkenningsaanvraag opleiding veiligheidsadviseurs.docx (80.97 KB)

Erkenning van controleinstellingen:

Wijziging van de gegevens van een erkende instelling .docx (53.14 KB)

Aanvraag tot erkenning als erkende instelling betreffende het wegvervoer van gevaarlijke goederen.docx (49.16 KB)

Bijlage 1 - fysieke locaties.docx (127.03 KB)

Bijlage 2 - Informatie technisch personeel.docx (125.1 KB)

Bijlage 3 - Informatie over de apparatuur.docx (127.56 KB)

Bijlage 4 - Verklaring op erewoord.docx (124.58 KB)

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Directie Voertuigen en Goederenvervoer

Sint-Lazarusplein 2

1035 Brussel

T 0800 94 001

E-mail: adr@gob.brussels of mobiliteit@gob.brussels