Transport van gevaarlijke goederen over de weg

ADR is de afkorting van de Franse Titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif en transport international des marchandises Dangereuses par Route."

Het verdrag, dat uitgaat van het UNECE, werd momenteel ondertekend door 52 landen.

In het ADR, een document dat om de twee jaar wordt aangepast, staat omschreven wat wordt begrepen onder het begrip 'gevaarlijke goederen', hoe deze worden ingedeeld en hoe ze te herkennen.
Verder worden hierin ook de eisen beschreven voor verpakkingen, voertuigen en tanks; de vervoersvoorwaarden en ook de plichten van alle betrokken partijen.

Deze internationale regels zijn overgenomen in richtlijn 2008/68/EC, zoals gewijzigd.
Deze richtlijn wordt op haar beurt omgezet in Belgisch recht door het KB van 28 juni 2009, zoals gewijzigd en van toepassing gemaakt voor het nationale vervoer. Hiermee zijn de internationale regels ook van kracht binnen België. 

Bevoegde diensten

Voor informatie over explosieven

Het betreft de stoffen die vermeld zijn in de Koninklijke Besluiten van 3 september 1958 en 23 september 1958, artikel 69.
• Gevaarlijke goederen van de klasse 1
• De UN-nummers: 1204, 2059, 3343, 3357, en 3064 van de klasse 3
• De UN-nummers: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 en 3344 van de klasse 4.1
• De UN-nummers: 1942, 2067 en 2426 van de klasse 5.1
• UN 3268 van de klasse 9

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Controle (Inspectie en certificaten) Centrale Dienst Springstoffen
T 02 277 83 90
E-mail: ctrl.adr@economie.fgov.be


Voor informatie over radioactieven

Het betreft de gevaarlijke goederen van de klasse 7.

T 02 289 21 81
E-mail: transport@fanc.fgov.be

Voor informatie over het multimodale gedeelte alle klassen (RID, IMDG, ICAO Ti behalve 1 en 7)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Multimodaliteit – Gevaarlijke Goederen
Tel: 02 277 39 04

Voor informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen
Caroline Bailleux
T 02 277 39 16

Voor informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen over de zee (IMDG)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer
T 059 56 14 62

Voor informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen per luchtvracht (ICAO TI)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Remko Dardenne
T 02 277 43 67

Voor informatie over het geregionaliseerde gedeelte alle klassen (behalve 1 en 7)

  • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Directie Voertuigen en Goederenvervoer
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
T 0800 94 001
E-mail: mobiliteit@gob.brussels
 
  • Voor het Vlaamse Gewest:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II- laan 20 bus 2
Graaf de Ferraris-gebouw
1000 Brussel
E-mail: via contactpunt
 
  • Voor het Waalse gewest:

SPW Wallonie DRIGM – ADR/ADN
15 Avenue Prince de Liège
5100 Namur
Tel: 081 33 66 60
E-mail: adr.adn@spw.wallonie.be


Voor de wegcontroles ADR:

Vlaamse Overheid
Agentschap Wegen en Verkeer
Planning en Coördinatie
Koning Albert II- laan 20 bus 4
1000 Brussel
E-mail: planning.coordinatie@mow.vlaanderen.be

Opleiding voor chauffeurs

Elke bestuurder van een transport van gevaarlijke goederen moet in het bezit zijn van een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid. Dit getuigschrift geeft aan dat ze een opleiding hebben gevolgd en geslaagd zijn in een examen over de bijzondere eisen die bij het vervoer van gevaarlijke goederen moeten worden vervuld. 

Deze opleiding moet gevolgd worden bij een door de bevoegde overheid erkende opleidingsinstelling.

Bij verlies of diefstal van uw certificaat moet u op het politiekantoor aangifte doen van verlies/diefstal. De dienstdoende agent maakt dan een PV van verlies/diefstal op. Dit document moet u dan aan onze diensten bezorgen samen met een kopie van uw identiteitskaart en uw volledige, correcte adresgegevens. Belangrijk is wel dat dit attest/deze PV, van verlies/diefstal, van recente datum moet zijn, maximum één maand oud. Een duplicaat van uw attest wordt daarna bezorgd op uw thuisadres. Een duplicaat wordt steeds verzonden naar uw thuisadres en nooit naar het adres van de firma waar u tewerkgesteld bent. Het certificaat is immers een persoonlijk document. Sinds 1 januari 2019 gebeurt het aanmaken en opsturen van een duplicaat tegen betaling. U krijgt dan ook een factuur, ten bedrage van 20,00 euro excl. btw, opgemaakt door het ITLB toegestuurd.

Indien u uw attest – om welke reden ook – niet heeft ontvangen dient u dit tijdig te signaleren. Als dit niet heeft gemeld binnen een termijn van 2 maanden na het slagen in uw examen, of na het aanvragen van een duplicaat, aan onze cel ADR (Hetzij via mail: mobiliteit@gob.brussels of per post), dan dient u – voor het aanvragen van een nieuw duplicaat – dezelfde procedure te volgen als bij verlies of diefstal, zoals hierboven wordt beschreven.

Opleidingen voor veiligheidsadviseurs

Zoals gesteld in de ADR regelgeving moet elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of de met dit vervoer samenhangende activiteiten omvat, een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen.

Sommige firma’s zijn vrijgesteld van deze verplichting. Voor nadere informatie in verband hiermee zie KB van 5 juli 2006.

De voornoemde veiligheidsadviseur moet houder zijn van een scholingscertificaat dat geldig is voor het wegvervoer. Dit certificaat wordt afgegeven door de bevoegde overheid na het slagen in een door de bevoegde overheid erkend examen.Deze opleiding dient gevolgd te worden bij een, door de bevoegde overheid, erkende opleidingsinstelling.

Lijst van erkende opleidingscentra voor opleiding chauffeurs

De hier vermelde centra zijn deze erkend door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Voor de gegevens van de opleidingscentra erkend door de andere gewesten moet u de voor deze regio’s bevoegde diensten contacteren. U kan de opleiding volgen in de regio van uw keuze.


BRAFCO Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (FR/NL)
Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
T 02 502 42 00
categorie I/II/IV

BRUXELLES FORMATION (FR)
Boulevard de la 2ème Armée Britannique 625 Bâtiment Touring Secours
1190 Forest
T 02 247 21 90
categorie I/II

CRESEPT (FR/NL)
Avenue Mozart 4
1620 Drogenbos
T 02 376 94 74
categorie I/II/IV

PROFESSIONAL TRANSPORT TRAINING CENTER (FR)
Avenue du Port 104-106
1000 Bruxelles
T 02 361 40 94
e-mail: info@pttc.be
categorie I/II

VDAB (NL)
Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling
Keizerlaan 11
1000 Brussel
T 02 525 02 30
categorie I/II/IV

Lijst van de erkende opleidingscentra voor opleiding veiligheidsadviseurs

De hier vermelde centra zijn deze erkend door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Voor de gegevens van de opleidingscentra erkend door de andere gewesten moet u de voor deze regio’s bevoegde diensten contacteren. U kan de opleiding volgen in de regio van uw keuze

lijst_van_de_instellingen_va.pdf (33.05 KB)

Wetgeving

ADR 2019:

adr_2019.pdf (12.31 MB)

De tekst is ook terug te vinden op de site van het UNECE.

  • KB van 28 juni 2009 (Basisbesluit): Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen
  • KB van 29 juni 2003 (chauffeur – basis): Koninklijk besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren
  • KB van 10 december 2012 (chauffeur – wijziging): Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren
  • KB van 5 juli 2006 (veiligheidsadviseurs - basis): Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren
  • KB van 17 maart 2009 (veiligheidsadviseurs - wijziging): Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren
 

Nationale afwijkingen

Formulieren

ad_hoc_nl.docx (97.22 KB)

lokale_afwijking.docx (62.79 KB)

ongevallenrapport_adr.docx (92.26 KB)

Checklists:

checklist_colli_nl.docx (95.25 KB)

checklist_tank_nl.docx (93.19 KB)

checklist_container_nl.docx (94.31 KB)

Aanvraag tot erkenning als opleidingsinstituut ADR voor chauffeurs:

chffr_erkenningsaanvraag_opleidingsinstelling.doc (90 KB)

chffr_bijlage_1_lokalen.doc (97.5 KB)

chffr_bijlage_2_lesgevers.doc (146 KB)

chffr_bijlage_3_didactisch_materiaal.doc (96.5 KB)

chffr_bijlage_4_programma.doc (153.5 KB)

chffr_bijlage_5_bedragen.doc (75 KB)

Aanvraag tot erkenning als opleidingsinstituut ADR voor veiligheidsadviseurs:

erkenningsaanvraag_opleiding_va.docx (78.58 KB)

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Directie Voertuigen en Goederenvervoer
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
T 0800 94 001
E-mail: mobiliteit@gob.brussels