Good Partner

Vermits mobiliteit een onderwerp van algemeen belang is, zal de coördinatie van de acties worden gekaderd in het verlengde van het overleg. Om deze gemeenschappelijke ambitie te verwezenlijken, moet het Gewest zijn rol als dirigent versterken:

  • Door de uitvoering van de acties van het Good Move-plan doeltreffend te sturen en door de rollen van de organisaties en operatoren (privé en publiek) te definiëren opdat ze zouden bijdragen tot het welslagen van het Good Move-plan
  • Door te kiezen voor een gedecompartimenteerde samenwerking tussen de gemeenten, de naburige gewesten, de federale overheid, Europa en de publieke en private actoren
  • Door te opteren voor een participatieve en door de burger verwezenlijkte uitvoering van de acties van het plan

Aan de uitvoering van het Good Move-plan werken mee: Beliris, de Bouwmeesterarchitect, Brulocalis, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Brussel Plaatselijke Besturen, Brussel Preventie en Veiligheid, Citydev.brussels, de Brusselse gemeenten (via hun gemeentelijk mobiliteitsplan), BISA, Infrabel, Innoviris, de dienst Mobiliteit en Openbare Werken, parking.brussels, Perspective.brussels, de Haven van Brussel, de Waalse Overheidsdienst, de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de NMBS, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de MIVB, de Europese Unie (EFRO), Urban.brussels, Vervoerregio Vlaamse Rand, en tal van andere actoren.

Anderzijds maakt het Gewest het mogelijk dat talrijke actoren op het vlak van mobiliteit in Brussel (gewestelijke administratie, gemeenten, openbare en particuliere vervoeroperatoren, gebruikers, vakbonden, werkgevers...) regelmatig bijeenkomen in een adviesorgaan, namelijk de Gewestelijke Mobiliteitscommissie.

Brussel Mobiliteit heeft overigens technische gidsen ontwikkeld die projectmanagers helpen bij de inrichting van de openbare ruimte.

Zie ook:  Gids voor publieke ruimte in Brussel, ]pyblik[ voor de ontwerpers die belast zijn met de inrichting van de openbare ruimten;

Gewestelijke Mobiliteitscommissie

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC) is een belangrijke plaats waar talrijke actoren elkaar op regelmatige basis kunnen ontmoeten: de gewestelijke administratie, de gemeenten, openbare en private vervoersoperatoren (zowel de federale, Vlaamse als de Waalse), gebruikers (van alle vervoerswijzen, gaande van personen met een beperkte mobiliteit tot autocarchauffeurs), buurtbewoners, vakbonden, werkgevers, enz.

Netwerk van mobiliteitsadviseurs

Brussel Mobiliteit wil in samenwerking met Brulocalis (de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) deze mobiliteitsadviseurs samenbrengen in een netwerk om:

  • de band aan te halen tussen de mobiliteitsprofessionals
  • hen aan te moedigen kennis en ervaring uit te wisselen
  • permanente voming te verzekeren
  • diensten aan te bieden rond elementen uit de basisopleiding, zoals vormingen en werkgroepen rond bijkomende reglementering, vrachtverkeer, handel en mobiliteit...

De instrumenten van het CeMa-netwerk

  • de Mobiliteitsgids is het Brusselse mobiliteitsmagazine dat om de drie maanden verschijnt
  • de Katern van de Mobiliteitsgids brengt bijkomende technische inzichten over bepaalde thema's (beheer van bouwplaatsen, schoolvervoerplannen, parkeren...)