Good Choice

Good Move nodigt iedere gebruiker uit om zich bewust te worden van zijn verplaatsingsgewoonten: keuze van modus, tijdstip, nabijheid, enz.

En dat in het perspectief om de burger aan te zetten tot reflectie en hem aan te moedigen tot rationalisering van zijn mobiliteitskeuzes. Aldus stelt het Gewest voor om actie te nemen in de volgende drie richtingen:

  • Geleding creëren in de territoriale ontwikkeling en het mobiliteitsaanbod, door de activiteiten (diensten, voorzieningen, banen, toeristische attracties en handelszaken) te vestigen in meerdere polen van de hoofdstad, volgens het principe van de buurtstad
  • Parkeerbeheer, prijsstelling en (verkeers-)heffingen in detail bestuderen om voorrang te geven aan de verschillende mobiliteitsoplossingen die de kwaliteit van het leven en de gezondheid van de burgers en het milieu verbeteren
  • Het volwassen en schoolgaande publiek sensibiliseren omtrent het gebruik van alternatieven voor een privéwagen, en proactieve ondersteuning bieden aan bedrijven, scholen en activiteitensites opdat ze de verplaatsingen van mensen en goederen zouden herdenken

Bedrijfsvervoerplan

Een bedrijfsvervoerplan bestaat uit de studie, de uitvoering, de evaluatie en het updaten van maatregelen van één of meer ondernemingen om de verplaatsingen in verband met de bedrijfsactiviteiten duurzaam te beheren.

Meer informatie

Schoolvervoerplan

Een schoolvervoerplan (SVP) bestaat erin maatregelen te onderzoeken, uit te voeren en te evalueren, die een duurzaam beheer van het vervoer binnen een school bevorderen.

Het gaat er dus niet alleen om de weg naar school en de schoolomgeving veiliger te maken, maar ook om de leerlingen autonomer te maken in hun verplaatsingen.

Meer informatie

Activiteitenvervoerplan (AVP)

Dit plan bestaat uit de studie, de implementatie, de evaluatie en de bijwerking, op het niveau van een exploitant van een site of organisator van een evenement (culturele en sportieve manifestaties, concerten, congressen, beurzen...), van maatregelen die de impact op de mobiliteit (verkeersopstoppingen, parkeerproblemen...) en op de omwonenden moeten verminderen.
Aldus zullen de organisatoren en beheerders van sites die culturele, commerciële en sportieve activiteiten met meer dan 6.000 deelnemers per dag organiseren, gehouden zijn dit plan te realiseren. Er zullen bepaalde maatregelen moeten worden genomen, wat eveneens van toepassing zal zijn op activiteiten met 1.000 tot 6.000 deelnemers per dag.

Er moeten echter nog uitvoeringsbesluiten worden genomen om deze nieuwe tekst in werking te doen treden.
Leefmilieu Brussel zal deze verplichting beheren voor sitebeheerders die activiteiten organiseren met meer dan 6.000 betalende deelnemers per dag die onderworpen zijn aan milieuvergunningen. Brussel Mobiliteit zal de bevoegde administratie zijn voor de andere betrokken beheerders, alsook voor de organisatoren van activiteiten.

Meer informatie

Bedrijfsleveringsplan

Het goederenvervoer in de stad wordt heel vaak uitsluitend geassocieerd met de bevoorrading van handelszaken. Nochtans brengen bedrijven en overheidsdiensten, ongeacht hun omvang of activiteitensector, ook een niet-verwaarloosbare hoeveelheid goederenvervoer teweeg. Heel weinig van deze bedrijven en diensten zijn zich echter bewust van wat hun gebouwen binnenkomt of uitgaat, van de werkingsmodaliteiten of zelfs de werking, of van het prijskaartje dat eraan verbonden is.

Het bedrijfsleverinsgplan, dat in Engeland beter gekend is onder de naam Delivery and Servicing Plan, is een strategisch document dat, door de leverings- en afhalingsprocessen te optimaliseren, meerdere doelstellingen nastreeft:

  • ervoor zorgen dat de bevoorrading van het bedrijf en de ophaling van goederen bij het bedrijf (hier bedoeld in de ruime zin van ‘organisatie’) in optimale omstandigheden verlopen
  • voor het bedrijf de kosten van het beheer van de bestellingen en de leveringen drukken. Deze exploitatiekosten kunnen immers gereduceerd worden door de goederen te groeperen, wat niet alleen het aantal verplaatsingen vermindert, maar ook de tijd die besteed moet worden aan de aankoop en het in ontvangst nemen van de goederen
  • de negatieve impact van de leveringen, zoals de CO²-uitstoot, de verkeerscongestie en de verkeersonveiligheid verkleinen.

In 2014 heeft Brussel Mobiliteit een oproep tot het indienen van kandidaturen gepubliceerd voor bedrijven die belangstelling hadden voor het opstellen van een bedrijfsleveringsplan (BLP). Sindsdien hebben een grote bank, een universiteit en 5 KMO's uit zeer uiteenlopende bedrijfstakken zoals de horeca, de biokruidenhandel of de bouwsector een begeleiding op maat gekregen voor het opstellen van hun BLP. Dit resulteerde vaak in concrete maatregelen die werden uitgevoerd, zoals het verminderen van het aantal leveranciers, het gebruik van minder vervuilende voertuigen of het gebruik maken van fietskoeriers.

In 2017 maakt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de oefening voor zijn eigen gebouwen. Bovendien heeft de GOB zich aangesloten bij het Europese project BuyZET waarin de steden Oslo, Kopenhagen, Rotterdam, Southampton en Brussel vertegenwoordigd zijn. Samen onderzoeken ze hoe ze de overheidsopdrachtprocedures kunnen aanpassen zodat die de ontplooiing van een duurzame stedelijke logistiek zouden bevorderen.

Diagnosefiches :

  • Heeft de transportsector een grote impact op het Brusselse leefmilieu?
  • Waarom zijn er zoveel vrachtwagens in en rond Brussel?

Bike for Brussels

Dit initiatief van Brussel Mobiliteit wil alle Brusselaars in het zadel krijgen voor een mooiere stad. Dit platform bundelt alle acties ten gunste van het fietsen in onze hoofdstad.

Voor meer informatie: bike.brussels

 

Brussel'Air-premie

Als Brusselaar kunt u verzaken aan uw auto en zich op andere manieren verplaatsen in Brussel!
De Brussel'Air-premie is een mobiliteitspakket met variabele modaliteit dat u kunt verkrijgen na inlevering van uw nummerplaat.

Diagnosefiche: Waarom zijn er meer en meer files in Brussels terwijl het aantal auto's op de weg vermindert?

Meer informatie

LEZ - Low Emission Zone

Overal ter wereld is de lucht in grote steden vervuild. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van die vervuiling.

Door de toegang tot de stad te verbieden voor de meest vervuilende voertuigen dragen we bij tot een betere luchtkwaliteit. De toelatingsvoorwaarden zullen de komende jaren stapsgewijs strenger worden, zodat alle inwoners en onze kinderen opnieuw vrij kunnen ademen.

Meer info: lez.brussels