Minder vervuiling

Het risico van een vervuilingspiek duikt vooral in de winter op. Vervuilingspieken worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een opeenstapeling van vervuilende stoffen afkomstig uit de uitlaatgassen van voertuigen. Ze komen voor in de winterperiode van november tot maart wanneer verschillende factoren een correcte verspreiding van de vervuilende stoffen in de lucht verhinderen. De luchtkwaliteit wordt dan veel slechter en zelfs schadelijk. Vervuilingspieken variëren in intensiteit en kunnen enkele uren tot enkele dagen duren.

Dergelijke pieken kunnen gevolgen hebben voor onze gezondheid. Omdat ze beïnvloed worden door de weersomstandigheden kan men ze evenwel 48 uur op voorhand voorspellen.

 

Het verkeer beperken: de meest doeltreffende spoedmaatregel

Kleine stofdeeltjes en stikstofdioxides, die de oorzaak vormen van de vervuilingspieken, worden vooral door het autoverkeer uitgestoten. Statistische waarnemingen tonen aan dat wanneer er minder verkeer is (bijvoorbeeld tijdens het weekend of op een autoloze zondag) de concentratie van deze vervuilende stoffen in de lucht ver onder het weekgemiddelde ligt. Het verkeer vormt dus de voornaamste hefboom waarop men kan inwerken om de kwaliteit van de omgevingslucht snel te verbeteren. Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor piekmomenten voorzien in spoedmaatregelen die neerkomen op een rationalisering of vermindering van het verkeer.

Bij vervuilingspieken zijn er drie drempelwaarden voor interventie vastgelegd. Voor elk van die drempels zijn er specifieke maatregelen voorzien. Als bijvoorbeeld drempelwaarde 1 is overschreden, wordt de snelheid beperkt tot 90 km/uur op de hele ring en tot 50 km/uur op het gewestelijke grondgebied.

U vindt alle informatie over de vervuilingsdrempels en de overeenkomstige interventiemaatregelen op de website luchtkwaliteit.brussels