Homologatie van voertuigen

Homologatie van voertuigen heeft betrekking op verschillende types voertuigen. Het betreft zowel de voertuigen bestemd voor gebruik op de weg als systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn ontworpen en gebouwd. Er zijn richtlijnen voor personenwagen en vrachtwagens, aanhangwagens, landbouw- of bosbouwtrekkers en moto’s.

 

Administratief

De dienst homologatie van Brussel Mobiliteit staat klaar om burgers verder te helpen bij administratieve vragen. Het is mogelijk om rechtsreeks duplicaten en andere certificaten of attesten aan te vragen. Afhankelijk van de type aanvraag zijn specifieke documenten noodzakelijk. Duplicaten of andere certificaten van voertuigen waarvan de constructeur of mandataris nog actief is dienen rechtsreeks bij hen te worden aangevraagd.

In Brussel staan de technische autokeuringen van Vorst (SA) en Evere (ACT) ter beschikking voor bepaalde procedures (validatie en homologatie).

Tarieven

Naar gelang het type procedure rekent het Brussels Gewest een dossierkost aan. Deze dossierkosten zijn bij wet geregeld door het Koninklijk Besluit van 28 april 2011 ‘tot vaststelling van het bedrag en de betalingswijze van de vergoedingen te innen voor de goedkeuring van motorvoertuigen’ en worden jaarlijks geïndexeerd.

Opmerking: voor de procedures die via de autokeuringcentra verlopen wordt een bijkomende vergoeding door hen aangerekend. Deze vergoeding is niet inbegrepen in onderstaande tarieven.

Individuele goedkeuringen (tarieven geldig in 2022)

M1, N1, L1e en L2e

208 €

O1, O2, R1, R2, S1

147 €

M2, M3, N2, N3

288 €

L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

582 €

Verhuisprocedure

208 €

Validatieprocedure

Alle categorieën

80 €

Goedkeuring in het kader van personen met beperkte mobiliteit

Aanvraag omgebouwd voertuig door mindervalide personen voor persoonlijk gebruik

0,00 €

Aanvraag omgebouwd voertuig voor mindervalide persoon (ombouwer)

80 €

 

Validatieprocedure

Voertuigen ingeschreven in een land van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zonder Europees goedkeuringsnummer kunnen via een vereenvoudigde procedure ingeschreven worden in België. Deze vereenvoudigde procedure bestaat uit een validatie van het inschrijvingsbewijs van een ander lid van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland  waarbij een validatieattest wordt afgeleverd. Deze procedure is geen goedkeuring maar slechts de validatie van de informatie op het buitenlandse kentekenbewijs. Afhankelijk van de voertuigcategorie is er een andere te volgen procedure.

Opmerking: Groot-Brittannië maakt sinds 1 januari 2021 niet langer deel uit van de Europese Unie.

Individuele goedkeuringen

Aanvragen voor individuele goedkeuringen worden ingediend door de fabrikant of eigenaar van het voertuig of iemand die in hun naam optreedt. Een individuele goedkeuring kan worden verstrekt als het voertuig in overeenstemming is met de bij de aanvraag gevoegde beschrijving en voldoet aan de van toepassing zijnde technische voorschriften.

De individuele goedkeuring is slechts geldig op het grondgebied van de lidstaat die de goedkeuring heeft verleend.

Indien u een voertuig wenst in te schrijven dat individueel (nationaal) werd gehomologeerd in een andere lidstaat van de Europese Unie zal u validatieprocedure moeten volgen.

Aanvragen bij de goedkeuringsinstantie zijn vergezeld van de relevante documentatie nodig voor de afwikkeling van het goedkeuringsproces. Als deze documentatie onvolledig, vervalst of nagemaakt is wordt de aanvraag afgewezen.

Er mag slechts 1 aanvraag ingediend worden in slechts 1 gewest.

Voor bepaalde tests (voorgeschreven in bepaalde verordeningen en richtlijnen) dient de aanvrager een verklaring van overeenstemming met erkende internationale normen of regelingen in. Alleen de voertuigfabrikant of erkende technische dienst mag de genoemde verklaring afgeven.

Enkele specifieke transformaties die om een individuele goedkeuring vragen:

Import niet EU

Voertuigen niet in de EU ingeschreven (+ Noorwegen, Zweden, IJsland en Zwitserland) importeren in België zonder Europees goedkeuringsnummer is niet evident. Afhankelijk van het voertuigtype verschilt de procedure en is het niet altijd mogelijk het voertuig te homologeren. Hou dus rekening met de mogelijkheid dat bepaalde voertuigen niet in België ingeschreven kunnen worden.

Indien het gaat om een verhuis van een niet-EU land naar België bestaat er een specifieke procedure. Op deze manier is het mogelijk om uw voertuig in België te gebruiken zonder homologatie. Meer informatie op de pagina ‘Import als verhuisgoed’ .

Voertuigen niet-EU (+Noorwegen, Zweden, IJsland en Zwitserland) kunnen ingeschreven worden na een individuele homologatie. Meer informatie op de pagina 'alleenstaand geval'.

Kan een voertuig categorie M ingeschreven worden als N?

Het is mogelijk om een voertuig uit de categorie M (personenvervoer) na een ombouw te veranderen naar een voertuig categorie N na akkoord van de constructeur. Deze ombouw kan uiteraard enkel indien de voorwaarden van deze categorie N vervult worden. De wetgeving stelt immers enkele criteria vast waaraan alle voertuigen categorie N moeten voldoen. In principe wordt het compartiment/de compartimenten waar de zitplaatsen zich bevinden volledig afgescheiden van de laadruimte. Toch mogen personen en goederen in hetzelfde compartiment worden vervoerd indien de laadruimte voorzien is van bevestigingsmiddelen die ontworpen zijn om de vervoerde personen tijdens het rijden te beschermen tegen schuivende lading. (deze moeten ontworpen zijn volgens punt 3 en 4 van ISO-norm 27956:2009 Road vehicles – securing of cargo in delivery vehicles – securing of cargo in delivery vans – requirements).

Afhankelijk van de specifieke categorie bedraagt het aantal zitplaatsen maximaal:

 • N1: 6
 • N2/3: 8

Het draagvermogen voor goederen van een voertuig moet ten minste gelijk aan het draagvermogen voor personen, uitgedrukt in kg.

Criteria voor de indeling van voertuigen in categorie N1

Een voertuig dat niet aan deze criteria voldoet wordt automatisch ingedeeld in categorie M.

Aan de volgende criteria moet worden voldaan:

 • de goederen moeten kunnen worden geladen door een daarvoor ontworpen en gebouwde achterdeur, laadklep of zijdeur;
 • b) de laadopening van een achterdeur of laadklep moet aan de volgende voorschriften voldoen:
  • als het voertuig maar één stoelenrij of alleen een bestuurdersstoel heeft, moet de minimumhoogte van de laadopening ten minste 600 mm bedragen;
  • als het voertuig twee of meer stoelenrijen heeft, moet de minimumhoogte van de laadopening ten minste 800 mm bedragen en moet de opening een oppervlakte hebben van ten minste 12 800 cm2 ;
 • de laadruimte moet aan de volgende voorschriften voldoen: onder „laadruimte” wordt verstaan het deel van het voertuig dat zich bevindt achter de stoelenrij(en), of achter de bestuurdersstoel als het voertuig enkel een bestuurdersstoel heeft;
  •  het laadoppervlak van de laadruimte moet nagenoeg vlak zijn;
  • als het voertuig maar één stoelenrij of één stoel heeft, moet de minimumlengte van de laadruimte fiscaal gezien ten minste 50 % van de wielbasis bedragen;
  • als het voertuig twee of meer stoelenrijen heeft, moet de minimumlengte van de laadruimte fiscaal gezien ten minste 50 % van de wielbasis bedragen. Indien de stoelen van de laatste stoelenrij gemakkelijk en zonder gebruik van speciaal gereedschap uit het voertuig kunnen worden verwijderd, moet aan de voorschriften voor de lengte van de laadruimte worden voldaan wanneer alle stoelen in het voertuig zijn geïnstalleerd;
  • aan de voorschriften voor de lengte van de laadruimte moet worden voldaan met de stoelen van de eerste rij of van de laatste rij, al naargelang het geval, in de normale rechtopstand voor gebruik door inzittenden.
  • In de laadruimte zijn er geen verankeringspunten aanwezig voor de bevestiging van de zitplaatsen, ofwel zijn deze verwijderd of onbruikbaar gemaakt:
   • ofwel door lasnaden ;
   • ofwel door de plaatsing van een gelaste, geklonken of gelijmde plaat op de vloer van de laadsruimte.
  • In de laadruimte moeten de veiligheidsgordels niet worden gedemonteerd;
  • Vooraan de laadruimte moet een opstaand schot van minstens 20 cm hoog aanwezig zijn. Dit schot bestaat uit een geheel dat over de volledige breedte blijvend bevestigd is.

Indien het gaat om een voertuig met een bestuurdersruimte en lading binnen één eenheid moet ook aan al deze criteria worden voldaan. De aanwezigheid van een volledige of gedeeltelijke wand of scheiding tussen een stoelenrij en de laadruimte heeft hier geen invloed op.