Homologatie van voertuigen

Homologatie betreft zowel voertuigen in hun geheel bestemd voor gebruik op de weg als systemen, onderdelen en afzonderlijke technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn ontworpen en gebouwd. Er zijn richtlijnen voor auto’s, vrachtwagens en aanhangwagens, maar ook voor landbouw- of bosbouwtrekkers en voor bromfietsen, moto’s of andere vierwielers. Homologatie van een voertuig is vereist vóór de inverkeerstelling, dus vóór de inschrijving bij de DIV. Hiermee wordt bevestigd dat de systemen, onderdelen, technische eenheden en het volledige voertuig aan de regelgeving voldoen. De homologatie geldt uiteraard voor alle voertuigen die de fabriek verlaten, maar ook wanneer:

 • het nieuwe of gebruikte voertuig wordt omgebouwd/gewijzigd waardoor het niet langer in overeenstemming is met de oorspronkelijke homologatie
 • het nieuwe of gebruikte voertuig geïmporteerd wordt uit een andere lidstaat en individueel gehomologeerd is in die lidstaat, dus enkel gehomologeerd is op nationaal niveau
 • het nieuwe of gebruikte voertuig geïmporteerd wordt uit een land buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland

Voertuigen die bestemd zijn om op de weg te worden gebracht, worden door de regelgeving onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • Categorie M omvat motorvoertuigen die voornamelijk zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen en hun bagage
 • Categorie N omvat motorvoertuigen die voornamelijk zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen
 • Categorie O omvat alle aanhangwagens, met uitzondering van aanhangwagens voor landbouw of bosbouw en verwisselbare getrokken landbouw- of bosbouwmachines
 • Categorie T omvat alle landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen
 • Categorie C omvat alle landbouw- of bosbouwtrekkers op rupsbanden
 • Categorie R omvat alle aanhangwagens voor landbouw of bosbouw
 • Categorie S omvat alle verwisselbare getrokken landbouw- of bosbouwmachines
 • Categorie L omvat motorfietsen, bromfietsen, driewielige bromfietsen, motorfietsen met of zonder sidecar, gemotoriseerde driewielers, gemotoriseerde vierwielers en quadri-mobiles
 •  De categorieën MT en LA omvatten Niet Voor De Weg Bestemde Mobiele Machines, die beschouwd kunnen worden als rollend materieel, zoals een graafmachine, een hoogtewerker of een heftruck.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest focust homologatie op voertuigen van de categorieën M-N-O-L en MT/LA en de import binnen en buiten Europa van deze voertuigcategorieën als ze geen Europese typegoedkeuring hebben of een homologatie hebben die enkel op nationaal niveau geldig is.

Brussel Mobiliteit homologeert dus geen systemen, onderdelen of technische eenheden die bestemd zijn voor installatie op of in voertuigen.

Hieronder vindt u alle documenten die wij kunnen afleveren, alsook de procedures en uitleg voor het verkrijgen van deze documenten.

Attesten en duplicaten

De dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit staat ter beschikking van burgers en ondernemingen voor de afgifte van attesten en duplicaten van het gelijkvormigheidsattest na administratieve wijzigingen, verlies of diefstal. Afhankelijk van het type aanvraag moet u ons specifieke documenten bezorgen zodat wij uw dossier correct kunnen behandelen.

Aanvragen voor duplicaten en attesten waarvoor de fabrikant nog actief is, moeten in eerste instantie bij de fabrikant worden ingediend via zijn mandataris, importeur of concessiehouder. Als blijkt dat de fabrikant het gevraagde document niet kan afleveren, kan Brussel Mobiliteit dit in zijn plaats doen als bevoegde gewestelijke overheid.

 

Tarieven 2024

Naar gelang het type procedure rekent het Brussels Gewest een dossierkost aan. Deze dossierkosten zijn bij wet geregeld door het Koninklijk Besluit van 28 april 2011 ‘tot vaststelling van het bedrag en de betalingswijze van de vergoedingen te innen voor de goedkeuring van motorvoertuigen’ en worden jaarlijks geïndexeerd.

Opmerking: voor de procedures die via de autokeuringcentra verlopen wordt een bijkomende vergoeding door hen aangerekend. Deze vergoeding is niet inbegrepen in onderstaande tarieven.

Individuele goedkeuringen 

M1, N1, L1e en L2e

238 €

O1, O2, R1, R2, S1

168 €

M2, M3, N2, N3

329 €

L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

666 €

Verhuisprocedure

238 €

Validatieprocedure

Alle categorieën

91 €

Goedkeuring in het kader van personen met beperkte mobiliteit

Aanvraag omgebouwd voertuig door mindervalide personen voor persoonlijk gebruik

0 €

Aanvraag omgebouwd voertuig voor mindervalide persoon (ombouwer)

91 €

Administratieve procedures

Aanvraag duplicaat

91 €

Herinslag chassisnummer

91 €

Validatieprocedure: import uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte + Zwitserland

Voertuigen die permanent ingeschreven zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland zonder Europees homologatienummer op het inschrijvingsbewijs en/of het identificatieplaatje/de identificatiesticker, of met een homologatienummer met nationale geldigheid (individuele homologatie) op een van deze twee, moeten een goedkeuringsprocedure doorlopen vóór hun inverkeerstelling in België. Deze procedure bestaat uit een goedkeuring van het inschrijvingsbewijs van de lidstaat of Zwitserland, waarvoor op termijn een goedkeuringscertificaat wordt afgeleverd dat dient als gelijkvormigheidsdocument dat aan de DIV moet worden voorgelegd voor de inschrijving.

Deze procedure is dus geen homologatie of keuring, maar wel een goedkeuring van de gegevens op het buitenlandse inschrijvingsbewijs in het licht van de Belgische regelgeving.

Tijdelijke inschrijvingen komen dus niet in aanmerking voor deze procedure, behalve die uit Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.

De validatieprocedure is van toepassing op voertuigen van de categorieën M, N, O en L.

Opmerking: Groot-Brittannië maakt sinds 1 januari 2021 niet langer deel uit van de Europese Economische Ruimte. Bijgevolg komen voertuigen die na deze datum voor het eerst ingeschreven worden in dit land niet meer in aanmerking voor de goedkeuringsprocedure en moeten ze een Individuele Goedkeuring ondergaan als de Europese gelijkvormigheid niet is bewezen.

Voertuigen die vóór deze datum voor het eerst in dit land werden ingeschreven, komen nog steeds in aanmerking voor de validatieprocedure. Als het inschrijvingsbewijs echter niet voldoet aan richtlijn 1999/37/EG moet u de volgende bijkomende documenten verstrekken:

 • Erfgoedcertificaat met technische specificaties. Aanvragen moeten worden ingediend via www.britishmotormuseum.co.uk als er geen officiële vertegenwoordigers meer zijn voor het voertuig
 • CRIS-certificaat voor vrijetijdsvoertuigen, aan te vragen via www.cris.co.uk
 • Een of meer officiële documenten van de fabrikant met de nodige technische gegevens voor de inschrijving van het voertuig

Homologatie als Alleenstaand Geval en nationale Individuele Goedkeuringen

Individuele Goedkeuring en homologatie als Alleenstaand Geval zijn twee termen die eenvoudigweg verwijzen naar de homologatie van een voertuig in het bijzonder, in tegenstelling tot de homologatie van een serie voertuigen.

Dit is nodig bij het importeren van een voertuig van buiten de Europese Economische Ruimte, of bij het ombouwen of wijzigen van een deel van het voertuig of een van de onderdelen, systemen of technische eenheden ervan. Het kan ook nodig zijn als de validatieprocedure voor het inschrijvingsbewijs van een voertuig dat geïmporteerd wordt uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte + Zwitserland niet kan doorgaan omdat het inschrijvingsbewijs niet voldoet aan de Belgische of Europese regelgeving.

Aanvragen voor Individuele Goedkeuring worden ingediend door de fabrikant, de eigenaar van het voertuig of een persoon die in hun naam optreedt:

 • hetzij bij de bevoegde gewestelijke overheid via de gelijkvormigheidsdienst van een van de gewestelijke keuringscentra
 • hetzij via een testlaboratorium (technische dienst)

Er kan een Individuele Goedkeuring worden verleend als het voertuig overeenstemt met de beschrijving bij de aanvraag en het voldoet aan de technische en milieuvereisten die van toepassing zijn op het moment van de eerste inschrijving overeenkomstig de Belgische en/of Europese regelgeving.

Een Individuele Goedkeuring is dus enkel geldig op het grondgebied van de lidstaat die deze heeft verleend. Met andere woorden, een voertuig dat individueel werd gehomologeerd in Duitsland, Frankrijk, Spanje, enz. zal in België een nieuwe individuele homologatie moeten ondergaan.

Belangrijk om te weten:

Voordat u een ombouw of wijzigingen aan het voertuig, een van de onderdelen, systemen of technische eenheden ervan doorvoert, moet u eerst toestemming vragen aan de fabrikant via zijn mandataris of importeur. Pas als de fabrikant groen licht heeft gegeven, kan u de gewenste aanpassingen uitvoeren.

U kan deze aanpassingen zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een erkende of niet-erkende carrosseriebouwer/ombouwer. Het verschil tussen erkende en niet-erkende carrosseriebouwers/ombouwers is dat een bedrijf dat erkend is om de gewenste aanpassingen uit te voeren, u meteen na de wijziging een nieuw gelijkvormigheidsattest kan bezorgen. Als u een beroep doet op een niet-erkende ombouwer of u de wijzigingen zelf uitvoert, moet u uw voertuig laten homologeren door de bevoegde gewestelijke overheid van uw keuze via een van de keuringscentra.

Indien nodig kan een voertuig dat omgebouwd/gewijzigd en gehomologeerd werd op deze wijze terug in zijn oorspronkelijke staat worden gebracht. Hiervoor geldt onderstaande procedure. Een ombouw van welke aard dan ook is altijd onderworpen aan voorafgaande toestemming van de fabrikant, zelfs als het voertuig in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

NB: Bij grote structurele wijzigingen (bijvoorbeeld het verlagen van het voertuig) is het niet altijd mogelijk het voertuig in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.

Een aanvraag kan slechts in één gewest worden ingediend. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn aanvragen voor Individuele Goedkeuring van toepassing op voertuigen van de volgende categorieën:

Specifieke ombouw:

Import van een voertuig als verhuisgoed 

Wanneer u uw auto wil meeverhuizen, moet die noodzakelijkerwijs een homologatie als Alleenstaand Geval ondergaan. Of het nu gaat om een verhuizing vanuit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland of niet, deze procedure is een alternatief voor de homologatie wanneer de eigenaar van het voertuig permanent of tijdelijk met het voertuig naar België verhuist. De bevoegde gewestelijke overheid levert een verhuiscertificaat af na de procedure.

Het Verhuiscertificaat is dus een vrijstelling op de technische en milieuvoorschriften van de regelgeving voor de homologatie van voertuigen, waardoor inschrijving is toegestaan op voorwaarde dat het voertuig niet van eigenaar verandert. Hiervoor wordt het verhuiscertificaat op naam afgeleverd. Bij een verandering van eigenaar moet het voertuig een Individuele Goedkeuring ondergaan.

De verhuisprocedure is enkel van toepassing op voertuigen van categorieën M1 en L, die bestemd zijn voor personenvervoer.

Niet-Europees voertuig

Om een verhuiscertificaat te ontvangen, volgt u de procedure voor Individuele Goedkeuring voor de categorie van uw voertuig, maar zijn ook de volgende documenten vereist:

 • Verblijfsattest afgeleverd door de gemeente waar u gedomicilieerd bent
 • Een identiteitskaart of paspoort

Europees voertuig met een geldig keuringsbewijs

Als uw verhuisd voertuig over een geldig keuringsbewijs beschikt dat is afgegeven door de lidstaat waar het vandaan komt en voldoet aan richtlijn 2014/45/EU, kan u de inschrijvingsprocedure voor een intracommunautaire verhuizing opstarten via het keuringscentrum van uw keuze.

Nieuw ingeschreven voertuigen, op naam van dezelfde houder, behouden de geldigheid van het door de lidstaat afgegeven keuringsbewijs, op voorwaarde dat dit nog geldig is volgens de periodiciteit van de keuringen in Brussel.

Bij twijfel kan de geldigheid van het keuringsbewijs worden gecontroleerd voordat het door het keuringscentrum wordt aanvaard.