Bezoldigd vervoer

Sinds 21 oktober 2022 is in Brussel de nieuwe regelgeving voor taxi's van kracht.

Meer info:  Omzendbrief taxihervorming.pdf(PDF) (584.38 KB)

Dankzij deze hervorming wordt de dienstverlening aan de gebruikers verbeterd. Het aantal voertuigen is aangepast en het traject om taxichauffeur te worden is vereenvoudigd, net als de administratie. Een andere nieuwigheid betreft de reserveringsplatforms (tussenpersonen), die voortaan aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om te worden erkend. Tot slot zijn de tarieven herzien zodat ze duidelijker zijn voor de gebruiker.

De nieuwe ordonnantie zorgt voor een eengemaakte taxisector. Zo is er nu een gemeenschappelijk basisstatuut voor standplaatstaxi's (klassieke taxi's) en straattaxi's (voorheen limousines/VVC).

Gewestelijk platform

Een gewestelijk digitaal platform voor professionals in het Personenvervoer

De directie Personenvervoer stelt aan de professionals van de sector in Brussel een nieuw online platform voor het beheer van hun dossiers en administratieve stappen voor. Dit zal de snelheid en kwaliteit van onze dienstverlening nog verbeteren.

Exploitanten van taxi’s, van voertuigen voor de bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV), van deelvoertuigen (freefloating/fietsdelen), (kandidaat-)chauffeurs… Kortom, alle professionals van het personenvervoer in Brussel kunnen sinds 6 juni 2023 terecht op een nieuw gewestelijk online platform voor het beheer van hun dossiers. Deze nieuwe dienst is de klok rond beschikbaar en vergemakkelijkt tal van stappen die tot nu toe aan een loket dienden te gebeuren.

Dit nieuwe gewestelijke platform is gericht op klantrelatiebeheer. Het biedt de professionals van de sector de mogelijkheid de gegevens m.b.t. hun activiteit (beheer van chauffeurs, voertuigen, vignetten, vergunningen, enz.) te beheren waar en wanneer ze maar willen en online verrichtingen uit te voeren die tot nu aan een loket of per e-mail dienden te gebeuren, zoals het aanvragen van een bekwaamheidsattest.

Een syllabus.pdf(PDF) (1.77 MB)  (1,79 MB) als zelfstudiemateriaal is beschikbaar voor professionals uit de sector in Brussel.

Toegang voor burgers (kandidaat-chauffeurs, chauffeurs)

Toegang voor ondernemingen (zaakvoerder, bestuurders, enz.)

Gebruikt u voor de eerste keer Itsme? Bekijk dan zeker deze video: ITSME

Bent u zaakvoerder en u slaagt er niet in om in te loggen via de toegang voor ondernemingen? Ga dan na of uw rijksregisternummer gelinkt is aan uw onderneming via deze link: Socialsecurity.be - CSAM

Opgelet: om meldingen te ontvangen die aan uw account zijn gekoppeld, raden we u aan de functie "E-mailmeldingen" te activeren door naar "Mijn profiel" -> "Instellingen" -> "Bewerken" te gaan. U kunt dan het vakje "E-mailmeldingen inschakelen" aanvinken en uw keuze opslaan.

Hulp- en ondersteuningssessies voor het gewestelijke platform 

Sinds midden juni 2023 vinden er sessies plaats om taxi-exploitanten en -chauffeurs te helpen die vragen zouden hebben of moeilijkheden zouden ondervinden om het gewestelijke platform te begrijpen en hen te ondersteunen.

Opgelet: taxi-exploitanten en -chauffeurs die zich willen inschrijven, moeten de syllabus gelezen hebben, moeten al ingelogd zijn op het platform en moeten de verschillende functionaliteiten al getest hebben.

Hieronder vindt u de link naar het formulier waarmee u zich kunt inschrijven op de wachtlijst om deel te nemen aan een hulp- en supportsessie over het Gewestelijke Platform. 
Wij zullen u opnieuw contacteren om de datum en het tijdstip van de volgende beschikbare sessie te bevestigen: Gewestelijk Platform - Hulp- en supportsessie - Wachtlijst | Framaforms.org 

Wetgeving

Taxichauffeurs

Wilt u ook taxichauffeur worden?

Sinds 10 november 2023 (goedkeuring van het Regeringsbesluit) is de procedure voor het verkrijgen van het bekwaamheidsattest zoals bedoeld in artikel 10 van het besluit van 6 oktober 2022 vereenvoudigd.

De kandidaat-chauffeur (m/v) moet niet langer het kwalificatietraject (selectieproef) afleggen en slagen of aantonen dat hij 2 jaar ervaring heeft als VVC-chauffeur om zijn bekwaamheidsattest te behalen.

De aanvraag voor een bekwaamheidsattest gebeurt op basis van de volgende documenten:

 • Een uittreksel uit het strafregister, afgeleverd overeenkomstig artikel 596, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat minder dan drie maanden oud is, waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden inzake zedelijk gedrag zoals bepaald in artikel 14, § 2, van het besluit van 9 juni 2022 betreffende de taxidiensten. Aangezien het beroep van taxichauffeur een gereglementeerde activiteit is, is het uittreksel uit het strafregister voor toegang tot deze activiteit 596.1-28. Dit uittreksel kan worden bekomen via IRISbox (irisnet.be) indien de kandidaat-chauffeur (m/v) gedomicilieerd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Instructies voor het verkrijgen van het uittreksel uit het strafregister op IRISbox: zodra u bent ingelogd op uw IRISbox-profiel, selecteert u in de lijst "Snelle download" de optie "Uittreksel uit het strafregister" en klikt u op de knop "+ een ander uittreksel aanvragen". Vervolgens moet u het type uittreksel selecteren: 596.1-28 Taxichauffeur. De kandidaat-chauffeur (m/v) kan ook bij zijn/ gemeentebestuur terecht om het uittreksel uit het strafregister 596.1-28 taxichauffeur te verkrijgen.

 • Een document dat het bewijs levert van een minimale kennis van het Frans en/of het Nederlands, dat ten minste van het niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader moet zijn (voorbeelden van een geldig document: attest van een geslaagde Selor-taaltest, certificaat van Bruxelles Formation, gelijkgeschakeld diploma, getuigschrift van basisonderwijs, diploma secundair onderwijs, universitair diploma).

 • Een kopie van het Belgisch of buitenlands rijbewijs, dat de kandidaat-chauffeur (m/v) toestaat in België een voertuig van categorie B te besturen, en dat ten minste twee jaar in zijn bezit is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.

 • Een geldig medisch attest dat is afgegeven op grond van de toepasselijke federale regelgeving, tenzij hiervan een vermelding voorkomt op het rijbewijs van de kandidaat-chauffeur (m/v).

 • Indien de kandidaat-chauffeur (m/v) een buitenlandse staatsburger is, het document dat hem toestaat in België te werken.

 • Een pasfoto van de kandidaat-chauffeur (m/v) (op een witte achtergrond).

 • Betaling van de vergoeding zoals bepaald in artikel 38, §1, 1°, b) van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2022 betreffende de taxidiensten voor de behandeling van een aanvraag voor een bekwaamheidsattest; 75 € per aanvraag van een bekwaamheidsattest. De betaling moet worden gedaan bij het afronden van de aanvraag op het gewestelijk platform. Het is dus niet nodig dit bedrag vooraf over te maken.

De aanvraag voor een bekwaamheidsattest moet worden ingediend via het gewestelijk platform (burgergemeenschap): https://crm.irisbox.brussels/citizen/s/. U moet inloggen met uw identiteitskaart of via uw Itsme-account. Zodra u bent ingelogd, moet u op de knop "mijn aanvragen" klikken en vervolgens "een aanvraag aanmaken" met als titel "Afgifte van een bekwaamheidsattest (taxi)". Onze database wordt momenteel bijgewerkt om ze aan te passen aan deze wijziging van de regelgeving. Om uw aanvraag voor een bekwaamheidsattest te kunnen voltooien, moet u verplicht de optie "Erkenning van de VVC-ervaring" selecteren. Uw dossier zal worden behandeld volgens de nieuwe bepalingen.

Periodieke bijscholing

Elke 5 jaar te rekenen vanaf de datum van ontvangst van zijn/haar bekwaamheidscertificaat moet de chauffeur op eigen initiatief het volgende aan het bestuur meedelen:

 • Een uittreksel uit het strafregister (model 596.1.28)
 • Het attest van medische geschiktheid (of de bijwerking op zijn/haar rijbewijs tonen)
 • Recente foto in kleur met een witte achtergrond, in ID-kaartformaat. Uw volledige hoofd moet zichtbaar zijn, midden op de foto.

A diagram of a person's face

Description automatically generated

Buitenlandse onderdanen moeten ook hun vergunning om in België te werken toevoegen.

Stuur de documenten via e-mail naar taxi@gob.brussels met als onderwerpregel vernieuwing bekwaamheidsattest.

Om vertraging bij het vernieuwen van uw bekwaamheidsattest te voorkomen, raden we u aan om alle gevraagde documenten samen in één e-mail te verzenden

Taxi-uitbaters

Toegang voor ondernemingen

Bedrijven die in Brussel mogen werken

Om in Brussel te mogen werken (een klant oppikken en afzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), moet een taxi een vergunning hebben die het mogelijk maakt een of meerdere voertuigen te exploiteren naargelang het aantal toegestane vignetten.

Voertuigen die in een ander gewest zijn toegelaten, mogen een klant in Brussel oppikken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) de rit werd geboekt
b) behalve voor ceremoniële taxidiensten bevindt het voertuig zich niet op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wanneer de exploitant ermee instemt de rit uit te voeren
c) behalve voor ceremoniële taxidiensten bevindt het aankomstpunt van de rit zicht niet op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Verkrijgen van Brusselse vignetten

Om een vergunning - en dus vignetten - aan te vragen, moet dit formulier worden ingevuld. Dit formulier kan worden gebruikt zowel voor aanvragen voor nieuwe vergunningen als voor aanvragen om het aantal te exploiteren voertuigen te verhogen.

Er worden vergunningen uitgereikt totdat de numerus clausus is bereikt. Zodra de numerus clausus is bereikt, worden de volledige aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Om uw plaats voor het verkrijgen van een vergunning of in de wachtrij te bepalen, wordt er rekening gehouden met de datum en het uur waarop de aanvraag werd voltooid. Het is daarom belangrijk dat u alle gevraagde documenten bij uw aanvraag voegt.

Onderstaande tabel bepaalt voor de categorieën en subcategorieën van taxidiensten waarop hij betrekking heeft, het minimum- en/of maximumaantal voertuigen waarvoor de in artikel 17 van de ordonnantie bedoelde identificatievignetten, met uitzondering van de vignetten voor de reservevoertuigen, afgeleverd kunnen worden:

Categorie/ Subcategorie

Minimum

Maximum

 

 

 

1. Standplaatstaxi's

 

1425

PBM

150

 

Nuluitstoot elektrisch

140

 

Nuluitstoot waterstof

25

 

2. Straattaxi's

 

1825

PBM

50

 

Nuluitstoot elektrisch

50

 

Nuluitstoot waterstof

25

 

Grote luxe

 

85

Wie is de houder van het vignet?

De vergunning kan enkel worden uitgereikt aan een natuurlijk persoon. De vergunning is op naam en is dus geen eigendom van het bedrijf.

Per exploitant mag slechts één vergunning worden afgegeven. Daarop moet staan hoeveel identificatievignetten aan de exploitant werden toegekend.

De exploitant van een vergunde taxidienst mag een rechtspersoon zijn, op voorwaarde dat de vergunninghouder de bestuurder is die met het dagelijkse beheer van deze rechtspersoon is belast. De natuurlijke persoon en rechtspersoon zijn verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden die aan deze exploitatievergunning verbonden zijn.

Voor hoelang wordt een vergunning afgegeven?

De exploitatie wordt voor zeven jaar vergund en is verlengbaar.

Belastingen

De houders van een vergunning om een taxidienst te exploiteren, moeten een jaarlijkse belasting betalen. Brussel Fiscaliteit stuurt het aanslagbiljet - kohieruittreksel voor deze belastingen op.

In 2023 bedragen de belastingen 600 euro per voertuig (standplaatstaxi’s, straattaxi’s en verhuur van voertuigen met chauffeur (VVC) die niet is overgestapt op een straattaxidienst).

De belastingen worden jaarlijks geïndexeerd.

Voortzetting van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Vul dit formulierin als u houder bent van een vergunning om een taxidienst te exploiteren die u als natuurlijk persoon exploiteert en als u wilt dat de exploitatie wordt overgenomen door een rechtspersoon. U moet ditzelfde formulier ook gebruiken als u de exploitatie al hebt voortgezet en als u:

 • de rechtspersoon wil wijzigen die momenteel de taxidienst exploiteert;
 • de taxidienst opnieuw wil exploiteren als natuurlijke persoon.

Wijziging van de statuten:

 • De wijzigingen van de statuten hebben betrekking op zowel de exploitant die een rechtspersoon is en die de houder is van een taxistandplaatsvergunning (en die oorspronkelijk werd uitgereikt onder de voormalige regelgeving) als op de exploitant die een natuurlijke persoon is en die de houder is van een straat- of standplaatstaxivergunning (en die werd uitgereikt onder de regelgeving van 9 juni 2022), en van wie de exploitatie van de vergunning mede wordt beheerd door een rechtspersoon. 
 • In geval van een wijziging binnen het bedrijf, zoals het toe- of uittreden van een bestuurder, is het belangrijk een verzoek tot wijziging van de statuten in te dienen bij het bestuur. (Opgelet: de natuurlijke persoon die houder is van een vergunning om een straat- of standplaatstaxidienst te exploiteren die is afgegeven in het kader van de regelgeving van 9 juni 2022, moet de bestuurder blijven die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van de exploiterende rechtspersoon. In geval van ontslag zal deze rechtspersoon de vergunning niet langer kunnen exploiteren).

Om de statuten te wijzigen, moet u dit formulier gebruiken.

Overdracht van de vergunning:

Als u houder bent van een vergunning om een standplaatstaxidienst te exploiteren die onder bepaalde voorwaarden is afgegeven op basis van het besluit van 27 april 1995, kunt u een aanvraag tot overdracht indienen via dit formulier.

Welke voorwaarden?

1.Voor de overdrager:

De overdrager moet gedurende minstens de laatste tien jaar zonder enige onderbreking:
a) hebben voldaan aan alle verplichtingen van de regelgeving betreffende taxidiensten;
b) houder zijn geweest van de identificatievignetten die het onderwerp zijn van de aanvraag tot overdracht;

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer de aanvraag tot overdracht kadert binnen een door een rechtbank bevolen gerechtelijke reorganisatie of een faillissementsprocedure.

2. Voor de overnemer:

De overnemer moet:
a) ofwel al houder zijn van een exploitatievergunning;
b) ofwel voldoen aan de voorwaarden voor de afgifte van een exploitatievergunning, d.i. goed gedrag, beroepskwalificaties en solvabiliteit.

3. Gunstig advies van de overdrachtcommissie:

Elke aanvraag tot overdracht moet een gunstig advies van de overdrachtcommissie ontvangen.

Rittenbladen en tarievenfiche voor standplaatstaxi’s

De directie Personenvervoer reikt geen papieren rittenbladen meer uit. Vanaf nu moet u de naam van de exploitant (+ kbo-nummer) in digitale rittenbladen invullen, ze printen en ze nummeren. Deze digitale rittenbladen moet u als pdf-bestand (425.87 kb) bewaren.

De tarievenfiche voor standplaatstaxi’s is hier beschikbaar: Tarieffiche (pdf).

Aangifte van chauffeurs

Met dit formulier kunt u eenvoudig een chauffeur aangeven (Dimona IN), de informatie over de chauffeur wijzigen of de Dimona-link met uw bedrijf stopzetten (Dimona OUT).

Wilt u meer informatie over de voorwaarden voor de voertuigen en andere?

Om te beginnen, verzoeken we u de ordonnantie en besluiten te raadplegen die beschikbaar zijn in het tabblad “regelgeving”. Een samenvatting zal binnenkort beschikbaar zijn.

Reserveringsplatform - tussenpersoon

De reserveringstussenpersoon is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, op welke manier dan ook, tegen vergoeding tussenkomt in het aanbieden van taxidiensten op de markt, zorgt voor de promotie van de taxidiensten op de markt of diensten aanbiedt waardoor taxidienstexploitanten en klanten/gebruikers met elkaar in contact kunnen komen.

De tussenpersoon moet eerst over een erkenning als reserveringstussenpersoon beschikken.

De erkenning is persoonlijk en niet overdraagbaar. Uiterlijk de dag vóór de eerste dag waarop zijn reserveringsplatform beschikbaar is voor het publiek, moet de aanvrager een vestigingseenheid in België hebben.

De erkenning wordt uitgereikt na controle van de voorwaarden inzake zedelijk gedrag van de zaakvoerders en het bedrijf.

Om het uittreksel uit het strafregister van het bedrijf te verkrijgen, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Justitie.

De aanvrager moet ook het bewijs voorleggen van zijn solvabiliteit en beroepskwalificaties. Daartoe moet de aanvrager een attest van de RSZ en/of een attest van het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen meedelen, dat minder dan drie maanden oud is en waaruit blijkt dat hij geen sociale schulden heeft.

De beroepskwalificatie wordt aangetoond door de vermelding, in de statuten of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (kbo), van de activiteitencode voor diensten in verband met vervoer te land (code 52.210).

De regering of haar afgevaardigde kan de erkenning voor bepaalde tijd opschorten of intrekken bij een overtreding van de bepalingen van de ordonnantie, de uitvoeringsbesluiten ervan of de voorwaarden voor de erkenning in kwestie, of wanneer de reserveringstussenpersoon niet reageert op een oproeping of een verzoek om inlichtingen van het bestuur ondanks een herinnering via een communicatiemiddel dat het mogelijk maakt een precieze datum te geven voor de ontvangst van de brief alsook bij een volledige stopzetting van het beheer van het platform voor de periode van een jaar.

Om een erkenning aan te vragen, moet u dit formulier invullen.

Elk jaar moeten reserveringstussenpersonen een belasting betalen van 20 euro per voertuig dat door laatstgenoemde wordt geregistreerd. Daartoe moet de reserveringstussenpersoon het bestuur jaarlijks, tussen 1 en 31 januari, op de hoogte brengen van de voertuigen die tijdens het vorige kalenderjaar bij de reserveringstussenpersoon werden geregistreerd via dit formulier.

Comité van advies voor de taxi's

Het regionaal comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geregeld door artikelen 44 tot 47 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2022 betreffende de taxidiensten die er de samenstelling, de onverenigbaarheden en de verplichtingen van de leden, de werking en de bevoegdheden van vastleggen.

Artikel 44 §1, 4° bepaalt dat het comité van advies samengesteld is uit twee afgevaardigden per representatieve vereniging van exploitanten van standplaatstaxi-, straattaxi- of ceremoniële taxidiensten zoals bedoeld in § 3.

Artikel 44 §2 stelt het volgende:

De verenigingen die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, worden beschouwd als representatief in de zin van § 1, 4°:
1° De verdediging van de belangen van de exploitanten van standplaatstaxi-, straattaxi- en/of ceremoniële taxidiensten als maatschappelijk doel hebben;

2° Leden hebben die geen lid zijn van een andere vereniging met het in 1° bedoelde maatschappelijk doel en die in totaal ten minste 100 voertuigen hebben gekoppeld aan een identificatievignet uitgegeven in overeenstemming met dit besluit, reservevoertuigen buiten beschouwing gelaten;
3° De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven”.

Paragraaf 3 van artikel 44 voegt toe: de vertegenwoordiger van een in § 1, °4, bedoelde representatieve vereniging moet houder zijn van een exploitatievergunning voor een taxidienst, afgeleverd met toepassing van de ordonnantie en de uitvoeringsmaatregelen ervan.

Artikel 44 §1, 9° bepaalt dat het comité van advies is samengesteld uit vier afgevaardigden van de erkende reserveringstussenpersonen waarvan de leden in totaal ten minste 200 voertuigen hebben, gekoppeld aan een identificatievignet uitgegeven in overeenstemming met het besluit van 6 oktober 2022, reservevoertuigen buiten beschouwing gelaten.

 

Tarieven

In het regeringsbesluit van 6 oktober 2022 worden de tarieven voor de verschillende taxidiensten vastgesteld. Deze tarieven worden automatisch geïndexeerd op 1 januari van elk jaar en dit vanaf 1 januari 2024.

 • Tarief voor ritten zonder reservering (alleen voor standplaatstaxi's)

De vaste tarieven zijn als volgt:

 1. Instapgeld: 2,60 €
 2. Toeslag voor nachtritten (tussen 22.00 en 06.00 uur): 2,00 €
 3. Prijs per minuut (per begonnen minuut): 0,60 €
 4. Kilometerprijs: 2,30 €
 5. Minimumtarief voor een rit: 8,00 €
 • Tarieven voor ritten met reservering (voor standplaats- en straattaxi's)

De minimumtarieven zijn als volgt:

 1. Instapgeld: 1,50 €
 2. Prijs per minuut (per begonnen minuut): 0,40 €
 3. Kilometerprijs: 1,50 €
 4. Minimumtarief voor een rit: 8,00 €

De maximumtarieven zijn beperkt tot 200% van de minimumtarieven.

 • Tarieven voor straattaxi's Grand Luxe

De minimumtarieven zijn als volgt:

 1. Instapgeld: 5,00 €
 2. Prijs per minuut (per begonnen minuut): 1,00 €
 3. Kilometerprijs: 3,00 €

De maximumtarieven zijn beperkt tot 500% van de minimumtarieven.

 • Tarieven voor ceremoniële taxi's

De minimumtarieven zijn als volgt:

 1. Minimumperiode van 3 opeenvolgende uren: € 90,00 € excl. btw
 2. Voor elk extra uur: € 30,00 € excl. btw
 • Tarieven voor gedeelde taxiritten

De forfaitaire bijdrage van de klant voor een door de overheid geautoriseerde gedeelde taxirit is vastgesteld op 6,00 € per gebruiker per rit. Momenteel is Collecto de enige erkende dienst.

Registratie van een vergund voertuig

Vanaf de datum van ondertekening van het besluit tot toekenning van het vignet hebt u zes maanden om een voertuig te registreren dat voldoet aan de criteria van de betreffende subcategorie. Na deze periode vervalt het vignet en bent u het kwijt.

Om uw voertuig te registreren, moet u dit formulier gebruiken. Ditzelfde formulier kunt u gebruiken als u het voertuig wilt wijzigen dat al op uw vignet staat. Via het gewestelijke platform wordt u een eerste betaling van 50 euro gevraagd om het dossier te openen, en nog eens 50 euro voor de afgifte van het vignet.

Om uw inschrijving te wijzigen van TL naar TX, kunt u rechtstreeks mailen naar taxi@gob.brussels, met als bijlagen: het inschrijvingsbewijs, de verzekering, het attest van bezoldigd personenvervoer en het keuringsbewijs met de informatie van de TX-nummerplaat.

Als u het aantal vignetten op uw vergunning echter wilt verhogen, moet u dit formulier gebruiken.

Gebruik van reserve- en vervangvoertuigen

Hoe het gebruik van een reservevoertuig aangeven?

Een reservevoertuig gebruiken mag alleen nadat dit bij de Administratie is gemeld.
 Die aanmelding gebeurt uitsluitend per e-mail aan het adres: taxi@sprb.brussels. Om uw aanvraag sneller te verwerken, vermeldt u "gebruik van een reservevoertuig" in de onderwerpregel van uw e-mail.

De melding moet het volgende bevatten:

 • de oorzaak van de onbeschikbaarheid van het normaal gebruikte voertuig (attest van een garagehouder)
 • de vermoedelijke duur van de onbeschikbaarheid (attest van een garagehouder)
 • de plaats waar het niet-beschikbare voertuig geparkeerd staat tijdens de periode van onbeschikbaarheid

Wij raden u aan om steeds een kopie van het document dat u aan de Administratie hebt gericht aan boord van het voertuig te hebben.

We herinneren u eraan dat een reservevoertuig alleen kan worden gebruikt in plaats van een voertuig dat is geregistreerd in de exploitatievergunning en dat tijdelijk niet beschikbaar is na een ongeval, een grote mechanische storing, een brand of een diefstal, en alleen tijdens deze onbeschikbaarheid.

Aanvraag voor het gebruik van een vervangvoertuig

De exploitant of zijn aangestelde moet het gebruik van een vervangvoertuig vóór het gebruik ervan aan de Administratie melden. Dit dient te gebeuren per e-mail aan het adres:  taxi@sprb.brussels .

De aanvraag moet het volgende vermelden:

 • de oorzaak van de onbeschikbaarheid van het geregistreerde voertuig (attest van een garagehouder)
 • de vermoedelijke duur van de onbeschikbaarheid (attest van een garagehouder)
 • het nummer van het kentekenvignet van het voertuig dat niet beschikbaar is
 • de plaats waar het niet-beschikbare voertuig zich bevindt tijdens de periode van onbeschikbaarheid, indien bekend
 • inschrijvingsbewijs (recto/verso), verzekering, technische keuring van het vergunde voertuig (defect voertuig)
 • inschrijvingsbewijs (recto/verso), verzekering, technische keuring en conformiteitsattest van het vervangvoertuig
 • huurcontract van het vervangvoertuig
 • voor standplaatstaxi's, het verwerkingsbewijs van het vervangvoertuig (datum van de betreffende dag) met vermelding van de tarieven toegepast door de taximeter
 • bewijs van betaling op rekeningnummer BE91 0972 3108 1076: bedrag € 100 met de mededeling: "999809 RV + naam van de onderneming"

In alle gevallen moeten reserve- en vervangvoertuigen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitgerust zijn om een taxidienst te verlenen onder dezelfde voorwaarden als het tijdelijk niet-beschikbare voertuig, met inbegrip van het verklikkerlicht van het basisvoertuig indien van toepassing
 • aan boord de vergunningsdocumenten hebben met betrekking tot hun gebruik, naast de voor het basisvoertuig vereiste documenten
 • aan de buitenkant voorzien zijn van het identificatievignet van het basisvoertuig (vooraan rechts) en van een door de Administratie afgegeven identificatievignet als reserve of vervangtaxi (vooraan links); als taxi verzekerd zijn op het moment van het gebruik

Personen met een beperkte mobiliteit vervoeren

Op onze pagina Taxi's voor PMR tonen we 2 YouTube filmpjes:

 • rolstoelgebruikers
 • slechtzienden

De term personen met een beperkte mobiliteit (PBM) duidt op een brede waaier mensen. Ze kunnen tijdelijk in hun mobiliteit beperkt zijn (bv. zwangere vrouwen, reizigers met koffers, ouders met kinderwagens, mensen met lichte verwondingen...) of permanent (bv. ouderen, mensen met een verstandelijke, visuele, auditieve of motorische beperking...).
 
Om zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen, kunnen mensen met een beperkte mobiliteit gebruikmaken van gewone taxi's, gemengde taxi’s (d.w.z. taxi's die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers en die ook ritten maken als gewone taxi) of de TaxisBus-dienst.

 • Gewone taxi's

Wanneer een persoon met een beperkte mobiliteit een taxi neemt, heeft die niet altijd een aangepaste PBM-taxi (= gemengde taxi) nodig. Het hangt af van diens beperking en vraag of wens.
Wanneer een persoon met een beperkte mobiliteit een taxi aanvraagt, is het belangrijkste om met de persoon in dialoog te gaan en op die manier te weten te komen hoe u de beste dienstverlening kunt bieden. Aangezien u niet op voorhand weet welke beperking uw klant heeft, moet u zich duidelijk kenbaar maken wanneer u bij de klant aankomt door aan te bellen en/of hem op te bellen.
 
Voor personen met een visuele beperking (gedeeltelijk of volledig gezichtsverlies), als u de klant kunt identificeren (bv. door een witte stok, geleidehond of vermelding bij het bestellen van de taxi), is het belangrijk dat u duidelijk maakt dat u bent aangekomen (door aan te bellen, hem op te bellen als u zijn contactgegevens hebt...). Het is beter om de klant te vragen hoe u kunt helpen dan om spontaan en mogelijk op een ongepaste manier te helpen. Zorg ervoor dat de klant goed vastgegespt is voordat u vertrekt. Ter herinnering: u kunt niet weigeren om een persoon met beperkte mobiliteit vergezeld van zijn assistentiehond te vervoeren.
De persoon met de visuele beperking zal u gewoon moeten vertrouwen voor de betaling van de rit. Zorg ervoor dat u vertrouwen inboezemt! Zorg ervoor dat de klant weet waar hij zich veilig kan begeven, wanneer u op de bestemming aankomt. Beschrijf de omgeving zodat hij kan bepalen waar hij zich bevindt, als hij de locatie kent. Begeleid de klant, als die dat wenst, naar de voordeur of het personeel aan het onthaal van het gebouw door uw elleboog aan te bieden.
 
Voor mensen met een auditieve beperking moet u ervoor zorgen dat u hen aankijkt wanneer u met hen praat, zodat ze indien nodig kunnen liplezen. Geef de klant een notitieboekje en een pen zodat hij het adres van de bestemming voor u kan opschrijven. Het dragen van mondmaskers bemoeilijkt het liplezen voor personen met een auditieve beperking. Let daarop.
 
Voor mensen met een spraakprobleem kunt u een notitieboekje en een pen voorzien, zodat ze het adres van de bestemming voor u kunnen opschrijven.
 
Voor mensen met een verstandelijke beperking moet u zich kenbaar maken wanneer u aankomt om hen op te halen en ervoor zorgen dat ze u vertrouwen voor de betaling van de rit. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de eindbestemming van de klant. Zorg ervoor dat hij naar de juiste plaats gaat en veilig is. Indien de klant dit wil of indien dit
van u gevraagd werd door de persoon die de rit bestelde (bv. ouder, voogd...), vergezelt u de klant.
 
Voor personen met een motorische beperking zijn er twee scenario's:
Mensen in een opvouwbare rolstoel zijn er niet toe verplicht om een gemengde taxi te bestellen. Ze kunnen zichzelf namelijk van de rolstoel naar het voertuig verplaatsen. Het is beter om de klant te vragen hoe u kunt helpen dan om dat spontaan en mogelijk op een ongepaste manier te doen. Zodra de klant in de taxi zit, vraagt u hem hoe u de rolstoel moet opvouwen zonder hem te beschadigen en plaatst u die in de kofferbak. Vergeet niet om de rolstoel weer uit de kofferbak van uw voertuig te halen wanneer u op uw bestemming aankomt en vraag de klant hoe u de rolstoel moet plaatsen om hem te helpen. Zorg ervoor dat de klant zijn bestemming veilig kan bereiken (bv. in een gebouw) wanneer hij in zijn rolstoel zit: is de stoep niet te hoog en moeilijk op te rijden, is de stoep niet gevaarlijk hellend, is de bestemming toegankelijk en zijn er geen treden? Moet de deur geopend worden? Ook hier geldt dat u actief met uw klant moet communiceren om te weten te komen hoe u kunt helpen.
Mensen in een elektrische of elektronische rolstoel zijn ertoe verplicht om gebruik te maken van een gemengde taxi. 

 • Gemengde taxi's

De dienst voor personen met een permanent of tijdelijk beperkte mobiliteit beschikt momenteel over een vloot van 97 PBM-taxi's van het type monovolume, die zijn aangepast voor het vervoer van klanten in een rolstoel. Ze zijn uitgerust met een hellend vlak en hebben een verlaagde vloer. Een aangepast voertuig voor PBM wordt meestal gereserveerd via een telefooncentrale (telefoon of smartphoneapplicatie) of rechtstreeks bij een uitbater met een PBM-vergunning.
Voor het vervoer van een persoon in een rolstoel zijn er twee belangrijke aandachtspunten: het inladen in de taxi en de verankering van de rolstoel. In de eerste plaats moet ervoor worden gezorgd dat de ruimte die voorzien is voor de persoon met beperkte mobiliteit, niet vol staat. Zorg ervoor dat het hellend vlak of de lift en de binnenruimte vrijgehouden worden (geen hinder door grote voorwerpen of de achterbank). Vergeet ook niet ervoor te zorgen dat uw taxi gebruiksvriendelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit: vrije ruimte, reserveband afgedekt indien nodig, onberispelijke algemene netheid ... Vraag, net als bij een gewone taxi, aan de klant of u zijn rolstoel kunt duwen om hem te helpen in het voertuig te stappen. Contoleer of de veiligheidsgordel van de klant goed is vastgemaakt voordat u vertrekt! Afhankelijk van de taxi waarmee u rijdt, kan het gaan om een tweepuntsgordel (rond de buik) of driepuntsgordel (zoals bijvoorbeeld die van de chauffeur).  
Hoewel in een gemengde taxi een fixatie (4-punts) en een veiligheidsgordel (3-punts) de passagier in zijn rolstoel beveiligen, moet u extra aandachtig zijn voor uw rijstijl. Die moet zo vloeiend mogelijk zijn. Dit impliceert een preventieve en aangepaste rijstijl, waarbij u anticipeert op het remmen en versnellen. Voor passagiers met rugaandoeningen moeten bepaalde kasseiwegen of oneffenheden in het wegdek worden vermeden (bv. de Havenlaan). Dit kan een iets langer traject betekenen. Daarom moet u hiervoor de toestemming van de passagier vragen.
Wat de betaling van de rit betreft, mag er geen speciale toeslag worden gevraagd voor het vervoer van een persoon met beperkte mobiliteit. Deze laatste kan het op de taximeter vermelde bedrag contant, met een creditcard of met taxicheques met universele waarde betalen, zoals in een gewone taxi (ter herinnering: de chauffeur dient het verschil tussen de prijs op de taximeter en het bedrag van de taxicheques waarmee de klant betaalt, terug te betalen).

 • TaxiBus-dienst

Minibussen worden door MIVB-chauffeurs bestuurd volgens een vast reglement.
Voor het verlenen van deze specifieke dienst bestaat er een overeenkomst tussen de MIVB en de Taxis Verts-centrale omtrent het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.
Zo kan een taxichauffeur op bepaalde tijdstippen overdag of ‘s nachts worden opgeroepen om een persoon met beperkte mobiliteit te vervoeren in het kader van deze overeenkomst. De praktische informatie wordt door de werkgever aan de taxichauffeur meegedeeld op het moment dat die voor de taxidienst gaat werken.
Alleen gemengde taxi's kunnen een TaxiBus-dienst aanbieden.

De rit wordt besteld via een operator of via de MIVB.

De communicatie aan de chauffeur over dit soort diensten wordt gekenmerkt door de vermelding ‘TaxiBus’.

Aan boord van de minibus van de MIVB of de gemengde taxi betaalt de klant niets.

Ter informatie: klanten met het betreffende document van de FOD Sociale Zekerheid moeten zich eerst inschrijven en moeten een abonnement hebben bij de MIVB. Zij betalen 1,70 euro per rit.
De taxichauffeur wordt op een later tijdstip door zijn werkgever vergoed.
‘Niet-gemengde taxi's’ kunnen TaxiBus-ritten uitvoeren waarvoor geen aangepast voertuig vereist is (voor blinden, bejaarden...).
 

Bijzondere vormen van geregeld vervoer

De bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV) omvatten het geheel van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar t.a.v. welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

Doordat ze aan een specifieke behoefte beantwoorden, dragen deze bijzondere vormen van geregeld vervoer bij tot een betere mobiliteit (schoolvervoer, pendelbussen naar commerciële centra, ...).

Ze zijn zowel een alternatief voor als een aanvulling op het gewoon geregeld vervoer en hebben volgende kenmerken:

 • het gemeenschappelijk vervoer van reizigers over de weg
 • diensten met vastgelegde frequenties, een traject en welbepaalde stopplaatsen
 • het uitgevoerd vervoer tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding; of zonder vergoeding in het kader van het leerlingenvervoer met voertuigen met meer dan 6 plaatsen.

Twee elementen onderscheiden de bijzondere vormen van geregeld vervoer van het gewoon geregeld vervoer:

 • ze hebben een lagere frequentie 
 • ze zijn bestemd voor specifieke doelgroepen

De volgende diensten vallen onder de bijzondere vormen van geregeld vervoer:

 • het vervoer van leerlingen en mindervaliden van de schoolinstellingen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap
 • het leerlingenvervoer van private schoolinstellingen (bv. de Europese scholen, British School...)
 • het dagelijks intern schoolvervoer, d.w.z. naar het zwembad, gezondheidscentrum, sportcentrum, enz.
 • het vervoer van kinderen tijdens vakantiekolonies of van en naar speelpleinen
 • het vervoer van werknemers van bedrijven en administraties
 • andere vormen van vervoer die betrekking hebben op andere instellingen of handelszaken, zoals homes, dagcentra, pendeldiensten van winkelcentra, enz.

Behoudens de specifieke wetsbepalingen aangaande de sectoren Onderwijs (gemeenschapsbevoegdheid) en Verkeer (federale bevoegdheid), werden de grondbeginselen ter regeling van de bijzdere vormen van geregeld vervoer hoofdzakelijk neergelegd in de Besluitwet van 30 december 1946.

Formulieren

Formulier S

Formulier L

Attest van vergunning

Een facilitator voor de installatie van laadpalen

Als u laadpalen voor elektrische voertuigen wilt installeren, stelt het Gewest een gratis faciliterende dienst ter beschikking om al uw vragen hierover te beantwoorden.

Als u zich afvraagt welk vermogen u moet kiezen voor een oplaadpunt, wat u aan Sibelga moet vragen voor de aansluiting, de kosten voor de installatie van een oplaadpunt of hoe u een voertuig moet opladen, aarzel dan niet om een beroep te doen op de facilitator. U vindt alle informatie over deze dienst op de website van Leefmilieu Brussel. U vindt ook alle informatie over het opladen van elektrische voertuigen en een kaart met de ligging van de openbare oplaadpunten in het Brussels Gewest op de website: https://electrify.brussels.

E-mails en eSignFlow handtekening

Nieuwsbrief

Brussel Mobiliteit stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle taxichauffeurs in Brussel. Wilt u die ook ontvangen, vul dan hier uw e-mailadres in. 

Contact

De loketten werken uitsluitend digitaal. De procedures (inclusief de betalingen) worden voornamelijk op afstand en per post afgehandeld.

We vragen u om uitsluitend op afspraak naar het loket te komen om materiaal (verklikkerlicht enzovoort) af te geven. Voor alle vragen neemt u contact op via het adres taxi@gob.brussels. Wij zullen zo snel mogelijk reageren. U kunt ook een afspraak maken via de Smart Self Kiosk op het gelijkvloers van de Iris Tower.

We doen ons best om ieders veiligheid te garanderen. Kom dus niet zonder afspraak naar het onthaal, want dan kunnen we u niet verder helpen. We rekenen op uw begrip.