Bezoldigd vervoer

Sinds 21 oktober 2022 is in Brussel de nieuwe regelgeving voor taxi's van kracht.

Meer info:  Omzendbrief taxihervorming.pdf(PDF) (584.38 KB)

Dankzij deze hervorming wordt de dienstverlening aan de gebruikers verbeterd. Het aantal voertuigen is aangepast en het traject om taxichauffeur te worden is vereenvoudigd, net als de administratie. Een andere nieuwigheid betreft de reserveringsplatforms (tussenpersonen), die voortaan aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om te worden erkend. Tot slot zijn de tarieven herzien zodat ze duidelijker zijn voor de gebruiker.

De nieuwe ordonnantie zorgt voor een eengemaakte taxisector. Zo is er nu een gemeenschappelijk basisstatuut voor standplaatstaxi's (klassieke taxi's) en straattaxi's (voorheen limousines/VVC).

Het maximumaantal standplaats- en straattaxi's is als volgt vastgesteld en verdeeld:

Standplaatstaxi's (maximaal 1.425 taxi's):

 • Gewone standplaatstaxi's: maximaal 1.110 taxi's
 • Standplaatstaxi's voor PBM: minimaal 150 taxi's
 • Zero-emissie elektrische standplaatstaxi's: minimaal 140 taxi's
 • Zero-emissie waterstof standplaatstaxi's: minimaal 25 taxi's

Straattaxi's (maximaal 1.825 taxi's):

 • Gewone straattaxi's: maximaal 1700 taxi's
 • Straattaxi's voor PBM: minimaal 50 taxi's
 • Zero-emissie elektrische straattaxi's: minimaal 50 taxi's
 • Zero-emissie waterstof straattaxi's: minimaal 25 taxi's
 • Grand Luxe straattaxi's: maximaal 85 taxi's

Het aantal vergunningen voor taxi's voor PBM zal dus ten minste 200 bedragen, wat overeenkomt met een potentiële toename van het aanbod van 100 voertuigen die zijn uitgerust voor PBM-passagiers.

Exploitanten worden gestimuleerd om stappen te zetten in het kader van de thermische transitie. Zo wordt voorzien in ten minste 190 voertuigen (140 elektrische en 50 waterstofauto's) om de thermische transitie in de taxisector te versnellen.

De numerus clausus zal om de twee jaar worden geëvalueerd, en voor het eerst in 2025. 

Chauffeurs kunnen zich nu aansluiten bij het (de) erkende platform(en) van hun keuze.

Het vereenvoudigde traject om een bekwaamheidsattest te verkrijgen wil tegemoetkomen aan het tekort aan chauffeurs en aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van het beroep.

VVC-chauffeurs met ervaring in een van de drie gewesten (ten minste twee jaar in de vijf jaar voor 21 oktober 2022) kunnen een bekwaamheidsattest behalen.

De tarieven werden herzien, rekening houdend met de realiteit van de markt.

Ook werd het administratief beheer vereenvoudigd voor exploitanten, chauffeurs en reserveringstussenpersonen.

Het overleg met Brussel Mobiliteit zal voortaan alleen nog in elektronische vorm plaatsvinden om verplaatsingen van chauffeurs en exploitanten en het verloren gaan van brieven met de post te voorkomen.

De geldigheidsduur van de vergunningen – tot nu toe 7 jaar voor taxi's en 5 jaar voor VVC's – wordt vervangen door een enkele termijn van tot 7 jaar, die verlengbaar is voor zowel straattaxi's als standplaatstaxi's. 

Reserveringstussenpersonen hebben voortaan een erkenning nodig om hun diensten te kunnen aanbieden. Deze erkenning is 7 jaar geldig en kan worden verlengd.

Om die te verkrijgen, moeten zij een zetel of een vestiging hebben die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, geen sociale schulden hebben en voldoen aan de in de verordening genoemde voorwaarden inzake betrouwbaarheid.

Wetgeving

Taxichauffeurs

Wilt u ook taxichauffeur worden?

Kunt u aantonen dat u twee jaar ervaring hebt als chauffeur in een bedrijf dat vervoersdiensten met chauffeur aanbiedt? Raadpleeg direct het volgende punt bij de aanvraag van een bekwaamheidsattest.

Zijn uw selectieproeven nog geldig (datum geslaagde proef minder dan twee jaar oud)? Dan kunt u meteen uw bekwaamheidsattest aanvragen (zie volgend punt).

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Het bestuur organiseert een gratis kwalificatietraject. Met het attest van succesvolle afronding kunt u dan een bekwaamheidsattest aanvragen. Aan het begin van elke maand vindt u hier de data van de selectieproeven, evenals het online-inschrijvingsformulier. U moet alle in het formulier gevraagde documenten meteen bij de aanvraag voegen. Anders komt uw inschrijving niet in aanmerking.

Meer info in deze presentatie:  infosessie.pptx (1.21 MB)

Of bekijk deze video:

Aanvraag van het bekwaamheidsattest

Wanneer u geslaagd bent voor de selectieproeven, moet uw aanvraag van het bekwaamheidsattest de volgende informatie en documenten bevatten:

 • naam, voornaam en pasfoto van de aanvrager;
 • rijksregisternummer van de aanvrager;
 • adres, dat zich in België moet bevinden, waar elke officiële uitnodiging of mededeling naartoe kan worden verstuurd;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • een uittreksel uit het strafregister model 596,1 van minder dan 3 maanden oud;
 • een kopie van het rijbewijs, Belgisch of buitenlands, dat de aanvrager toestaat in België een voertuig van categorie B te besturen, ten minste twee jaar in zijn bezit op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 • een geldig medisch attest dat is afgegeven op grond van de toepasselijke federale regelgeving, tenzij een vermelding ervan op het rijbewijs van de aanvrager voorkomt;
 • indien de aanvrager een buitenlandse onderdaan is, het document dat hem toestaat in België te werken;
 • een document waaruit zijn minimale beheersing van het Frans en/of Nederlands, niveau A2 van het gemeenschappelijk Europees referentiekader blijkt (voorbeeld geldig attest: attest van succesvolle afronding van de taaltest van Selor, Bruxelles Formation, BON, CEB, CESS, universitair diploma);
 • attest van succesvolle afronding van de kwalificatiecursus of, in geval van erkenning van ervaring, de volgende documenten bijvoegen:
  • een door een exploitant of door een boekingstussenpersoon afgegeven attest waaruit blijkt dat de aanvrager gedurende ten minste twee van de vijf jaar voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit het beroep van chauffeur heeft uitgeoefend in het kader van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die erkend is overeenkomstig de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, het Vlaams besluit van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, het Vlaams besluit van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, het Waalse besluit van 18 oktober 2007 betreffende taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen;
  • een attest van de RSZ, van het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen van de aanvrager of van een officiële instantie die onafhankelijk is van de sector van taxi's en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
 • een bewijs van betaling van de taks van € 75 voor het onderzoek van het aanvraagdossier van het rijbewijs, gestort op rekening BE92 0912 3109 2223 met de mededeling "999803 aanvraag achternaam BA + voornaam".

Aanvraag van het bekwaamheidsattest: vul hier het formulier online in. Vanaf 7 april zal het tijdelijk onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot de aanvraagformulieren voor een bekwaamheidsattest en een nieuwe taxivergunning.... We werken aan de migratie van al onze gegevens naar aanleiding van de implementatie van het nieuwe gewestelijke platform. In de week van 17 april zullen de aanvragen weer mogelijk zijn via het nieuwe platform, waarover we binnenkort meer info geven.

Periodieke opfriscursus

Elke 5 jaar vanaf de datum van ontvangst van het bekwaamheidsattest moet de chauffeur op eigen initiatief aan de Administratie de volgende zaken overmaken:

 • Een uittreksel uit het strafregister (formulier 596.1)
 • Een attest van medische geschiktheid (of de update op zijn rijbewijs)
 • Voor buitenlanders: Het document dat toestemming geeft om in België te werken.

Er wordt gewerkt aan een formulier. Stuur in de tussentijd al uw documenten naar taxi@sprb.brussels met als titel "update van het bekwaamheidsattest" in de onderwerpregel van uw e-mail. U moet alle in het formulier gevraagde documenten meteen bij de aanvraag voegen. Anders komt uw inschrijving niet in aanmerking.

Taxi-uitbaters

Ondernemingen vergund om in Brussel te werken

Om in Brussel te werken (een klant ophalen en afzetten op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) moet een taxi in het bezit zijn van een vergunning die toelaat een of meer voertuigen uit te baten op basis van het aantal toegestane vignetten.

Voertuigen die in een ander gewest vergund zijn, mogen een klant in Brussel vervoeren indien de volgende voorwaarden voldaan zijn:
a) de rit werd gereserveerd
b) het voertuig bevindt zich buiten het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wanneer de exploitant ermee instemt de rit te verzorgen, met uitzondering van ceremoniële taxidiensten
c) het aankomstpunt van de rit ligt buiten het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met uitzondering van ceremoniële taxidiensten

Verkrijgen van Brusselse vignetten

Om een vergunning, en dus vignetten, te verkrijgen, vult u dit formulier in. Dit formulier kan gebruikt worden om zowel een nieuwe vergunning als om een verhoging van het aantal exploiteerbare voertuigen aan te vragen. Vanaf 7 april zal het tijdelijk onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot de aanvraagformulieren voor een bekwaamheidsattest en een nieuwe taxivergunning.... We werken aan de migratie van al onze gegevens naar aanleiding van de implementatie van het nieuwe gewestelijke platform. In de week van 17 april zullen de aanvragen weer mogelijk zijn via het nieuwe platform, waarover we binnenkort meer info geven.

Vergunningen worden afgegeven zolang de numerus clausus niet is bereikt. Zodra deze numerus clausus is bereikt, worden complete aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Om uw plaats te bepalen voor de uitreiking of voor de plaats in de wachtrij, wordt rekening gehouden met de datum en het tijdstip waarop de aanvraag is ingevuld. Het is daarom essentieel dat u alle gevraagde documenten bij uw verzoek voegt.

Houd er ook rekening mee dat tot 20 oktober 2023 en zodra de numerus clausus is bereikt, het aantal vignetten dat kan worden aangevraagd beperkt is tot 2 per persoon.

Wie is de houder van het vignet?

De vergunning kan alleen worden toegekend aan een natuurlijke persoon. De vergunning staat op naam en behoort dus niet aan de onderneming toe.

Per exploitant kan slechts één vergunning worden toegekend. Die vergunning moet het aantal identificatievignetten vermelden dat aan de exploitant is toegewezen.

Vergunde taxidiensten mogen door een rechtspersoon uitgebaat worden, mits de houder van de exploitatievergunning de beheerder is die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van die rechtspersoon. De natuurlijke persoon en de rechtspersoon zijn beide verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden die aan deze exploitatievergunning zijn verbonden.

Voor hoe lang wordt een vergunning uitgereikt?

De vergunning wordt uitgereikt voor een periode van 7 jaar, verlengbaar.

Belastingen

De houders van een exploitatievergunning voor taxidiensten zijn een jaarlijkse belasting verschuldigd. Het aanslagbiljet voor deze belastingen wordt door Brussel Fiscaliteit verstuurd.

Voor het jaar 2022 bedragen de belastingen € 575 per taxi en € 682 per huurauto met chauffeur.

Voor het jaar 2023 bedragen de belastingen € 600 per voertuig (taxi en autoverhuur met chauffeur die niet naar een straattaxi is omgeschakeld).

De belastingen worden jaarlijks geïndexeerd.

Voortzetting van de exploitatie van een taxivergunning

Bent u houder van een exploitatievergunning voor een taxidienst die u als natuurlijk persoon uitbaat en wenst u die exploitatie te laten overnemen door een rechtspersoon, dan vult u dit formulier in. U gebruikt hetzelfde formulier als u al een voortzetting van de exploitatie heeft gedaan en u wenst

 • de rechtspersoon aan te passen die momenteel voor de exploitatie verantwoordelijk is
 • opnieuw als natuurlijk persoon te exploiteren

Aanpassing van de statuten

 • De aanpassingen van de statuten betreffen zowel straattaxi's als standplaatstaxi's. Dit betreft alleen vergunningen op naam van ondernemingen (en niet als natuurlijke persoon).
 • In het geval van een wijziging binnen de onderneming, zoals de aanstelling van een nieuwe bestuurder of medebestuurder, is het essentieel om een verzoek tot aanpassing van de statuten in te dienen bij de Administratie.
 • Opgelet, de statuutaanpassingen zijn niet van toepassing op uittredende personen.

Gebruik dit formulier om het statuut te wijzigen.

Vanaf 7 april zal het tijdelijk onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot de aanvraagformulieren voor een bekwaamheidsattest en een nieuwe taxivergunning.... We werken aan de migratie van al onze gegevens naar aanleiding van de implementatie van het nieuwe gewestelijke platform. In de week van 17 april zullen de aanvragen weer mogelijk zijn via het nieuwe platform, waarover we binnenkort meer info geven.

Ritbladen en tariefaffiches voor standplaatstaxi's

Binnenkort zal de Directie Personenvervoer geen papieren ritbladen meer afgeven. Vanaf nu moet u zelf de naam van de exploitant (+ KBO-nummer) invullen, afdrukken, nummeren en uw ritbladen.pdf bewaren (425.87 KB)

De tariefaffichette voor standplaatstaxi's is hier beschikbaar: Tariefaffichette.

Wenst u meer informatie over de voertuigen en andere voorwaarden?

In een eerste fase nodigen we u uit om de ordonnantie en besluiten te raadplegen die u vindt onder de titel "Wetgeving". Een samenvattend document is binnenkort beschikbaar.

Reserveringsplatform - tussenpersoon

Een reserveringstussenpersoon is iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze tegen betaling tussenkomt bij het aanbieden van taxidiensten op de markt, taxidiensten op de markt promoot of diensten aanbiedt waardoor taxi-exploitanten en klanten/gebruikers met elkaar in contact kunnen komen.

De tussenpersoon moet eerst een erkenning hebben als reserveringstussenpersoon.

De erkenning is persoonlijk en niet overdraagbaar. Uiterlijk de dag voor de eerste dag waarop het reserveringsplatform voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, moet de aanvrager een vestigingseenheid in België hebben.

De erkenning wordt verleend na verificatie van de voorwaarden van moraliteit van de bestuurders en de onderneming.

Het strafregister van de onderneming kunt u aanvragen bij de FOD Justitie.

De aanvrager moet ook zijn kredietwaardigheid en beroepskwalificatie aantonen. Daarvoor moet hij een attest van de RSZ en/of een attest van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van minder dan drie maanden geleden voorleggen, waaruit blijkt dat hij geen sociale schulden heeft.

De beroepskwalificatie wordt aangetoond door de vermelding, in de statuten of in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), van de activiteitencode voor ondersteunende diensten in verband met vervoer te land (code 52.210).

De regering of haar vertegenwoordiger kan de erkenning voor een bepaalde periode opschorten of intrekken in geval van schending van de bepalingen van de ordonnantie, de uitvoeringsbesluiten ervan of de voorwaarden van de erkenning in kwestie, of indien de reserveringstussenpersoon niet reageert op een dagvaarding of een verzoek om informatie van de Administratie ondanks een herinnering via een communicatiemiddel met bevestiging van de datum van ontvangst, of in geval van volledige stopzetting van het beheer van het platform voor een periode van één jaar.

Voor een aanvraag tot erkenning moet u het onderstaande formulier invullen en per e-mail naar taxi@sprb.brussels verzenden.

Formulier:  Erkenningsaanvraag als reserveringstussenpersoon.pdf (238.4 KB)

De reserveringstussenpersonen zijn elk jaar een belasting van € 20 verschuldigd per voertuig geregistreerd door de reserveringstussenpersoon. De voertuigen die het voorbije kalenderjaar bij de reserveringstussenpersoon geregistreerd waren, moeten daarom elk jaar door de reserveringstussenpersoon aan de Administratie gemeld worden tussen 1 en 31 januari.

Tarieven

In het regeringsbesluit van 6 oktober 2022 worden de tarieven voor de verschillende taxidiensten vastgesteld. Deze tarieven worden automatisch geïndexeerd op 1 januari van elk jaar en dit vanaf 1 januari 2024.

 • Tarief voor ritten zonder reservering (alleen voor standplaatstaxi's)

De vaste tarieven zijn als volgt:

 1. Instapgeld: 2,60 €
 2. Toeslag voor nachtritten (tussen 22.00 en 06.00 uur): 2,00 €
 3. Prijs per minuut (per begonnen minuut): 0,60 €
 4. Kilometerprijs: 2,30 €
 5. Minimumtarief voor een rit: 8,00 €
 • Tarieven voor ritten met reservering (voor standplaats- en straattaxi's)

De minimumtarieven zijn als volgt:

 1. Instapgeld: 1,50 €
 2. Prijs per minuut (per begonnen minuut): 0,40 €
 3. Kilometerprijs: 1,50 €
 4. Minimumtarief voor een rit: 8,00 €

De maximumtarieven zijn beperkt tot 200% van de minimumtarieven.

 • Tarieven voor straattaxi's Grand Luxe

De minimumtarieven zijn als volgt:

 1. Instapgeld: 5,00 €
 2. Prijs per minuut (per begonnen minuut): 1,00 €
 3. Kilometerprijs: 3,00 €

De maximumtarieven zijn beperkt tot 500% van de minimumtarieven.

 • Tarieven voor ceremoniële taxi's

De minimumtarieven zijn als volgt:

 1. Minimumperiode van 3 opeenvolgende uren: € 90,00 € excl. btw
 2. Voor elk extra uur: € 30,00 € excl. btw
 • Tarieven voor gedeelde taxiritten

De forfaitaire bijdrage van de klant voor een door de overheid geautoriseerde gedeelde taxirit is vastgesteld op 6,00 € per gebruiker per rit. Momenteel is Collecto de enige erkende dienst.

Registratie van een vergund voertuig

Vanaf de datum van ondertekening van het besluit waarin het vignet wordt toegekend, heeft u 6 maanden de tijd om een voertuig te registreren dat aan de criteria van de subcategorie voldoet. Na deze periode vervalt en verliest u het vignet.

Om uw voertuig te registreren, moet u het volgende formulier gebruiken: Voertuigregistratie. U kunt hetzelfde formulier gebruiken als u het voertuig wilt wijzigen dat al op uw vignet geregistreerd stond of wanneer de nummerplaat van uw voertuig veranderd is (bijvoorbeeld door een VVC-overgang naar een straattaxi). Wilt u echter het aantal vignetten op uw goedkeuring verhogen, dan gebruikt u het formulier voor een vergunningsaanvraag.

Gebruik van reserve- en vervangvoertuigen

Hoe het gebruik van een reservevoertuig aangeven?

Een reservevoertuig gebruiken mag alleen nadat dit bij de Administratie is gemeld.
 Die aanmelding gebeurt uitsluitend per e-mail aan het adres: taxi@sprb.brussels. Om uw aanvraag sneller te verwerken, vermeldt u "gebruik van een reservevoertuig" in de onderwerpregel van uw e-mail.

De melding moet het volgende bevatten:

 • de oorzaak van de onbeschikbaarheid van het normaal gebruikte voertuig (attest van een garagehouder)
 • de vermoedelijke duur van de onbeschikbaarheid (attest van een garagehouder)
 • de plaats waar het niet-beschikbare voertuig geparkeerd staat tijdens de periode van onbeschikbaarheid

Wij raden u aan om steeds een kopie van het document dat u aan de Administratie hebt gericht aan boord van het voertuig te hebben.

We herinneren u eraan dat een reservevoertuig alleen kan worden gebruikt in plaats van een voertuig dat is geregistreerd in de exploitatievergunning en dat tijdelijk niet beschikbaar is na een ongeval, een grote mechanische storing, een brand of een diefstal, en alleen tijdens deze onbeschikbaarheid.

Aanvraag voor het gebruik van een vervangvoertuig

De exploitant of zijn aangestelde moet het gebruik van een vervangvoertuig vóór het gebruik ervan aan de Administratie melden. Dit dient te gebeuren per e-mail aan het adres:  taxi@sprb.brussels .

De aanvraag moet het volgende vermelden:

 • de oorzaak van de onbeschikbaarheid van het geregistreerde voertuig (attest van een garagehouder)
 • de vermoedelijke duur van de onbeschikbaarheid (attest van een garagehouder)
 • het nummer van het kentekenvignet van het voertuig dat niet beschikbaar is
 • de plaats waar het niet-beschikbare voertuig zich bevindt tijdens de periode van onbeschikbaarheid, indien bekend
 • inschrijvingsbewijs (recto/verso), verzekering, technische keuring van het vergunde voertuig (defect voertuig)
 • inschrijvingsbewijs (recto/verso), verzekering, technische keuring en conformiteitsattest van het vervangvoertuig
 • huurcontract van het vervangvoertuig
 • voor standplaatstaxi's, het verwerkingsbewijs van het vervangvoertuig (datum van de betreffende dag) met vermelding van de tarieven toegepast door de taximeter
 • bewijs van betaling op rekeningnr. BE92 0912 3109 2223: bedrag € 100 met de mededeling: "999809 RV + naam van de onderneming"

In alle gevallen moeten reserve- en vervangvoertuigen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitgerust zijn om een taxidienst te verlenen onder dezelfde voorwaarden als het tijdelijk niet-beschikbare voertuig, met inbegrip van het verklikkerlicht van het basisvoertuig indien van toepassing
 • aan boord de vergunningsdocumenten hebben met betrekking tot hun gebruik, naast de voor het basisvoertuig vereiste documenten
 • aan de buitenkant voorzien zijn van het identificatievignet van het basisvoertuig (vooraan rechts) en van een door de Administratie afgegeven identificatievignet als reserve of vervangtaxi (vooraan links); als taxi verzekerd zijn op het moment van het gebruik

Personen met een beperkte mobiliteit vervoeren

Op onze pagina Taxi's voor PMR tonen we 2 YouTube filmpjes:

 • rolstoelgebruikers
 • slechtzienden

De term personen met een beperkte mobiliteit (PBM) duidt op een brede waaier mensen. Ze kunnen tijdelijk in hun mobiliteit beperkt zijn (bv. zwangere vrouwen, reizigers met koffers, ouders met kinderwagens, mensen met lichte verwondingen...) of permanent (bv. ouderen, mensen met een verstandelijke, visuele, auditieve of motorische beperking...).
 
Om zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen, kunnen mensen met een beperkte mobiliteit gebruikmaken van gewone taxi's, gemengde taxi’s (d.w.z. taxi's die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers en die ook ritten maken als gewone taxi) of de TaxisBus-dienst.

 • Gewone taxi's

Wanneer een persoon met een beperkte mobiliteit een taxi neemt, heeft die niet altijd een aangepaste PBM-taxi (= gemengde taxi) nodig. Het hangt af van diens beperking en vraag of wens.
Wanneer een persoon met een beperkte mobiliteit een taxi aanvraagt, is het belangrijkste om met de persoon in dialoog te gaan en op die manier te weten te komen hoe u de beste dienstverlening kunt bieden. Aangezien u niet op voorhand weet welke beperking uw klant heeft, moet u zich duidelijk kenbaar maken wanneer u bij de klant aankomt door aan te bellen en/of hem op te bellen.
 
Voor personen met een visuele beperking (gedeeltelijk of volledig gezichtsverlies), als u de klant kunt identificeren (bv. door een witte stok, geleidehond of vermelding bij het bestellen van de taxi), is het belangrijk dat u duidelijk maakt dat u bent aangekomen (door aan te bellen, hem op te bellen als u zijn contactgegevens hebt...). Het is beter om de klant te vragen hoe u kunt helpen dan om spontaan en mogelijk op een ongepaste manier te helpen. Zorg ervoor dat de klant goed vastgegespt is voordat u vertrekt. Ter herinnering: u kunt niet weigeren om een persoon met beperkte mobiliteit vergezeld van zijn assistentiehond te vervoeren.
De persoon met de visuele beperking zal u gewoon moeten vertrouwen voor de betaling van de rit. Zorg ervoor dat u vertrouwen inboezemt! Zorg ervoor dat de klant weet waar hij zich veilig kan begeven, wanneer u op de bestemming aankomt. Beschrijf de omgeving zodat hij kan bepalen waar hij zich bevindt, als hij de locatie kent. Begeleid de klant, als die dat wenst, naar de voordeur of het personeel aan het onthaal van het gebouw door uw elleboog aan te bieden.
 
Voor mensen met een auditieve beperking moet u ervoor zorgen dat u hen aankijkt wanneer u met hen praat, zodat ze indien nodig kunnen liplezen. Geef de klant een notitieboekje en een pen zodat hij het adres van de bestemming voor u kan opschrijven. Het dragen van mondmaskers bemoeilijkt het liplezen voor personen met een auditieve beperking. Let daarop.
 
Voor mensen met een spraakprobleem kunt u een notitieboekje en een pen voorzien, zodat ze het adres van de bestemming voor u kunnen opschrijven.
 
Voor mensen met een verstandelijke beperking moet u zich kenbaar maken wanneer u aankomt om hen op te halen en ervoor zorgen dat ze u vertrouwen voor de betaling van de rit. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de eindbestemming van de klant. Zorg ervoor dat hij naar de juiste plaats gaat en veilig is. Indien de klant dit wil of indien dit
van u gevraagd werd door de persoon die de rit bestelde (bv. ouder, voogd...), vergezelt u de klant.
 
Voor personen met een motorische beperking zijn er twee scenario's:
Mensen in een opvouwbare rolstoel zijn er niet toe verplicht om een gemengde taxi te bestellen. Ze kunnen zichzelf namelijk van de rolstoel naar het voertuig verplaatsen. Het is beter om de klant te vragen hoe u kunt helpen dan om dat spontaan en mogelijk op een ongepaste manier te doen. Zodra de klant in de taxi zit, vraagt u hem hoe u de rolstoel moet opvouwen zonder hem te beschadigen en plaatst u die in de kofferbak. Vergeet niet om de rolstoel weer uit de kofferbak van uw voertuig te halen wanneer u op uw bestemming aankomt en vraag de klant hoe u de rolstoel moet plaatsen om hem te helpen. Zorg ervoor dat de klant zijn bestemming veilig kan bereiken (bv. in een gebouw) wanneer hij in zijn rolstoel zit: is de stoep niet te hoog en moeilijk op te rijden, is de stoep niet gevaarlijk hellend, is de bestemming toegankelijk en zijn er geen treden? Moet de deur geopend worden? Ook hier geldt dat u actief met uw klant moet communiceren om te weten te komen hoe u kunt helpen.
Mensen in een elektrische of elektronische rolstoel zijn ertoe verplicht om gebruik te maken van een gemengde taxi. 

 • Gemengde taxi's

De dienst voor personen met een permanent of tijdelijk beperkte mobiliteit beschikt momenteel over een vloot van 97 PBM-taxi's van het type monovolume, die zijn aangepast voor het vervoer van klanten in een rolstoel. Ze zijn uitgerust met een hellend vlak en hebben een verlaagde vloer. Een aangepast voertuig voor PBM wordt meestal gereserveerd via een telefooncentrale (telefoon of smartphoneapplicatie) of rechtstreeks bij een uitbater met een PBM-vergunning.
Voor het vervoer van een persoon in een rolstoel zijn er twee belangrijke aandachtspunten: het inladen in de taxi en de verankering van de rolstoel. In de eerste plaats moet ervoor worden gezorgd dat de ruimte die voorzien is voor de persoon met beperkte mobiliteit, niet vol staat. Zorg ervoor dat het hellend vlak of de lift en de binnenruimte vrijgehouden worden (geen hinder door grote voorwerpen of de achterbank). Vergeet ook niet ervoor te zorgen dat uw taxi gebruiksvriendelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit: vrije ruimte, reserveband afgedekt indien nodig, onberispelijke algemene netheid ... Vraag, net als bij een gewone taxi, aan de klant of u zijn rolstoel kunt duwen om hem te helpen in het voertuig te stappen. Contoleer of de veiligheidsgordel van de klant goed is vastgemaakt voordat u vertrekt! Afhankelijk van de taxi waarmee u rijdt, kan het gaan om een tweepuntsgordel (rond de buik) of driepuntsgordel (zoals bijvoorbeeld die van de chauffeur).  
Hoewel in een gemengde taxi een fixatie (4-punts) en een veiligheidsgordel (3-punts) de passagier in zijn rolstoel beveiligen, moet u extra aandachtig zijn voor uw rijstijl. Die moet zo vloeiend mogelijk zijn. Dit impliceert een preventieve en aangepaste rijstijl, waarbij u anticipeert op het remmen en versnellen. Voor passagiers met rugaandoeningen moeten bepaalde kasseiwegen of oneffenheden in het wegdek worden vermeden (bv. de Havenlaan). Dit kan een iets langer traject betekenen. Daarom moet u hiervoor de toestemming van de passagier vragen.
Wat de betaling van de rit betreft, mag er geen speciale toeslag worden gevraagd voor het vervoer van een persoon met beperkte mobiliteit. Deze laatste kan het op de taximeter vermelde bedrag contant, met een creditcard of met taxicheques met universele waarde betalen, zoals in een gewone taxi (ter herinnering: de chauffeur dient het verschil tussen de prijs op de taximeter en het bedrag van de taxicheques waarmee de klant betaalt, terug te betalen).

 • TaxiBus-dienst

Minibussen worden door MIVB-chauffeurs bestuurd volgens een vast reglement.
Voor het verlenen van deze specifieke dienst bestaat er een overeenkomst tussen de MIVB en de Taxis Verts-centrale omtrent het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.
Zo kan een taxichauffeur op bepaalde tijdstippen overdag of ‘s nachts worden opgeroepen om een persoon met beperkte mobiliteit te vervoeren in het kader van deze overeenkomst. De praktische informatie wordt door de werkgever aan de taxichauffeur meegedeeld op het moment dat die voor de taxidienst gaat werken.
Alleen gemengde taxi's kunnen een TaxiBus-dienst aanbieden.

De rit wordt besteld via een operator of via de MIVB.

De communicatie aan de chauffeur over dit soort diensten wordt gekenmerkt door de vermelding ‘TaxiBus’.

Aan boord van de minibus van de MIVB of de gemengde taxi betaalt de klant niets.

Ter informatie: klanten met het betreffende document van de FOD Sociale Zekerheid moeten zich eerst inschrijven en moeten een abonnement hebben bij de MIVB. Zij betalen 1,70 euro per rit.
De taxichauffeur wordt op een later tijdstip door zijn werkgever vergoed.
‘Niet-gemengde taxi's’ kunnen TaxiBus-ritten uitvoeren waarvoor geen aangepast voertuig vereist is (voor blinden, bejaarden...).
 

Bijzondere vormen van geregeld vervoer

De bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV) omvatten het geheel van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar t.a.v. welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

Doordat ze aan een specifieke behoefte beantwoorden, dragen deze bijzondere vormen van geregeld vervoer bij tot een betere mobiliteit (schoolvervoer, pendelbussen naar commerciële centra, ...).

Ze zijn zowel een alternatief voor als een aanvulling op het gewoon geregeld vervoer en hebben volgende kenmerken:

 • het gemeenschappelijk vervoer van reizigers over de weg
 • diensten met vastgelegde frequenties, een traject en welbepaalde stopplaatsen
 • het uitgevoerd vervoer tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding; of zonder vergoeding in het kader van het leerlingenvervoer met voertuigen met meer dan 6 plaatsen.

Twee elementen onderscheiden de bijzondere vormen van geregeld vervoer van het gewoon geregeld vervoer:

 • ze hebben een lagere frequentie 
 • ze zijn bestemd voor specifieke doelgroepen

De volgende diensten vallen onder de bijzondere vormen van geregeld vervoer:

 • het vervoer van leerlingen en mindervaliden van de schoolinstellingen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap
 • het leerlingenvervoer van private schoolinstellingen (bv. de Europese scholen, British School...)
 • het dagelijks intern schoolvervoer, d.w.z. naar het zwembad, gezondheidscentrum, sportcentrum, enz.
 • het vervoer van kinderen tijdens vakantiekolonies of van en naar speelpleinen
 • het vervoer van werknemers van bedrijven en administraties
 • andere vormen van vervoer die betrekking hebben op andere instellingen of handelszaken, zoals homes, dagcentra, pendeldiensten van winkelcentra, enz.

Behoudens de specifieke wetsbepalingen aangaande de sectoren Onderwijs (gemeenschapsbevoegdheid) en Verkeer (federale bevoegdheid), werden de grondbeginselen ter regeling van de bijzondere vormen van geregeld vervoer hoofdzakelijk neergelegd in de Besluitwet van 30 december 1946.

Formulieren

Nieuwsbrief

Brussel Mobiliteit stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle taxichauffeurs in Brussel. Wilt u die ook ontvangen, vul dan hier uw e-mailadres in. 

Contact

De loketten werken uitsluitend digitaal. De procedures (inclusief de betalingen) worden voornamelijk op afstand en per post afgehandeld.

We vragen u om uitsluitend op afspraak naar het loket te komen om materiaal (verklikkerlicht enzovoort) af te geven. Voor alle vragen neemt u contact op via het adres taxi@gob.brussels. Wij zullen zo snel mogelijk reageren. U kunt ook een afspraak maken via de Smart Self Kiosk op het gelijkvloers van de Iris Tower.

We doen ons best om ieders veiligheid te garanderen. Kom dus niet zonder afspraak naar het onthaal, want dan kunnen we u niet verder helpen. We rekenen op uw begrip.