Bezoldigd vervoer

U bent taxichauffeur of wil taxichauffeur worden?

Bent u taxi-uitbater of wilt u uitbater worden van een taxibedrijf?

U bent uitbater van een verhuurdienst van wagens met chauffeur (limousine) of u wil dat worden?

Ontdek dan hier alle praktische informatie en de contactpunten waar je terechtkan voor de administratieve afhandeling.

Op deze pagina vindt u ook alle info over de bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV), die het geheel omvatten van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar voor welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

De taxisector is onderworpen aan:

Meer info nodig? Neem dan contact op met de directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit.

Coronavirus: aangepaste dienst voor de loketten van de Directie Personenvervoer

De loketten werken steeds vaker digitaal. De procedures (inclusief de betalingen) gebeuren hoofdzakelijk vanop afstand en via postzendingen.
U wordt enkel gevraagd om op afspraak naar de loketten te komen als u materiaal moet indienen (lichtbakken, rittenbladen, enz.). Uw moet uw vragen richten aan loketten.DPV@gob.brussels. We zullen hier binnen 48 uur op antwoorden.

In onze brievenbus kunt u alle originele documenten deponeren. Deze brievenbus bevindt zich aan de buitenkant van het gebouw en wordt door alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel gebruikt. Dien uw documenten dus in een gesloten enveloppe in met de vermelding van de 'Directie Personenvervoer' en, indien nodig, de desbetreffende dienst of persoon. Wilt u een ontvangstbevestiging? Vermeld dan uw e-mailadres. Voor omvangrijke verzendingen kunt u van 8 tot 16 uur steeds terecht aan het onthaal.

We doen er alles aan om ieders veiligheid zo goed mogelijk te garanderen. Het heeft geen zin zonder afspraak aan het onthaal te verschijnen want we zullen u niet kunnen helpen.  We rekenen dus op uw begrip en solidariteit.

Coronacrisis: maatregelen 

Het RSVZ neemt maatregelen om zelfstandigen te helpen. Naargelang het geval kunnen zij een verzoek indienen met het oog op:

 • uitstel van betaling van sociale bijdragen en de kwijtschelding van verhogingen
 • vermindering van de voorlopige sociale bijdragen
 • vrijstelling van betaling van sociale bijdragen
 • overbruggingsrecht

Alle informatie over deze maatregelen staat op www.rsvz.be

Verlenging van het medisch attest voor taxichauffeurs: mobilit.belgium.be

Taxichauffeurs

Toegang tot het beroep voor kandidaat-taxichauffeurs

Praktisch

Beroepsinformatiesessies

 • Verplicht online inschrijven www.brusselsdrivers.brussels
 • Gratis georganiseerde face to face-sessies in het CCN en digitale sessies via ZOOM.
 • Sessies georganiseerd op woensdagnamiddag.

Sessies selectietesten

 • (Betalende) inschrijving aan de loketten: maak vooraf een afspraak via loketten.DPV@gob.brussels
 • Digitale testsessies georganiseerd op maandagvoormiddag en -namiddag, en op dinsdagvoormiddag.
 • Gesprekken met de psychologen georganiseerd in veilige lokalen in Evere (verluchte lokalen).

Vraag- en antwoordsessies (studiebegeleiding)

 • Gratis georganiseerde face to face-sessies in het CCN en digitale sessies georganiseerd via ZOOM of telefonisch.
 • Idealiter laat de kandidaat weten dat hij wenst deel te nemen door een e-mail te sturen naar: candidats.chauffeurs@sprb.brussels

Gewestelijke examensessies

 • (Betalende) online-inschrijving: neem contact op met de loketten via loketten.DPV@gob.brussels
 • Examensessies telkens op donderdag (en ook op vrijdag, afhankelijk van de vraag).

In de context van de afbouw van de lockdown zijn alle maatregelen genomen om de veiligheid van de kandidaten te waarborgen in de lokalen van de GOB. Het aantal kandidaten per groep is beperkt tot 6 kandidaten, maar het aantal sessies is verdubbeld, en zelfs verdrievoudigd. Er wordt aan elke kandidaat gevraagd om zich aan te dienen met een mondmasker, en om deze gedurende de volledige duur van de activiteit te dragen. Er is hydroalcoholische gel beschikbaar voor het publiek; de lokalen worden schoongemaakt en ontsmet (bv.: bureau, stoel, toetsenbord, muis en deurklink worden ontsmet na elke kandidaat).

Opdat de testen in de beste omstandigheden zouden verlopen, worden de volgende veiligheidsinstructies gegeven aan de kandidaten:

 • Wacht op tijd bovenaan de roltrappen tegenover de loketten. Aan de linkerzijde zal u grondmarkeringen zien voor 6 personen. Gelieve op die plek te wachten op de examinator.
 • In het station en bij de administratie is het dragen van een mondmasker verplicht.
 • Als u persoonlijk wordt opgeroepen, begeef u dan naar loket nr. 5 in de gang. Er zal daar een identiteitscontrole worden uitgevoerd: toon uw identiteitskaart en doe uw masker uit. U mag vervolgens uw mondmasker terug aandoen en u naar de test-/examenzaal begeven. Gelieve ook uw visum (ontvangen bij de inschrijving) te deponeren in de bak op de desk.
 • Er zal een dispenser met hydroalcoholische gel beschikbaar zijn aan de ingang van de test-/examenzaal om uw handen te ontsmetten. Er zal iemand zijn om uw plaats aan te duiden. Gelieve uw draagbare telefoon uitgeschakeld op de tafel te leggen met het scherm naar boven, op de lege plaats naast u. Gelieve voor het schriftelijk examen uw eigen balpen mee te nemen. Gelieve voor het mondeling examen kaartlezen uw eigen Stratenboek van Brussel mee te nemen.

Beroepsinformatiesessie en vraag- en antwoordsessie via Zoom!

De cel Onthaal en Opleiding organiseert elke week infosessies, selectietesten, studiesessies en gewestelijke examens. Tijdens de fysieke opleidingen mogen momenteel maximum 6 personen per sessie deelnemen. We organiseren ook infosessies en studiesessies via Zoom. Meer info in deze 2020_oktober_brochure_taximan_nl.pdf (730.55 KB) of via candidats.chauffeurs@sprb.brussels

Cursus ecologisch rijden

Eco-rijden is een opleiding ecologisch en spaarzaam autorijden, aangepast aan de huidige voertuigen. Het is eenvoudig aan te leren en heeft een grote impact op de verkeersveiligheid, het brandstofverbruik en het milieu. Ecologisch rijden biedt tal van voordelen: minder brandstofverbruik, lagere onderhoudskosten, verlaagde uitstoot (CO2, fijn stof...), minder geluidsoverlast, minder stress, meer comfort. De directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit organiseert nu een cursus ecologisch rijden voor taxichauffeurs. Meer info: mobiliteit@gob.brussels

Nieuwsbrief

Brussel Mobiliteit stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle taxichauffeurs in Brussel. Wilt u deze graag ontvangen? Schrijf u hier in.

Taxi-uitbaters

Formulieren

1_aanvraag_overdracht_vergunning.pdf (153.04 KB)

2_aanvraag_voortzetting_vergunning.pdf (135.51 KB)

3_aanvraag_voortzetting_vergunning_voor_het_exploiteren.pdf (135.64 KB)

4_wijzigingen_van_statuten.pdf (126.26 KB)

5_verlenging_van_een_vergunning.pdf (121.93 KB)

suspension_volontaire_corona_nl.doc (95 KB)

7_definitieve_stopzetting_van_de_activiteit.pdf (113.97 KB)

8_demande_reserve_autorisation_nl.pdf (651.24 KB)

szamreto_9_demande-reserve_vehicule_fr_ls_nl-be.doc (790.5 KB)

10_aanvraag_voor_een_vervangvoertuig.pdf (143.76 KB)

11_aanvraag_tot_groepering_van_vergunningen.pdf (134.39 KB)

12_aanvraag_tot_groepering_van_vergunningen.pdf (141.53 KB)

Registratie van nieuwe taxi's voor PBM: instructies

De uitbater moet een afspraak maken, uitsluitend via het adres mobiliteit@gob.brussels, met vermelding van de volgende gegevens: naam van de onderneming, merk van het voertuig, model, nummerplaat, nummer van het identificatieplaatje. De afspraak wordt bij voorkeur op donderdag vastgelegd (ochtend of namiddag). Elke aanvraag aan het loket zonder afspraak zal worden geweigerd. Opgelet, u moet reeds in het bezit zijn van het PBM-voertuig voordat u een afspraak vastlegt, aangezien u het voertuig moet aanbieden vóór zijn registratie.

PBM-voertuigen moeten beantwoorden aan de eisen zoals bepaald in artikel 1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003.

Een nieuw voertuig dat niet beantwoordt aan de eisen zoals bepaald in het besluit = een voertuig dat niet wordt geregistreerd door de directie Personenvervoer. 

Gebruik van reserve- en vervangvoertuigen

Reservevoertuig
Een reservevoertuig gebruiken mag alleen nadat dit bij de administratie is gemeld. Die melding kan op de volgende manieren worden gedaan:

De melding moet het volgende vermelden:

 • de oorzaak van de onbeschikbaarheid van het normaal gebruikte voertuig (certificaat van een garagehouder)
 • de vermoedelijke duur van de onbeschikbaarheid (certificaat van een garagehouder)
 • de plaats waar het niet-beschikbare voertuig geparkeerd staat tijdens de periode van onbeschikbaarheid

Wij raden u aan om steeds een kopie van het document dat u aan de administratie hebt gericht aan boord van het voertuig te hebben.
 
Vervangvoertuig
De exploitant of zijn beambte moet zich melden bij de administratie om zijn vervangvoertuig voor gebruik te registreren.
Als het gebruik van het vervangvoertuig buiten de werktijden van de administratie moet aanvangen, moet de exploitant of zijn beambte de administratie hiervan voorafgaand aan het gebruik in kennis stellen. Die melding kan op de volgende manieren worden gedaan:

Wij raden u aan om steeds een kopie van het document dat u aan de administratie hebt gericht aan boord van het voertuig te hebben.
De exploitant moet een afspraak maken met de administratie op de eerste werkdag na de vervanging.
 
De aanvraag moet het volgende vermelden:

 • De oorzaak van de onbeschikbaarheid van het normaal gebruikte voertuig (certificaat van een garagehouder)
 • De vermoedelijke duur van de onbeschikbaarheid (certificaat van een garagehouder)
 • De plaats waar het niet-beschikbare voertuig geparkeerd staat tijdens de periode van onbeschikbaarheid

In ieder geval
 
Wij herinneren u eraan dat reserve- en vervangvoertuigen:

 • uitgerust moeten zijn om een taxidienst te verlenen onder dezelfde voorwaarden als het tijdelijk niet-beschikbare voertuig, met inbegrip van het verklikkerlicht van het basisvoertuig
 • de vergunningsdocumenten met betrekking tot hun gebruik aan boord moeten hebben, naast de voor het basisvoertuig vereiste documenten
 • aan de buitenkant voorzien moeten zijn van het identificatieplaatje van het basisvoertuig (vooraan rechts) en van een door de administratie afgegeven plaatje met het opschrift ‘RESERVE’ of ‘R-V’ (vooraan links)
 • als taxi verzekerd moeten zijn op het moment van gebruik

Exploitanten van limousines

Limousines worden opgedeeld in vier categorieën:

 • Luxe: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,80 meter, hebben een minimumwaarde (nieuwprijs zie nota betreffende de vergunningsaanvragen) en zijn maximum zeven jaar oud.
 • Grote luxe: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,90 meter, hhebben een minimumwaarde (nieuwprijs zie nota betreffende de vergunningsaanvragen) en zijn maximum tien jaar oud.
 • Minibus: hebben een wielbasis van minstens 2,60 meter, hebben een minimumwaarde (nieuwprijs zie nota betreffende de vergunningsaanvragen)en zijn maximum zeven jaar oud.
 • Ceremoniewagens: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,90meter, hebben de kenmerken van de 'grote luxe' klasse, behalve bijzondere kenmerken die aan hun gebruik gebonden zijn en die bij hun erkenning door de minister, op advies van een commissie, beoordeeld worden.

Meer info:  nota betreffende de vergunningsaanvragen.pdf (169.22 KB)

Enkel de exploitanten die een vergunning voor het uitbaten van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben mogen limousinediensten uitvoeren waarvan het vertrekpunt gelegen is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voertuigen waarmee de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur worden uitgevoerd moeten luxevoertuigen zijn en moeten voldoen aan de comforteisen van de passagiers en de binneninrichting zoals gewenst door het cliënteel. Het voertuig moet uitgerust zijn met een duidelijk teken dat vooraan en achteraan weergegeven wordt, maar zonder dat dit teken buiten of binnenin refereert naar taxi's of kenmerkend is voor taxi's (taximeter, verklikkerlicht...).

De aangeboden diensten vereisen een voorafgaandelijk opgesteld schriftelijk contract voor minimum 3 uur voor een minimumprijs van 90 euro excl. btw + 30 euro excl. btw minimum voor elk bijkomend uur. Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden op 7 april. De prestaties zijn betaalbaar na ontvangst van de factuur op de zetel van de klant.

Formulieren

demande_autorisation_limo_nl.pdf (629.96 KB)

demande_augmentation_limo_nl.pdf (628.69 KB)

3_aanvraag_tot_vermindering_van_het_aantal_voertuigen.pdf (115.8 KB)

changement_statuts_limo_nl.pdf (636.04 KB)

5_definitieve_stopzetting_van_de_activiteit.pdf (115.84 KB)

demande_renouvellement_limo_bm_nl.pdf (65.29 KB)

7_aanvraag_voor_een_vervangingsvoertuig.pdf (144.66 KB)

8_aanvraag_voor_de_inschrijving_van_een_huurwagen_met_chauffeur.pdf (125.75 KB)

suspension_volontaire_corona_nl.doc (95 KB)

Voor meer info kunt u contact opnemen met de cel Limousines van de directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit: mobiliteit@gob.brussels

 

Bijzondere vormen van geregeld vervoer

De bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV) omvatten het geheel van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar t.a.v. welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

Doordat ze aan een specifieke behoefte beantwoorden, dragen deze bijzondere vormen van geregeld vervoer bij tot een betere mobiliteit (schoolvervoer, pendelbussen naar commerciële centra, ...).

Ze zijn zowel een alternatief voor als een aanvulling op het gewoon geregeld vervoer en hebben volgende kenmerken:

 • het gemeenschappelijk vervoer van reizigers over de weg
 • diensten met vastgelegde frequenties, een traject en welbepaalde stopplaatsen
 • het uitgevoerd vervoer tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding; of zonder vergoeding in het kader van het leerlingenvervoer met voertuigen met meer dan 6 plaatsen.

Twee elementen onderscheiden de bijzondere vormen van geregeld vervoer van het gewoon geregeld vervoer:

 • ze hebben een lagere frequentie 
 • ze zijn bestemd voor specifieke doelgroepen

De volgende diensten vallen onder de bijzondere vormen van geregeld vervoer:

 • het vervoer van leerlingen en mindervaliden van de schoolinstellingen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap
 • het leerlingenvervoer van private schoolinstellingen (bv. de Europese scholen, British School...)
 • het dagelijks intern schoolvervoer, d.w.z. naar het zwembad, gezondheidscentrum, sportcentrum, enz.
 • het vervoer van kinderen tijdens vakantiekolonies of van en naar speelpleinen
 • het vervoer van werknemers van bedrijven en administraties
 • andere vormen van vervoer die betrekking hebben op andere instellingen of handelszaken, zoals homes, dagcentra, pendeldiensten van winkelcentra, enz.

Behoudens de specifieke wetsbepalingen aangaande de sectoren Onderwijs (gemeenschapsbevoegdheid) en Verkeer (federale bevoegdheid), werden de grondbeginselen ter regeling van de bijzondere vormen van geregeld vervoer hoofdzakelijk neergelegd in de Besluitwet van 30 december 1946.

Formulieren

Herhaling van de reglementering: controle

lngevolge een aantal incidenten in de buurt van het Zuidstation wil de Directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit eraan herinneren dat de controle op de naleving van de reglementering voor taxi's en limousines enkel mag worden uitgevoerd door beëdigde overheidsambtenaren die daartoe uitdrukkelijk gemandateerd zijn door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door de politie.

De chauffeurs en exploitanten moeten zich in geen geval laten controleren door andere mensen dan de uitdrukkelijk beëdigde en gemandateerde overheidsambtenaren of de politie.

Het is voor alle andere mensen dus verboden om de plaats in te nemen van een beëdigde en gemandateerde overheidsambtenaar of van de politie en om over te gaan tot controles van de geldigheid van de verzekering, de technische keuring, de routebladen, de vergunning, de overeenkomsten van huurwagens met chauffeur. Het is eveneens verboden om het verkeer te blokkeren en te hinderen en om filterblokkades te vormen.

Mensen die taxi's en limousines controleren zonder dat ze uitdrukkelijk beëdigd en gemandateerd zijn voor deze opdracht kunnen een gevangenisstraf en/of een boete van minstens 200 euro oplopen op basis van artikel 227 bis van het Strafwetboek. De verenigingen en groeperingen die op dezelfde wijze controles organiseren van taxi's en limousines riskeren eveneens een gevangenisstraf en een boete op basis van artikel 2 van de Wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden. Op het kwaadwillig hinderen van het verkeer staat een gevangenisstraf en een boete die kan oplopen tot 8.000 euro.

Inbreuken op de reglementering kunnen gemeld worden aan de controleurs van de Directie Personenvervoer via e-mail (mobiliteit@gob.brussels) of per telefoon (02/204.14.04) en, in dringende gevallen, aan de politie.

Personen met een beperkte mobiliteit vervoeren

De term personen met een beperkte mobiliteit (PBM) duidt op een brede waaier mensen. Ze kunnen tijdelijk in hun mobiliteit beperkt zijn (bv. zwangere vrouwen, reizigers met koffers, ouders met kinderwagens, mensen met lichte verwondingen...) of permanent (bv. ouderen, mensen met een verstandelijke, visuele, auditieve of motorische beperking...).
 
Om zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen, kunnen mensen met een beperkte mobiliteit gebruikmaken van gewone taxi's, gemengde taxi’s (d.w.z. taxi's die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers en die ook ritten maken als gewone taxi) of de TaxisBus-dienst.

 • Gewone taxi's

Wanneer een persoon met een beperkte mobiliteit een taxi neemt, heeft die niet altijd een aangepaste PBM-taxi (= gemengde taxi) nodig. Het hangt af van diens beperking en vraag of wens.
Wanneer een persoon met een beperkte mobiliteit een taxi aanvraagt, is het belangrijkste om met de persoon in dialoog te gaan en op die manier te weten te komen hoe u de beste dienstverlening kunt bieden. Aangezien u niet op voorhand weet welke beperking uw klant heeft, moet u zich duidelijk kenbaar maken wanneer u bij de klant aankomt door aan te bellen en/of hem op te bellen.
 
Voor personen met een visuele beperking (gedeeltelijk of volledig gezichtsverlies), als u de klant kunt identificeren (bv. door een witte stok, geleidehond of vermelding bij het bestellen van de taxi), is het belangrijk dat u duidelijk maakt dat u bent aangekomen (door aan te bellen, hem op te bellen als u zijn contactgegevens hebt...). Het is beter om de klant te vragen hoe u kunt helpen dan om spontaan en mogelijk op een ongepaste manier te helpen. Zorg ervoor dat de klant goed vastgegespt is voordat u vertrekt. Ter herinnering: u kunt niet weigeren om een persoon met beperkte mobiliteit vergezeld van zijn assistentiehond te vervoeren.
De persoon met de visuele beperking zal u gewoon moeten vertrouwen voor de betaling van de rit. Zorg ervoor dat u vertrouwen inboezemt! Zorg ervoor dat de klant weet waar hij zich veilig kan begeven, wanneer u op de bestemming aankomt. Beschrijf de omgeving zodat hij kan bepalen waar hij zich bevindt, als hij de locatie kent. Begeleid de klant, als die dat wenst, naar de voordeur of het personeel aan het onthaal van het gebouw door uw elleboog aan te bieden.
 
Voor mensen met een auditieve beperking moet u ervoor zorgen dat u hen aankijkt wanneer u met hen praat, zodat ze indien nodig kunnen liplezen. Geef de klant een notitieboekje en een pen zodat hij het adres van de bestemming voor u kan opschrijven. Het dragen van mondmaskers tijdens de COVID-19-periode bemoeilijkt het liplezen voor personen met een auditieve beperking. Let daarop.
 
Voor mensen met een spraakprobleem kunt u een notitieboekje en een pen voorzien, zodat ze het adres van de bestemming voor u kunnen opschrijven.
 
Voor mensen met een verstandelijke beperking moet u zich kenbaar maken wanneer u aankomt om hen op te halen en ervoor zorgen dat ze u vertrouwen voor de betaling van de rit. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de eindbestemming van de klant. Zorg ervoor dat hij naar de juiste plaats gaat en veilig is. Indien de klant dit wil of indien dit
van u gevraagd werd door de persoon die de rit bestelde (bv. ouder, voogd...), vergezelt u de klant.
 
Voor personen met een motorische beperking zijn er twee scenario's:
Mensen in een opvouwbare rolstoel zijn er niet toe verplicht om een gemengde taxi te bestellen. Ze kunnen zichzelf namelijk van de rolstoel naar het voertuig verplaatsen. Het is beter om de klant te vragen hoe u kunt helpen dan om dat spontaan en mogelijk op een ongepaste manier te doen. Zodra de klant in de taxi zit, vraagt u hem hoe u de rolstoel moet opvouwen zonder hem te beschadigen en plaatst u die in de kofferbak. Vergeet niet om de rolstoel weer uit de kofferbak van uw voertuig te halen wanneer u op uw bestemming aankomt en vraag de klant hoe u de rolstoel moet plaatsen om hem te helpen. Zorg ervoor dat de klant zijn bestemming veilig kan bereiken (bv. in een gebouw) wanneer hij in zijn rolstoel zit: is de stoep niet te hoog en moeilijk op te rijden, is de stoep niet gevaarlijk hellend, is de bestemming toegankelijk en zijn er geen treden? Moet de deur geopend worden? Ook hier geldt dat u actief met uw klant moet communiceren om te weten te komen hoe u kunt helpen.
Mensen in een elektrische of elektronische rolstoel zijn ertoe verplicht om gebruik te maken van een gemengde taxi. 

 • Gemengde taxi's

De dienst voor personen met een permanent of tijdelijk beperkte mobiliteit beschikt momenteel over een vloot van 97 PBM-taxi's van het type monovolume, die zijn aangepast voor het vervoer van klanten in een rolstoel. Ze zijn uitgerust met een hellend vlak en hebben een verlaagde vloer. Een aangepast voertuig voor PBM wordt meestal gereserveerd via een telefooncentrale (telefoon of smartphoneapplicatie) of rechtstreeks bij een uitbater met een PBM-vergunning.
Voor het vervoer van een persoon in een rolstoel zijn er twee belangrijke aandachtspunten: het inladen in de taxi en de verankering van de rolstoel. In de eerste plaats moet ervoor worden gezorgd dat de ruimte die voorzien is voor de persoon met beperkte mobiliteit, niet vol staat. Zorg ervoor dat het hellend vlak of de lift en de binnenruimte vrijgehouden worden (geen hinder door grote voorwerpen of de achterbank). Vergeet ook niet ervoor te zorgen dat uw taxi gebruiksvriendelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit: vrije ruimte, reserveband afgedekt indien nodig, onberispelijke algemene netheid ... Vraag, net als bij een gewone taxi, aan de klant of u zijn rolstoel kunt duwen om hem te helpen in het voertuig te stappen. Contoleer of de veiligheidsgordel van de klant goed is vastgemaakt voordat u vertrekt! Afhankelijk van de taxi waarmee u rijdt, kan het gaan om een tweepuntsgordel (rond de buik) of driepuntsgordel (zoals bijvoorbeeld die van de chauffeur).  
Hoewel in een gemengde taxi een fixatie (4-punts) en een veiligheidsgordel (3-punts) de passagier in zijn rolstoel beveiligen, moet u extra aandachtig zijn voor uw rijstijl. Die moet zo vloeiend mogelijk zijn. Dit impliceert een preventieve en aangepaste rijstijl, waarbij u anticipeert op het remmen en versnellen. Voor passagiers met rugaandoeningen moeten bepaalde kasseiwegen of oneffenheden in het wegdek worden vermeden (bv. de Havenlaan). Dit kan een iets langer traject betekenen. Daarom moet u hiervoor de toestemming van de passagier vragen.
Wat de betaling van de rit betreft, mag er geen speciale toeslag worden gevraagd voor het vervoer van een persoon met beperkte mobiliteit. Deze laatste kan het op de taximeter vermelde bedrag contant, met een creditcard of met taxicheques met universele waarde betalen, zoals in een gewone taxi (ter herinnering: de chauffeur dient het verschil tussen de prijs op de taximeter en het bedrag van de taxicheques waarmee de klant betaalt, terug te betalen).

 • TaxiBus-dienst

Minibussen worden door MIVB-chauffeurs bestuurd volgens een vast reglement.
Voor het verlenen van deze specifieke dienst bestaat er een overeenkomst tussen de MIVB en de Taxis Verts-centrale omtrent het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.
Zo kan een taxichauffeur op bepaalde tijdstippen overdag of ‘s nachts worden opgeroepen om een persoon met beperkte mobiliteit te vervoeren in het kader van deze overeenkomst. De praktische informatie wordt door de werkgever aan de taxichauffeur meegedeeld op het moment dat die voor de taxidienst gaat werken.
Alleen gemengde taxi's kunnen een TaxiBus-dienst aanbieden.

De rit wordt besteld via een operator of via de MIVB.

De communicatie aan de chauffeur over dit soort diensten wordt gekenmerkt door de vermelding ‘TaxiBus’.

Aan boord van de minibus van de MIVB of de gemengde taxi betaalt de klant niets.

Ter informatie: klanten met het betreffende document van de FOD Sociale Zekerheid moeten zich eerst inschrijven en moeten een abonnement hebben bij de MIVB. Zij betalen 1,70 euro per rit.
De taxichauffeur wordt op een later tijdstip door zijn werkgever vergoed.
‘Niet-gemengde taxi's’ kunnen TaxiBus-ritten uitvoeren waarvoor geen aangepast voertuig vereist is (voor blinden, bejaarden...).

De stewards van de Directie Personenvervoer

Sinds februari 2019 onthaalt de Directie Personenvervoer zijn eerste stewards, een nieuwe functie bij Brussel Mobiliteit. Net als hun collega-controleurs zijn zij aanwezig op het terrein, maar ze hebben wel een andere functie. 

Terwijl de controleurs per definitie controleren, bestaat de hoofdopdracht van de stewards erin om de klanten van de taxi's, maar ook de klanten van verhuurwagens met chauffeur, te informeren. Omdat ze aanwezig zijn op het terrein moeten ze de afhandeling van de ritten helpen optimaliseren en klanten helpen uitstappen aan de grote stopplaatsen (Station Brussel-Zuid, het CCAB, het Luxemburgplein, het Flageyplein, de Begraafplaats van Elsene, Ter Kamerenbos…), tijdens grote evenementen (Seafood, Label Expo…) en manifestaties, zowel voor de taxi’s als voor het andere betaald personenvervoer.

De stewards zijn dus het aanspreekpunt voor het publiek, terwijl de controleurs in contact staan met de chauffeurs. Zij hebben dus de bevoegdheid om processen-verbaal op te maken.

De stewards zijn er om de klanten te informeren over de reglementering met betrekking tot deze sector (tarieven, kwaliteit van de prestaties, rechten van de klanten…), om de chauffeurs te herinneren aan hun verplichtingen, om problematische situaties te voorkomen, om een vlotte afhandeling te garanderen van de ritten en om mensen te helpen bij het uitstappen.

Voor alle bijkomende vragen met betrekking tot de opdrachten van de steward-cel kunt u deze laatste via e-mail mobiliteit@gob.brussels of telefonisch (02 204 14 04) bereiken.

Sociaal-economische studie

Er is opdracht gegeven voor een sociaal-economisch en juridisch marktonderzoek van de globale sector van het bezoldigde personenvervoer.

Sociaal-economische studie van het bezoldigd personenvervoer in Brussel.pdf (2.29 MB)

 

Juridisch luik.pdf (2.37 MB)

 

Het document is een sociaal-economische studie van de globale sector van het bezoldigde personenvervoer. Deze studie werd in februari 2020 ontvangen en aanvaard door Brussel Mobiliteit.
Deze studie is ontwikkeld met een tweeledig doel: een sociaal-economische analyse van de huidige markt, die de huidige situatie onderzoekt, en een sociaal-economische impactanalyse, die de toekomst van de markt bestudeert.

 • De sociaal-economische analyse omvat zowel de taxisector als die van de verhuur van voertuigen met chauffeur en behandelt de volgende elementen: de omvang van de markt, de prijsstelling, de rentabiliteit van de verschillende actoren, de impact van de elektronische platformen, de werkomstandigheden, de kwaliteit van de dienstverlening en de stromen vanuit het Vlaamse en het Waalse Gewest.
 • De sociaal-economische impactanalyse heeft betrekking op het marktontwikkelingspotentieel, op het vlak van zowel de marktomvang als de soorten diensten die worden aangeboden, het systeem van vergunningen en het tariferingssysteem.