Rijscholen

De rijscholen moeten erkend worden, alsook de instructeurs en de directeurs van de rijscholen. De indeling per gewest gaat als volgt: (aanvragen en retributies) 

  • Een rijschool is afhankelijk van het gewest waar zij gevestigd is (gebaseerd op postadres van de hoofdzetel).
  • De gebrevetteerde personeelsleden behoren tot de rijschool en dus zijn afhankelijk van het gewest in dewelke de rijschool gevestigd is.
  • Een vestigingseenheid is afhankelijk van het gewest  waar zij gevestigd is, zelfs als deze locatie anders is dan de locatie van de rijschool waarvan deze eenheid deel uitmaakt.

COVID-19: op vrijdag 8 januari gaf de federale regering groen licht voor een versoepeling in de sector van de rijopleiding en rijexamens. De rijopleidingen en rijexamens van alle categorieën mogen heropstarten. De voorwaarden voor het hervatten van de activiteiten zijn vastgelegd in dit document: Voorwaarden voor de heropstart van de lessen en examens voor het besturen van een voertuig 28 .06.2021 (561.01 KB)

Wetgeving

Opgelet! Nieuwe regelgeving in het Brussels Gewest:

Voor een overzicht van de wijzigingen: zie pagina rijopleiding

Lijst van rijscholen en publicaties

Formulieren

Deze documenten heeft u nodig voor het afhandelen van alle administratie in verband met uw rijschool.

Aanvragen voor erkenning van een rijschool, exploitatievergunning van een vestigingseenheid en goedkeuring van een oefenterrein moeten per aangetekende post verzonden worden.

Nieuwe getuigschriften van scholing voor categorie B

Getuigschrift van theoretische scholing aan een rijschool. Categorie van motorvoertuigen B.pdf (265.05 KB)

Opmerking : Een gewaarmerkte kopie van de inschrijvingskaart van de kandidaat moet bijgevoegd worden bij het getuigschrift.

Retributies 2021

In toepassing van artikels 10 en 48§7 van het KB van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zijn de bedragen van de retributie aangepast en afgerond als volgt:

Erkenning van een rijschool

293 EUR

Substantiële wijziging van één der gegevens van de erkenning

146 EUR

Exploitatievergunning van een vestigingseenheid

146 EUR

Substantiële wijziging van de gegevens van de vergunning

146 EUR

Goedkeuring van een nieuw oefenterrein

146 EUR

Deze retributies worden betaald bij de aanvraag van de erkenning van een rijschool, bij de aanvraag van een exploitatievergunning van een vestigingseenheid of bij de aanvraag van een substantiële wijziging van de gegevens van de erkenning of van de vergunning (en met inbegrip de aanvraag van goedkeuring van een nieuw oefenterrein).

Aanwerving van een gebrevetteerd personeelslid of stagiair

62 EUR

 

Deze retributie wordt betaald voordat het personeelslid waarop ze betrekking heeft, zijn werkzaamheden start.

De jaarlijkse retributies zijn als volgt vastgesteld :

146 EUR per erkende rijschool

146 EUR per vestigingseenheid

62 EUR per gebrevetteerd personeelslid of stagiair

Toegang tot het beroep van rijschoolinstructeur

Wilt u rijschoolinstructeur worden?

De nodige inlichtingen vindt u in dit document:  inlichtingen brevettenexamen.pdf (204.28 KB)  

 

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is nog niet in staat de examens voor het verkrijgen van een brevet van beroepsbekwaamheid rijopleiding te organiseren. U kunt zich bijgevolg inschrijven voor de Nederlandstalige examens georganiseerd door het Vlaamse Gewest. Het formulier en de inschrijvingsvoorwaarden vindt u via het contactpunt van mobielvlaanderen.be

Professionals uit een andere Lidstaat van de EU/EEG/Zwitserland

Tijdelijke en occasionele uitoefening

Als u reeds wettelijk gevestigd bent in een andere lidstaat en uw beroep tijdelijk wil uitoefenen in België, moet u de volgende informatie aan het bestuur bezorgen via de rijschool die u tewerkstelt:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs dat u wettelijk gevestigd bent in een lidstaat en dat u niet het voorwerp uitmaakt van een (tijdelijk) verbod om uw beroep uit te oefenen
  • een kopie van uw rijbewijs
  • een bewijs van uw beroepskwalificaties
  • els noch het beroep noch de opleiding gereglementeerd zijn in het land waar u bent gevestigd, dan moet u een passend bewijs leveren dat u uw activiteiten gedurende twee jaar hebt uitgeoefend in de loop van de tien voorgaande jaren
  • een uittreksel uit het strafregister, Model 596.1-7, dat uw goed gedrag aantoont
  • een bewijs van de kennis van het Nederlands of het Franseen rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2 (medische selectie)

Elke materiële wijziging betreffende de door deze documenten vastgestelde situatie moet aanleiding geven tot een mededeling van de nieuwe documenten die deze verandering van situatie aantonen. Deze mededeling moet plaatsvinden binnen drie maanden vanaf de datum van de effectieve materiële wijziging.

Permanente vestiging

Als u zich op stabiele en duurzame wijze in België vestigt, moet u een aanvraag indienen om uw professionele kwalificaties te doen erkennen en om een directie- of instructietoelating te verkrijgen zoals bepaald in artikel 12, §2, 4de lid van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, alsook de overeenstemmende brevetten van beroepsbekwaamheid zoals beoogd in artikel 24 van voornoemd koninklijk besluit. Inlichtingen: mobilite.wallonie.be en vlaanderen.be

Links

Contact

Brussel Mobiliteit
Directie Voertuigen en Goederenvervoer
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
T 0800 94 001
E-mail: rijopleiding@gob.brussels


Direction Certification et Homologation
Accession à la conduite
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur
T 081 77 29 65
E-mail: formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 Brussel
E-mail: contactpunt