Opleidingscentrum voor professionele bestuurders

Zowel de nascholing van de professionele bestuurders als de erkenning van het opleidingscentrum is een gewestelijke bevoegdheid.

Een opleidingscentrum is afhankelijk van het gewest waar het gevestigd is (gebaseerd op postadres van de hoofdzetel). Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de gewestelijke overheidsdienst Brussel verantwoordelijk voor de administratie van de erkenning van een opleidingscentrum.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

 

Formulieren

Retributies

 • Nieuwe erkenning of verlenging van erkenning opleidingscentrum: 1.326 euro
 • Jaarlijkse retributie opleidingscentrum: 332 euro
 • Duplicaat erkenning: 11 euro

Te betalen volgens de modaliteiten beschreven in de betaaluitnodiging die u van Mobiliteit Brussel ontvangt.

Erkenning

Hoe kunt u een erkenning aanvragen?

Voor de aanvraag van een initiële erkenning dient minstens 1 module uitgewerkt te worden en de formulieren 1 t.e.m. 4 moeten ingevuld worden.

De inhoud van een module dient de onderwerpen en thema’s te respecteren zoals voorzien in bijlage 1 “Lijst van de onderwerpen met betrekking tot de basiskwalificatie en de nascholing” van het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

De uitgewerkte PowerPoint van elke aangevraagde module wordt eveneens bij het aanvraagdossier gevoegd.

Bij elke wijziging van de inhoud van een opleidingsmodule dient men de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel hiervan op de hoogte te brengen.

U dient de aanvraag tot goedkeuring van een (of meerdere) module(s) (OCF3) samen in met:

OCF1. Aanvraag erkenning of hernieuwing opleidingscentrum

OCF2. Lokalen – terreinen – voertuigen

OCF4. Aanvraag erkenning lesgever

Via post of via mail naar:

Directie Voertuigen en Goederenvervoer

Iris Tower

Sint-Lazarusplein 2

1035 Brussel

rijopleiding@gob.brussels

De erkenning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager in kennis werd gesteld van de volledigheid van zijn aanvraag. De erkenning wordt enkel afgeleverd na ontvangst van de te betalen retributie.

Bij elke wijziging aan 1 van de gegevens van het opleidingscentrum (administratie, lesgever, lokaal,…) dient dit meegedeeld te worden via het formulier “OCF7. Wijziging gegevens opleidingscentrum”.

Welke zijn de voorwaarden om erkend te kunnen worden?

Een kandidaat-opleidingscentrum dient vooraf een erkenning aan te vragen en te bewijzen dat zij aan alle voorwaarden voldoen om de nascholing te geven die professionele bestuurders nodig hebben om hun vakbekwaamheid te verlengen.

Deze voorwaarden zijn:

 1. Een modulair opgebouwd opleidingsprogramma aanbieden, waarbij elk module minstens 7 uren nascholing omvat. Elke module dient door de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel goedgekeurd te worden. De inhoud en indeling van deze modules gebeurt volgens thema’s zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Elke wijziging aan dit programma moet opnieuw goedgekeurd worden door de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. (De wijziging wordt binnen een termijn van 60 dagen goed- of afgekeurd)

 1. Het opleidingscentrum moet beschikken over instructeurs met relevante opleiding en ervaring om een module te kunnen onderwijzen. Per instructeur wordt een aanvraag ingediend met daarin de modules die hij/zij wenst te onderwijzen en met bewijs dat hij/zij hiervoor voldoende onderricht is. De instructeurs van het praktijkgedeelte van de opleiding beschikken minstens 7 jaar over het rijbewijs voor de betrokken categorie.
 2. Het opleidingscentrum wordt vertegenwoordigd door een directeur die verantwoordelijk is voor de organisatie van de opleiding en de administratieve taken
 3. Elk opleidingscentrum dient te beschikken over een aangepaste infrastructuur: 1 lokaal voor administratie en onthaal, sanitair, leslokaal, eventueel ook een oefenterrein,… alsook over pedagogisch materiaal. Deze mogen niet ingericht worden in een private woning, noch in een drankgelegenheid. Het opleidingscentrum moet beschikken over minstens 1 computer met internetverbinding.
 4. Uitgezonderd voor onderwijsinstellingen, dient een opleidingscentrum binnen een termijn van 3 jaar na de erkenning, een kwaliteitslabel te kunnen voorleggen (Vb: Q*for, ISO- of CEDEO- certficaat of een EFQM-erkenning). Dit certificaat dient ook te vermelden dat niet enkel het centrum maar dat er ook van de opleidingen zelf een audit wordt uitgevoerd.
 5. Jaarlijks activiteitenverslag: Tegen uiterlijk 31 maart van het daaropvolgend jaar dient een activiteitenverslag opgesteld te worden.
 6. Vrije toegang verlenen aan de inspecteurs van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Mobiliteit. De inspectiedienst kan de nascholing bijwonen en heeft het recht om er controle uit te oefenen op de ingezette middelen en het goede verloop van de opleidingen.

Het opleidingscentrum dient dus tijdig de planning van de modules mee te delen.

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u een erkenningsnummer. De erkenning van uw opleidingscentrum wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Let op: u moet uw erkenning zelf in de Kruispuntbank van Ondernemingen laten registreren.

Wat zijn de verplichtingen van een opleidingscentrum?

 • Planning: U maakt een maandelijkse planning op van de modules die zullen worden onderwezen en bezorgt ons deze via mail: rijopleiding@gob.brussels

Indien er iets wijzigt aan de planning dan dient u dit ten laatste 24u op voorhand door te geven.

 • Aanwezigheidslijst: Voor elke module die plaatsvindt dient u een aanwezigheidslijst bij te houden waarop u de gegevens van elke deelnemer invult. Deze lijst dient u gedurende 5 jaar te bewaren en moet u kunnen voorleggen tijdens een controle.

Opgelet! Voor modules met uren achter het stuur moet u ook de nummerplaat van het voertuig invullen op de aanwezigheidslijst en moet u een dagprint van de tachograaf of een kopie van de schijf van het voertuig toevoegen.

 • Activiteitenverslag: Elk jaar moet u een activiteitenverslag van het voorafgaande jaar opstellen. U vindt dit verslag hierboven terug en stuurt dit voor 31 maart door via mail naar rijopleiding@gob.brussels
 • Getuigschriften: de attesten mogen digitaal bezorgd worden aan de deelnemers maar wanneer een deelnemer om een papieren versie vraagt dan bent u verplicht die hem zo snel mogelijk te bezorgen.

Hoe kunt u uw erkenning vernieuwen?

Elke 5 jaar dient de erkenning vernieuwd te worden en dit 6 maanden voor de einddatum van de geldige erkenning.

1.Het opleidingscentrum levert het bewijs dat het blijvend voldoet aan de voorwaarden voor het opleidingsprogramma.

2.Het opleidingscentrum, uitgezonderd de onderwijsinstellingen, levert het bewijs te beschikken over een Q*for-, ISO- of CEDEO-certificaat, een EFQM-erkenning of andere certificaten of erkenningen die door de minister of zijn gemachtigde aanvaard worden.

3.Het opleidingscentrum heeft jaarlijks een activiteitenverslag opgesteld en heeft dit uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgend jaar overgemaakt aan de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van Mobiliteit Brussel (rijopleiding@gob.brussels)

4. De betaling van de retributie voor de hernieuwing van de erkenning is voldaan volgens de modaliteiten bepaald in de uitnodiging tot betaling die u ontvang na het indienen van uw aanvraag.

Opleidingsmodules

Meer info over de opleidingsmodules code 95:  Opleidingsmodules code 95.pdf(PDF) (267.3 KB)