PAVE

 

 

Brussel Mobiliteit stelt in samenwerking met de studiebureaus Ascaudit en Timenco en de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) op.

Het PAVE omvat twee essentiële opdrachten die bijkomende informatie zullen opleveren met betrekking tot de voetgangerssituatie in de openbare ruimte.

Het gemeentelijke structurerend voetgangersnetwerk

Eerst wordt samen met de gemeente en de inwoners het gemeentelijke structurerende voetgangersnetwerk bepaald, dat verschillende niveaus van voetgangersdichtheid vastlegt (basisnetwerk, wandelroute en hoofdwandelroute). Op basis van deze dichtheid kan vervolgens worden nagegaan waar eerst moet worden ingegrepen. Als er bijvoorbeeld ernstige problemen met de toegankelijkheid worden vastgesteld, dan wordt er in principe eerst ingegrepen op de hoofdwandelroutes waar het meeste voetgangersverkeer plaatsvindt.

Eens dat netwerk in kaart is gebracht, kan het in het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan (GoodMove) en de verschillende Gemeentelijke Mobiliteitsplannen worden opgenomen.

Dit netwerk kan je raadplegen op de website van Mobigis: data-mobility.brussels/mobigis

Een stand van zaken betreffende de toegankelijkheid van de trottoirs en de openbare ruimte

Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de breedte van het bewandelbare gedeelte in verhouding tot het aantal gebruikers, de helling in percentage en lengte, de obstakels, de bekleding, de vlakheid, de oversteekplaatsen, de verlichting, de verkeerslichten, de leesbaarheid en duidelijkheid van kruispunten, de inritbanden, de haltes van het openbaar vervoer en het stadsmeubilair.

Bij deze audit worden voortdurend de behoeften van personen met een motorische, visuele, auditieve of intellectuele en psychische handicap voor ogen gehouden. Door rekening te houden met de noden van personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen (PBM) wordt de veiligheid en het verplaatsingscomfort van alle voetgangers verzekerd.

Bij het opstellen van de stand van zaken op het terrein voert het studiebureau Ascaudit, bovenop een diagnose voor elk punt, de aanbevelingen in, brengt er een prioriteit in aan en formuleert becijferde verbetervoorstellen.

Dit alles moet leiden tot een budgettaire planning voor het toegankelijk maken van de voetgangersruimtes, rekening houdend met de continuïteit van de verplaatsingsketen, wat de samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten vereist, maar ook met andere partners zoals Beliris en de MIVB, en die streeft naar 100% toegankelijkheid van alle nieuwe inrichtingen.

Het PAVE, dat aan de gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden bezorgd, vormt een informaticatool die het gemeentelijke structurerend voetgangersnetwerk en alle geografisch gerefereerde ingrepen bevat alsook een programmering voor de uitvoering ervan.

Met dit initiatief speelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een voortrekkersrol in België door de burger vertrouwd te maken met toegankelijkheid aan de hand van een bewustmaking en een responsabilisering van de Brusselse gemeenten en van zijn eigen diensten.