ADR-keuring

Zware bedrijfsvoertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen zoals olie, gas en zuren zijn onderworpen aan ADR-keuringen (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Jaarlijkse keuring

Naast de jaarlijkse periodieke keuring voor zware bedrijfsvoertuigen is een specifieke jaarlijkse ADR-keuring verplicht. Dit gebeurt tijdens een periodieke keuring.

Afgifte van documenten

Als het voertuig voldoet aan de vereisten van de ADR-verordening, wordt een ADR-goedkeuringscertificaat met jaarlijkse geldigheid afgegeven. Dit certificaat van goedkeuring is alleen geldig als het vergezeld gaat van een geldig groene-keuringsbewijs.

Een voertuig dat bestemd is voor ADR-vervoer en dat is voorzien van een groen keuringsbewijs voor de periodieke keuring, maar ook van een "ADR-vervoersverbod" wegens niet-naleving van de ADR-voorschriften, mag blijven rijden op voorwaarde dat het geen gevaarlijke goederen vervoert. Om het vervoer van gevaarlijke goederen te kunnen hervatten, moeten de onder het kopje 'reparatie binnen 15 dagen' genoemde gebreken worden verholpen. Anders blijft het ADR-transportverbod van toepassing.