Keizer Karellaan wordt stadsboulevard

Avenue Charles Quint - Projet / Keizer Karellaan - Project
Status : Studie

Nieuw leven voor de Keizer Karellaan met meer bomen, groene pleinen en een fietspad. Er is ook aandacht voor regelmatig openbaar vervoer en vlot autoverkeer.

In haar huidige staat is de Keizer Karellaan een verkeersader die vanaf de Annie Cordytunnel het stadscentrum rechtstreeks verbindt met de E40. Ooit bekend als "de noordelijke Louizalaan", is ze decennialang vrijwel onveranderd gebleven. Tegenwoordig lijdt ze echter onder dagelijkse verkeersopstoppingen, evenals de talrijke overlast die dit verkeer veroorzaakt voor duizenden bewoners, en een achteruitgang van de handel. Na verloop van tijd is haar karakter als stedelijke barrière versterkt: ze is moeilijk begaanbaar voor voetgangers, die soms meer dan 3 minuten moeten wachten om over te steken. De as is weinig aantrekkelijk en onregelmatig voor de vele buslijnen (MIVB en De Lijn) die er rijden, en ook fietsonvriendelijk.

Het doel van het herinrichtingsproject is om de Keizer Karellaan weer in te passen in het stedelijk weefsel, om er een moderne en multimodale boulevard van te maken die een goed evenwicht vindt tussen verschillende vervoerswijzen, en om de levenskwaliteit van de bewoners sterk te verbeteren. Om dit te bereiken stelt Brussel Mobiliteit meer groen voor en de creatie van verschillende kleine en grotere pleinen, in samenhang met de omliggende straten.

Autoverkeer: een nieuw evenwicht voor vlot verkeer

De Keizer Karellaan behoudt haar functie als belangrijke verkeersas voor het autoverkeer, en zowel de geraadpleegde burgers (1000 respondenten) als de gemeenten hebben de vlotheid van het autoverkeer naar voren gebracht als een van de prioriteiten van het project. Het profiel zal overwegend homogeen zijn, met 2 x 2 rijstroken — mét voorsorteerstroken bij kruispunten — en een groene middenberm van minstens 120 cm breed, die breder wordt ter hoogte van voetgangersoversteekplaatsen.

Vlot verkeer wordt verzekerd door een dynamisch coördinatie- en beheerssysteem voor verkeerslichten over de hele as, met doseer- en detectiemechanismen. Kruispunten die momenteel opstoppingen veroorzaken worden vereenvoudigd.

Het project behoudt 222 van de 387 parkeerplaatsen langs de weg in beide rijrichtingen. Dit maakt het aanplanten van majestueuze bomen op de laan mogelijk.

Voetgangers en fietsers: comfort en veiligheid

De Keizer Karellaan is momenteel ontworpen als een stadssnelweg, is moeilijk over te steken en snijdt de wijk in tweeën. Met comfortabelere voetpaden en veilige, volledig toegankelijke oversteekplaatsen zullen voetgangers met een gerust gemoed kunnen wandelen. Voetgangers moeten momenteel te lang wachten om over te steken, soms zelfs meer dan 3 minuten op bepaalde kruispunten. Dankzij de vereenvoudiging van bepaalde kruispunten, de cyclus van verkeerslichten en het dynamische verkeersmanagementsysteem dat in het kader van het project is ontwikkeld, zal deze wachttijd over de hele laan worden teruggebracht tot maximaal 75 seconden. Er zullen pleinen en pleintjes worden aangelegd om ademruimte voor voetgangers te bieden.

Comfortabele fietspaden ontbreken vandaag volledig en zullen worden aangelegd. Tussen de gewestgrens en de kruising met de Dendermondestraat wordt aan de zuidkant een tweerichtingsfietspad van bijna 4 m breed aangelegd, dat perfect aansluit op de toekomstige Vlaamse Fietssnelweg F2. Tussen de Dendermondestraat en de Basiliek worden aan weerszijden van de laan eenrichtingsfietspaden van twee meter breed aangelegd.

Er worden ook 88 fietsstalplaatsen voorzien, en drop zones voor deelsteps en -fietsen.

Herwaardering van openbare ruimte

Het project zal de esthetische kwaliteit en het comfort van de openbare ruimte aanzienlijk verbeteren. De nieuwe bomen in de bermen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de openbare ruimte. Zij zullen beter in verhouding staan tot de omvang van de laan en de gebouwen. Door de grotere afstand tot de gevels zullen ze beter tot hun recht komen.

De plantenbermen hebben een goede omvang en zorgen voor continuïteit en een sterke aanwezigheid van planten. Naast de verschillende beplantingen in de laan zijn er verschillende kleine pleintjes en één groot plein gepland.

Er worden vier pleintjes aangelegd aan Louis Bankengaarde, Willy Chambongaarde, Oscar Maesschalckstraat en Dendermondestraat. Deze krijgen rijk en gevarieerd groen en kwaliteitsvol straatmeubilair: banken en stoelen, speelelementen, een fontein, enz.

Het Margaretha van Oostenrijkplein

Het Margaretha van Oostenrijkplein maakt eveneens deel uit van het project. Doel is een ontbrekende schakel van de gewestelijke groene wandeling in te richten: een aangename square waar ook ruimte is voor kinderspelen.

De wegen op het plein worden heringericht zodat de westelijke weg wordt vervangen door de groene wandeling en de parkruimte wordt verbreed tot de gevels. De parkeerplaatsen op het plein worden verplaatst naar de Maria van Hongarijelaan, zodat speelruimte op een centraal gedeelte kan worden ingericht. Het plein blijft een belangrijk knooppunt voor de buslijnen van de MIVB. De bushaltes worden gegroepeerd aan de noordkant van het nieuwe Margaretha van Oostenrijkplein.

Heilig-Hart voorplein

De rijbanen voor auto's op de Landsroemlaan worden heringericht ter hoogte van het Heilig-Hartcollege. Zo komt er ruimte vrij voor een groot trottoir, en daarnaast een tweerichtingsfietspad en een bushalte. Zo ontstaat er een voorplein aan de school.

Openbaar vervoer

Er wordt dan wel geen busstrook voorzien op de Keizer Karellaan, toch zal de regelmaat en de reistijd van de vele buslijnen van De Lijn en de MIVB verbeteren.

Op de laan zelf rijden bussen vlot dankzij dynamisch verkeersmanagement. Vandaag zijn het echter vooral de kruispunten die zeer nadelig zijn voor een vlot openbaar vervoer. Nieuwe maatregelen die het openbaar vervoer voorrang geven op het autoverkeer zullen daarom op verschillende plaatsen worden uitgevoerd: de Landsroemlaan voor alle buslijnen, het kruispunt François Beeckmans voor de buslijnen 87 en 83 van de MIVB, het kruispunt met de Gentsesteenweg voor tramlijn 82 en buslijn 87 van de MIVB en het kruispunt met de Zelliksesteenweg voor de bussen van De Lijn die uit Vlaanderen komen.

Voorrang geven aan openbaar vervoer in een situatie met gemengd verkeer is een van de belangrijkste uitdagingen van het project. Dankzij een combinatie van dynamisch beheer en verkeersmaatregelen zijn er oplossingen gevonden.

Ondergrond en water

Over het hele gebied van de laan, toch meer dan 75 000 m², zal een groot deel onthard worden ten voordele van aanplantingen: bermen, regentuinen, park. Sommige bestrate gedeelten zullen ook doorlaatbaar zijn, zoals de parkeerplaatsen en de bufferzone tussen parkeerplaatsen en fietspaden. Bijna alle oppervlakken van voetpaden en fietspaden worden zo naar de infiltratiezones geleid die gevormd worden door de parkeerplaatsen, de sijpelingsstroken langs de fietspaden en de regentuinen.

Algemene info

Technische details

Gemeenten

  • Ganshoren
  • Sint-Agatha-Berchem

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten