Aanpassingen in het kader van noodzakelijke aanpassingen voor personen met een beperkte mobiliteit

In bepaalde situaties moeten voertuigen zodanig worden aangepast zodat personen met beperkte mobiliteit zich toch nog kunnen verplaatsen. Deze aanpassingen moeten echter gehomologeerd worden als ze niet zijn opgenomen in het originele gelijkvormigheidsattest.

Deze wijzigingen kunnen worden uitgevoerd door:

 • een carrosseriebouwer die geen erkende constructeur is en die dus niet in het bezit is van een geldig COP (Conformity Of Production). De homologatieprocedure wordt opgestart door de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum van Evere (ACT)
 • een carrosseriebouwer die een erkend constructeur is, die vervolgens de nodige stappen onderneemt voor de homologatie en de afgifte van de gecorrigeerde inschrijvingsaanvraag

De homologatieprocedure via het keuringscentrum verloopt in vijf stappen:

Stap 1: invoering van het dossier 

De klant maakt een afspraak met de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum ACT Evere en moet de volgende documenten voorleggen om een aanvraag voor toestemming tot aanpassing in te dienen:

 • Kopie van het EU-COC of nationaal gelijkvormigheidsattest of buitenlandse boorddocumenten
 • Kopie van het inschrijvingsbewijs als het voertuig is ingeschreven
 • Documentatie voor elk gebruikt onderdeel of systeem (montagehandleiding, eventuele homologatie, enz.)
 • Schriftelijke toestemming van de fabrikant
 • Up-to-date CARA-attest, afgeleverd door het VIAS Institute

Stap 2: onderzoek van de aanvraag

Als de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum van Evere oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk is, bezorgt deze de aanvraag voor toestemming tot aanpassing aan de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit voor onderzoek.

 • Ofwel wordt toestemming verleend aan de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum van Evere, die de aanvrager hiervan op de hoogte brengt. De wijzigingen worden aangebracht in overeenstemming met het voorgelegde dossier.
 • Ofwel wordt geen toestemming verleend en worden opmerkingen aan de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum van Evere bezorgd, die de aanvrager hiervan op de hoogte brengt. De aanvrager moet dan zijn dossier wijzigen/aanvullen via de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum.

Stap 3: controle van het aangepaste voertuig

 

Nadat toestemming werd verkregen en de aanpassing(en) werd(en) uitgevoerd, moet de aanvrager het aangepaste voertuig op afspraak aanbieden bij de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum van Evere. Er wordt dan gecontroleerd of de doorgevoerde aanpassingen overeenstemmen met het ingevoerde dossier. Daarnaast gaat het keuringscentrum na of de wijzigingen werden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant.

Deze controle kan de volgende resultaten opleveren:

 • Het voertuig is volledig aangepast in overeenstemming met het dossier en de voorschriften van de fabrikant. De procedure wordt voortgezet
 • Het voertuig werd aangepast in overeenstemming met het dossier, maar de wijzigingen werden niet uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. De wijzigingen moeten worden gecorrigeerd en het voertuig moet opnieuw worden gecontroleerd om de procedure voort te zetten
 • Het voertuig werd niet gewijzigd in overeenstemming met het dossier. De aanvrager moet de wijzigingen corrigeren en het voertuig opnieuw aanbieden of informatie toevoegen aan zijn dossier via het keuringscentrum. Als er wijzigingen worden aangebracht aan het dossier, begint de procedure opnieuw bij stap 1 hierboven

Stap 4: keuringsverslag

Na de keuring voegt de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum van Evere zijn keuringsverslag aan het geopende dossier van de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit voor de goedkeuring van de aanpassing. Er wordt een certificaat voor Individuele Goedkeuring naar de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum gestuurd.

Stap 5: administratieve regularisatie

Zodra het keuringscentrum het certificaat voor Individuele Goedkeuring ontvangt, brengt het keuringscentrum de aanvrager op de hoogte en nodigt hem uit om het dossier te overhandigen en een nieuw identificatielabel op het voertuig aan te brengen. Het keuringscentrum bezorgt een nieuwe inschrijvingsaanvraag om het inschrijvingsbewijs te corrigeren. Het voertuig kan nu worden ingeschreven op basis van de nieuwe homologatie.

Indien gewenst kan een voertuig dat door een fabrikant werd aangepast in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Hiervoor kan de klant contact opnemen met een technische dienst, die een procedure zal starten om na te gaan of de wijzigingen volledig werden tenietgedaan. Als dit het geval is, wordt een nieuwe homologatieprocedure gestart. Er wordt een aanvraag tot inschrijving afgegeven, samen met een keuringsbewijs.

Belangrijk om te weten: bij bepaalde grote structurele wijzigingen (bijvoorbeeld het verlagen van het voertuig) kan het voertuig niet meer in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.