Bezoldigd vervoer

U bent taxichauffeur of wil taxichauffeur worden?

Bent u taxi-uitbater of wilt u uitbater worden van een taxibedrijf?

U bent uitbater van een verhuurdienst van wagens met chauffeur (limousine) of u wil dat worden?

Ontdek dan hier alle praktische informatie en de contactpunten waar je terechtkan voor de administratieve afhandeling.

Op deze pagina vindt u ook alle info over de bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV), die het geheel omvatten van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar voor welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

De taxisector is onderworpen aan:

Meer info nodig? Neem dan contact op met de directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit.

Aangepaste dienstverlening n.a.v. het Coronavirus

De gebouwen en dus ook de loketten van de GOB zijn tot en met 31 mei gesloten.

De directie Personenvervoer blijft bereikbaar om al uw vragen te beantwoorden en om u zo goed mogelijk te helpen met dringende zaken. Om technische redenen kunt u ons niet meer bereiken op ons algemeen nummer (02 204 14 04). We vragen u om ons zo veel mogelijk via mail te contacteren: mobiliteit@gob.brussels.

Indien echt nodig, kunt u nog altijd uw dossierbeheerder contacteren via telefoon. U vindt zijn telefoonnummer in de briefwisseling die u eerder kreeg.

Coronacrisis: vrijwillige opschorting van vergunning en maatregelen voor financiële steun

De Brusselse regering kent een eenmalige financiële steun toe van 3000 euro. Meer info: eenmalige financiële steun.

De FOD Financiën heeft maatregelen getroffen om steun te bieden aan bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Het gaat om afbetalingsplannen, vrijstellingen van nalatigheidsinteresten… U vindt alle noodzakelijke informatie op financien.belgium.be

Ondernemingen met loontrekkende chauffeurs kunnen ook gebruik maken van de regeling voor tijdelijke werkloosheid. U vindt alle noodzakelijke informatie op de website van de rva

Ook het RSVZ neemt maatregelen om zelfstandigen te helpen. Naargelang het geval kunnen zij een verzoek indienen met het oog op:

 • uitstel van betaling van sociale bijdragen en de kwijtschelding van verhogingen
 • vermindering van de voorlopige sociale bijdragen
 • vrijstelling van betaling van sociale bijdragen
 • overbruggingsrecht

Alle informatie overdeze maatregelen staat op www.rsvz.be

U heeft niet automatisch recht op al deze maatregelen. We raden u dan ook aan contact op te nemen met de verschillende administraties om nadere toelichting te krijgen.

Sommige van deze maatregelen vereisen dat u een bewijs van opschorting van activiteit indient. Exploitanten kunnen hun activiteit tijdelijk opschorten. Indien u dit wilt, volstaat het dat u Microsoft Office-documentpictogramdit formulier invult en opstuurt naar guichets.dtp@sprb.brussels.

Indien uw dossier volledig is, ontvangt u per e-mail een attest dat u kunt gebruiken als bewijs van de opschorting van uw activiteit.

Taxichauffeurs

Wil je graag taxichauffeur worden?

Sta niet langer te wachten aan de loketten! Verlies geen tijd!

 1. Stuur een mail met je gegevens, gsm-nummer en e-mailadres naar dvaccaro@gob.brussels
 2. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op en laten je weten wanneer we een infosessie organiseren voor de Nederlandstalige kandidaten.

Lees ook eerst aandachtig volgende documenten:

Cursus ecologisch rijden

Eco-rijden is een opleiding ecologisch en spaarzaam autorijden, aangepast aan de huidige voertuigen. Het is eenvoudig aan te leren en heeft een grote impact op de verkeersveiligheid, het brandstofverbruik en het milieu. Ecologisch rijden biedt tal van voordelen: minder brandstofverbruik, lagere onderhoudskosten, verlaagde uitstoot (CO2, fijn stof...), minder geluidsoverlast, minder stress, meer comfort. De directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit organiseert nu een cursus ecologisch rijden voor taxichauffeurs. Meer info: mobiliteit@gob.brussels

Nieuwsbrief

Brussel Mobiliteit stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle taxichauffeurs in Brussel. Wilt u deze graag ontvangen? Schrijf u hier in.

Taxi-uitbaters

Formulieren

PDF-pictogramaanvraag overdracht vergunning

PDF-pictogramaanvraag voortzetting vergunning

PDF-pictogramaanvraag voortzetting vergunning voor het exploiteren

PDF-pictogramwijzigingen van statuten

PDF-pictogramverlenging van een vergunning

Microsoft Office-documentpictogramaanvraag tot vrijwillige opschorting

PDF-pictogramdefinitieve stopzetting van de activiteit

PDF-pictogramaanvraag van een vergunning om een reservevoertuig te exploiteren

Microsoft Office-documentpictogramaanvraag voor het gebruik van een reservevoertuig

PDF-pictogramaanvraag voor een vervangvoertuig

PDF-pictogramaanvraag tot groepering van vergunningen

PDF-pictogramaanvraag tot groepering van vergunningen

Registratie van nieuwe taxi's voor PBM: instructies

De uitbater moet een afspraak maken, uitsluitend via het adres mobiliteit@gob.brussels, met vermelding van de volgende gegevens: naam van de onderneming, merk van het voertuig, model, nummerplaat, nummer van het identificatieplaatje. De afspraak wordt bij voorkeur op donderdag vastgelegd (ochtend of namiddag). Elke aanvraag aan het loket zonder afspraak zal worden geweigerd. Opgelet, u moet reeds in het bezit zijn van het PBM-voertuig voordat u een afspraak vastlegt, aangezien u het voertuig moet aanbieden vóór zijn registratie.

PBM-voertuigen moeten beantwoorden aan de eisen zoals bepaald in artikel 1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003.

Een nieuw voertuig dat niet beantwoordt aan de eisen zoals bepaald in het besluit = een voertuig dat niet wordt geregistreerd door de directie Personenvervoer. 

Exploitanten van limousines

Limousines worden opgedeeld in vier categorieën:

 • Luxe: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,80 meter, hebben een minimumwaarde (nieuwprijs zie nota betreffende de vergunningsaanvragen) en zijn maximum zeven jaar oud.
 • Grote luxe: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,90 meter, hhebben een minimumwaarde (nieuwprijs zie nota betreffende de vergunningsaanvragen) en zijn maximum tien jaar oud.
 • Minibus: hebben een wielbasis van minstens 2,60 meter, hebben een minimumwaarde (nieuwprijs zie nota betreffende de vergunningsaanvragen)en zijn maximum zeven jaar oud.
 • Ceremoniewagens: bevatten drie onderscheiden, aparte compartimenten, hebben een wielbasis van minimum 2,90meter, hebben de kenmerken van de 'grote luxe' klasse, behalve bijzondere kenmerken die aan hun gebruik gebonden zijn en die bij hun erkenning door de minister, op advies van een commissie, beoordeeld worden.

Meer info: PDF-pictogramnota betreffende de vergunningsaanvragen

Enkel de exploitanten die een vergunning voor het uitbaten van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben mogen limousinediensten uitvoeren waarvan het vertrekpunt gelegen is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voertuigen waarmee de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur worden uitgevoerd moeten luxevoertuigen zijn en moeten voldoen aan de comforteisen van de passagiers en de binneninrichting zoals gewenst door het cliënteel. Het voertuig moet uitgerust zijn met een duidelijk teken dat vooraan en achteraan weergegeven wordt, maar zonder dat dit teken buiten of binnenin refereert naar taxi's of kenmerkend is voor taxi's (taximeter, verklikkerlicht...).

De aangeboden diensten vereisen een voorafgaandelijk opgesteld schriftelijk contract voor minimum 3 uur voor een minimumprijs van 90 euro excl. btw + 30 euro excl. btw minimum voor elk bijkomend uur. Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden op 7 april. De prestaties zijn betaalbaar na ontvangst van de factuur op de zetel van de klant.

Formulieren

PDF-pictogramaanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor de verhuur van voertuigen met chauffeur

PDF-pictogramaanvraag tot verhoging van het aantal voertuigen

PDF-pictogramaanvraag tot vermindering van het aantal voertuigen

PDF-pictogramwijzigingen van statuten

PDF-pictogramdefinitieve stopzetting van de activiteit

PDF-pictogramaanvraag voor een verlenging van een vergunning

PDF-pictogramaanvraag voor een vervangingsvoertuig

PDF-pictogramaanvraag voor de inschrijving van een huurwagen met chauffeur

Microsoft Office-documentpictogramaanvraag tot vrijwillige opschorting

Voor meer info kunt u contact opnemen met de cel Limousines van de directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit: mobiliteit@gob.brussels

 

Bijzondere vormen van geregeld vervoer

De bijzondere vormen van geregeld vervoer (BVGV) omvatten het geheel van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar t.a.v. welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

Doordat ze aan een specifieke behoefte beantwoorden, dragen deze bijzondere vormen van geregeld vervoer bij tot een betere mobiliteit (schoolvervoer, pendelbussen naar commerciële centra, ...).

Ze zijn zowel een alternatief voor als een aanvulling op het gewoon geregeld vervoer en hebben volgende kenmerken:

 • het gemeenschappelijk vervoer van reizigers over de weg
 • diensten met vastgelegde frequenties, een traject en welbepaalde stopplaatsen
 • het uitgevoerd vervoer tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding; of zonder vergoeding in het kader van het leerlingenvervoer met voertuigen met meer dan 6 plaatsen.

Twee elementen onderscheiden de bijzondere vormen van geregeld vervoer van het gewoon geregeld vervoer:

 • ze hebben een lagere frequentie 
 • ze zijn bestemd voor specifieke doelgroepen

De volgende diensten vallen onder de bijzondere vormen van geregeld vervoer:

 • het vervoer van leerlingen en mindervaliden van de schoolinstellingen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap
 • het leerlingenvervoer van private schoolinstellingen (bv. de Europese scholen, British School...)
 • het dagelijks intern schoolvervoer, d.w.z. naar het zwembad, gezondheidscentrum, sportcentrum, enz.
 • het vervoer van kinderen tijdens vakantiekolonies of van en naar speelpleinen
 • het vervoer van werknemers van bedrijven en administraties
 • andere vormen van vervoer die betrekking hebben op andere instellingen of handelszaken, zoals homes, dagcentra, pendeldiensten van winkelcentra, enz.

Behoudens de specifieke wetsbepalingen aangaande de sectoren Onderwijs (gemeenschapsbevoegdheid) en Verkeer (federale bevoegdheid), werden de grondbeginselen ter regeling van de bijzondere vormen van geregeld vervoer hoofdzakelijk neergelegd in de Besluitwet van 30 december 1946.

Formulieren

PDF-pictogramaanvraagformulier voor toegang tot het beroep

PDF-pictogramleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap: formulier E

PDF-pictogramleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap: formulier 2

PDF-pictogramleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Franse Gemeenschap: formulier E

PDF-pictogramleerlingenvervoer van instellingen behorende tot de Franse Gemeenschap: formulier 2

PDF-pictogramleerlingenvervoer van privé-instellingen: formulier 1

PDF-pictogramleerlingenvervoer van privé-instellingen: formulier S

PDF-pictogramintern leerlingenvervoer (naar zwembad, gezondheidscentra, sportcentra...)

PDF-pictogramdagkolonies en speelpleinen

PDF-pictogramvervoer van personeel van ondernemingen en administraties

PDF-pictogrambejaardeninstellingen, dagcentra, pendeldiensten, winkelcentra, enz

 

Herhaling van de reglementering: controle

lngevolge een aantal incidenten in de buurt van het Zuidstation wil de Directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit eraan herinneren dat de controle op de naleving van de reglementering voor taxi's en limousines enkel mag worden uitgevoerd door beëdigde overheidsambtenaren die daartoe uitdrukkelijk gemandateerd zijn door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door de politie.

De chauffeurs en exploitanten moeten zich in geen geval laten controleren door andere mensen dan de uitdrukkelijk beëdigde en gemandateerde overheidsambtenaren of de politie.

Het is voor alle andere mensen dus verboden om de plaats in te nemen van een beëdigde en gemandateerde overheidsambtenaar of van de politie en om over te gaan tot controles van de geldigheid van de verzekering, de technische keuring, de routebladen, de vergunning, de overeenkomsten van huurwagens met chauffeur. Het is eveneens verboden om het verkeer te blokkeren en te hinderen en om filterblokkades te vormen.

Mensen die taxi's en limousines controleren zonder dat ze uitdrukkelijk beëdigd en gemandateerd zijn voor deze opdracht kunnen een gevangenisstraf en/of een boete van minstens 200 euro oplopen op basis van artikel 227 bis van het Strafwetboek. De verenigingen en groeperingen die op dezelfde wijze controles organiseren van taxi's en limousines riskeren eveneens een gevangenisstraf en een boete op basis van artikel 2 van de Wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden. Op het kwaadwillig hinderen van het verkeer staat een gevangenisstraf en een boete die kan oplopen tot 8.000 euro.

Inbreuken op de reglementering kunnen gemeld worden aan de controleurs van de Directie Personenvervoer via e-mail (mobiliteit@gob.brussels) of per telefoon (02/204.14.04) en, in dringende gevallen, aan de politie.

De stewards van de Directie Personenvervoer

Sinds februari 2019 onthaalt de Directie Personenvervoer zijn eerste stewards, een nieuwe functie bij Brussel Mobiliteit. Net als hun collega-controleurs zijn zij aanwezig op het terrein, maar ze hebben wel een andere functie. 

Terwijl de controleurs per definitie controleren, bestaat de hoofdopdracht van de stewards erin om de klanten van de taxi's, maar ook de klanten van verhuurwagens met chauffeur, te informeren. Omdat ze aanwezig zijn op het terrein moeten ze de afhandeling van de ritten helpen optimaliseren en klanten helpen uitstappen aan de grote stopplaatsen (Station Brussel-Zuid, het CCAB, het Luxemburgplein, het Flageyplein, de Begraafplaats van Elsene, Ter Kamerenbos…), tijdens grote evenementen (Seafood, Label Expo…) en manifestaties, zowel voor de taxi’s als voor het andere betaald personenvervoer.

De stewards zijn dus het aanspreekpunt voor het publiek, terwijl de controleurs in contact staan met de chauffeurs. Zij hebben dus de bevoegdheid om processen-verbaal op te maken.

De stewards zijn er om de klanten te informeren over de reglementering met betrekking tot deze sector (tarieven, kwaliteit van de prestaties, rechten van de klanten…), om de chauffeurs te herinneren aan hun verplichtingen, om problematische situaties te voorkomen, om een vlotte afhandeling te garanderen van de ritten en om mensen te helpen bij het uitstappen.

Voor alle bijkomende vragen met betrekking tot de opdrachten van de steward-cel kunt u deze laatste via e-mail mobiliteit@gob.brussels of telefonisch (02 204 14 04) bereiken.