Individuele Goedkeuring categorie M, N, O

In Brussel moeten aanvragen voor Individuele Goedkeuring voor voertuigen van categorie M, N en O worden ingediend via een afspraak met de gelijkvormigheidsdienst van de volgende keuringscentra:

 • Categorie M en O, voor het eerst ingeschreven tussen 15.06.1968 en 28.04.2009, SA Vorst of ACT Evere
 • Categorie M en O, voor het eerst ingeschreven vanaf 29.04.2009, ACT Evere
 • Categorie N1, voor het eerst ingeschreven tussen 10.06.1947 en 28.10.2011, SA Vorst of ACT Evere
 • Categorie N1, voor het eerst ingeschreven vanaf 29.10.2011, ACT Evere
 • Categorie N2 en N3, voor het eerst ingeschreven vóór 29.10.2012, SA Vorst of ACT Evere
 • Categorie N2 en N3, voor het eerst ingeschreven vanaf 29.10.2012, ACT Evere

Documenten die worden opgevraagd op de dag van de keuring van het voertuig:

 • Het inschrijvingsbewijs van het land waar het voertuig vandaan komt, desgevallend een attest van bewaring van het document door het exportland
 • Een beëdigde vertaling van het inschrijvingsbewijs van het land waar het voertuig vandaan komt als het document is opgesteld in een niet-Latijns alfabet, en desgevallend een beëdigde vertaling van het attest van bewaring van dit document door het exportland
 • Een officiële technische fiche, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant, via zijn mandataris of importeur
 • De CARFAX voor alle voertuigen van de Noord-Amerikaanse markt
 • Een attest van overeenstemming met een Euronorm, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant via zijn mandataris of importeur, voor alle voertuigen die zijn geïmporteerd uit een land buiten de Europese Economische Ruimte en ingeschreven

Voor alle gewijzigde/omgebouwde voertuigen zijn de volgende aanvullende documenten vereist:

 • Toestemming voor de ombouw/wijziging, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant via zijn mandataris of importeur
 • Homologaties en montage-instructies van toegevoegde onderdelen of technische eenheden
 • Een inrichtingsplan voor de ombouw tot kampeerwagen
 • Een up-to-date CARA-attest afgeleverd door VIAS voor voertuigen die aangepast zijn aan bestuurders met beperkte mobiliteit

Het voorleggen van elk ander officieel document dat de gelijkvormigheid van het voertuig of de onderdelen, systemen en technische eenheden ervan met de Belgische of Europese regelgeving aantoont, is aanbevolen maar niet verplicht.

De documenten van buitenlandse technische diensten (testlaboratoria) hebben in theorie geen waarde, tenzij deze technische diensten in België erkend zijn. De gegevens op deze documenten worden dan ook nooit gebruikt voor de certificering, maar kunnen indicatief worden gebruikt bij het onderzoeken van uw dossier door de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit.

NB: Voor voertuigen van de Noord-Amerikaanse markt (Canada, Verenigde Staten en Mexico) worden alleen voertuigen die voldoen aan de Californische emissienormen aanvaard (California Level) als alternatief voor het voldoen aan een geldende Euronorm. Een attest van overeenstemming met een van deze emissienormen, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant, de California Air Resources Board of het Environmental Protection Agency, is vereist voor de behandeling van uw aanvraag. Deze bepaling geldt alleen voor M1-voertuigen die voor het eerst zijn ingeschreven vanaf 01.01.2006 en N1-voertuigen die voor het eerst zijn ingeschreven vanaf 01.01.2007.

In het keuringscentrum wordt uw voertuig op de volgende punten gecontroleerd:

 • Controle van de algemene staat
 • Weging: hiervoor moeten alle vloeistof- en gasreservoirs (behalve grijs water) vooraf volledig gevuld zijn en moet het voertuig worden aangeboden zonder persoonlijke bezittingen erin
 • Controle van de gegevens op het voertuig met de bijbehorende documenten

Als de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum na de keuring van oordeel is dat uw aanvraag ontvankelijk is, stuurt deze een volledig dossier naar de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit voor onderzoek. U moet dan de kosten betalen voor de keuring van uw voertuig door het keuringscentrum en de dossierkosten.

De analyse van uw dossier is gebaseerd op de vaststellingen met betrekking tot het voertuig en de bijbehorende documenten in het licht van de Belgische regelgeving (koninklijk besluit van 15 maart 1968) en/of Europese regelgeving (Verordening 2018/858/EG en vroeger) van toepassing op het voertuig op de datum van eerste inschrijving.

Als de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit het nodig acht, kan deze bijkomende documenten opvragen om uw aanvraag verder te behandelen. De betaling van de kosten aan het keuringscentrum en van de dossierkosten is dus geen garantie dat u een certificaat zal ontvangen. Een aanvraag voor Individuele Goedkeuring kan dus altijd worden geweigerd omdat het voertuig of de onderdelen, systemen of technische eenheden ervan niet voldoen aan de Belgische of Europese regelgeving.

Certificering, weigering, kennisgeving en verwerkingstermijn

Als de Individuele Goedkeuring wordt geweigerd, wordt u zo snel mogelijk per post op de hoogte gebracht van de reden(en) voor de weigering en krijgt u een bepaalde tijd om de niet-conforme elementen in orde te brengen en het voertuig opnieuw te laten keuren in het keuringscentrum waar de aanvraag initieel werd ingediend. Indien nodig kan u worden doorverwezen naar een erkende technische dienst om de nodige testen uit te voeren voor het verdere onderzoek van uw aanvraag. Bij een definitieve weigering en afsluiting van uw dossier blijven de gemaakte kosten verschuldigd.

Als uw dossier volledig is en het voertuig aan de Belgische of Europese regelgeving voldoet, stuurt de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit een fiche voor Individuele Goedkeuring als Alleenstaand Geval dat dient als gelijkvormigheidsattest naar het keuringscentrum waar de aanvraag initieel werd ingediend. De gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum neemt dan opnieuw contact met u op om een nieuw identificatielabel op het voertuig aan te brengen en u het gelijkvormigheidsattest en de nodige documenten te bezorgen voor de inschrijving.

Met het buitenlandse inschrijvingsbewijs, de fiche voor Individuele Goedkeuring als Alleenstaand Geval en het inschrijvingsaanvraagformulier kan u dan naar uw verzekeraar of rechtstreeks naar een DIV-loket gaan om uw aanvraag tot inschrijving in te dienen.

Een dossier voor Individuele Goedkeuring wordt definitief afgesloten als de fiche voor Individuele Goedkeuring als Alleenstaand Geval kon worden afgeleverd, de termijn voor de aanbieding van het voertuig verstreken is of de weigering van de certificering definitief is. Er worden geen extra dossierkosten in rekening gebracht als het voertuig wordt aangeboden nadat er een niet-conformiteit werd vastgesteld.

Belangrijk om te weten:

 • Voor voertuigen die afkomstig zijn van een buitenlandse markt en uitgerust zijn met een koppelinrichting zonder CE-markering wordt de maximale technische massa van de geremde aanhangwagen reglementair beperkt tot 1500 kg. De vervanging van de trekinrichting zonder CE-markering door een trekinrichting mét CE-markering (R55 of 94/20/EG) met een verhoging van het trekgewicht is onderworpen aan een nieuwe Individuele Goedkeuring.
 • Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de fiche voor Individuele Goedkeuring als Alleenstaand Geval nadat een goedgekeurde aanvraag is afgesloten, tenzij wordt erkend dat de bevoegde gewestelijke overheid aan de oorzaak ligt van een fout. Aanvragen voor het wijzigen van technische gegevens moeten aan een nieuwe Individuele Goedkeuring worden onderworpen.