Rijscholen

De rijscholen moeten erkend worden, alsook de instructeurs en de directeurs van de rijscholen. De indeling per gewest gaat als volgt : (aanvragen en retributies) 

 • Een rijschool is afhankelijk van het gewest waar zij gevestigd is (gebaseerd op postadres van de hoofdzetel).
 • De gebrevetteerde personeelsleden behoren tot de rijschool en dus zijn afhankelijk van het gewest in dewelke de rijschool gevestigd is.
 • Een vestigingseenheid is afhankelijk van het gewest  waar zij gevestigd is, zelfs als deze locatie anders is dan de locatie van de rijschool waarvan deze eenheid deel uitmaakt.

Wetgeving

Opgelet! Nieuwe regelgeving in het Brussels Gewest: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen

Voor een overzicht van de wijzigingen: zie pagina rijopleiding

Publicaties

Formulieren

Deze documenten heeft u nodig voor het afhandelen van alle administratie in verband met uw rijschool.

Aanvragen voor erkenning van een rijschool, exploitatievergunning van een vestigingseenheid en goedkeuring van een oefenterrein moeten per aangetekende post verzonden worden.

Microsoft Office-documentpictogramaanvraag erkenning van een rijschool

Microsoft Office-documentpictogramaanvraag exploitatievergunning voor een vestigingseenheid van de rijschool

Microsoft Office-documentpictogramaanvraag goedkeuring van een oefenterrein

Microsoft Office-documentpictogramaanvraag tot wijziging van de gegevens van de erkenning, de exploitatievergunning of de goedkeuring

PDF-pictogramgetuigschrift van opleiding voor een personeelslid

PDF-pictogramstage verloop

PDF-pictogramstage attest

PDF-pictograminschrijvingskaart voor een student

PDF-pictogramaanwezigheidslijst les theorie

PDF-pictogramdagelijkse fiche praktijklessen

PDF-pictogramjaarregister

PDF-pictogramgetuigschrift van onderricht voor een verandering van school

PDF-pictogramgetuigschrift van onderricht of bekwaamheid

PDF-pictogramanalytische fiche en delegatie voor handtekening

PDF-pictogramwerving van een personeelslid of stagiair

Microsoft Office-documentpictogramaanvraag goedkeuring van het programma van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen

Retributies 2018

In toepassing van artikels 10 en 48§7 van het KB van 11 mei 2004 zijn de bedragen van de retributie aangepast en afgerond als volgt:

 • Erkenning van een rijschool: 282 euro
 • Substantiële wijziging van één der gegevens van de erkenning: 141 euro
 • Exploitatievergunning van een vestigingseenheid: 141 euro
 • Substantiële wijziging van de gegevens van de vergunning: 141 euro
 • Goedkeuring van een nieuw oefenterrein: 141 euro
 • Aanwerving van een gebrevetteerd personeelslid of stagiair: 60 euro

Deze retributies worden betaald bij de aanvraag van de erkenning van een rijschool, bij de aanvraag van een exploitatievergunning van een vestigingseenheid of bij de aanvraag van een substantiële wijziging van de gegevens van de erkenning of van de vergunning (en met inbegrip de aanvraag van goedkeuring van een nieuw oefenterrein).

Jaarlijkse retributies:

 • 141 euro per erkende rijschool
 • 141 euro per vestigingseenheid
 • 60 euro per gebrevetteerd personeelslid of stagiair

Toegang tot het beroep van rijschoolinstructeur

PDF-pictograminlichtingen brevettenexamen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is nog niet in de mogelijkheid om de examens te organiseren tot het bekomen van een bewijs van beroepsbekwaamheid 'rijopleiding'.

U kan zich inschrijven voor de Nederlandstalige examens georganiseerd door het Vlaamse Gewest. Het formulier en de te volgen inschrijvingsprocedure kan u terug vinden via het contactpunt van mobielvlaanderen.be

Links

Contact

Brussel Mobiliteit
Directie Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel
T 0800 94 001
E-mail: rijopleiding@gob.brussels


Direction Certification et Homologation
Accession à la conduite
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur
T 081 77 29 65
E-mail: formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 Brussel
E-mail: contactpunt