Theoretische examenstof rijbewijzen C en C1

De examenstof staat vermeld in bijlage 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Gemeenschappelijke examenstof voor de categorieën AM/A1/A2/A/B/C1/C/D1/D/G

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer
 • Wegcode
 • De overtredingen per graad
 • Belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte van andere weggebruikers
 • Reactietijd en gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid
 • De belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, remafstand en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weers- en wegomstandigheden
 • Verkeersrisico’s bij verschillende wegomstandigheden, zoals veranderingen door de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht
 • Kenmerken van de verschillende soorten wegen  
 • Specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van andere weggebruikers en in verband met de kwetsbaarste categorieën van weggebruikers, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen met beperkte mobiliteit
 • Risico’s in verband met deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen
 • Administratieve reglementering in verband met het gebruik van het voertuig
 • Gedrag bij ongevallen en maatregelen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers
 • Veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers
 • Voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
 • De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn : in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, veiligheidsgordels en geluidstoestel
 • Veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name gebruik van de veiligheidsgordels, hoofdsteunen en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
 • Regels voor het milieuvriendelijke gebruik van het voertuig : alleen toeteren indien nodig, matig brandstofgebruik, beperking van uitlaatgassen
 • Veiligheid in tunnels

Specifieke stof voor de categorieën C1 en C

 • Voorschriften inzake rij- en rusttijden zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad; het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad;
 • Voorschriften inzake het vervoer van goederen;
 • Kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, zoals de evacuatie van passagiers, en de grondbeginselen van eerste hulp;
 • Voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van goederen;
 • Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
 • Voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
 • Beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
 • Veiligheidseisen bij het laden van het voertuig : het beheersen van de lading (laden en vastzetten), problemen met verschillende soorten lading (bijvoorbeeld vloeistoffen, hangende lading), het laden en lossen van goederen en het gebruik van laadapparatuur;
 • Principes van de constructie en werking van : verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
 • Smering en antivriesbescherming;
 • Principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
 • Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
 • Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
 • Methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten;
 • Preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
 • Verantwoordelijkheid van de bestuurder voor de ontvangst, het vervoer en de aflevering van goederen volgens afspraak;
 • Beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar.

Examenstof vakbekwaamheid

De examenstof staat vermeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 04 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.