U bent te laat. Wat is het risico?

Bij laattijdige voorlegging van uw voertuig aan de technische keuring, d.w.z. na de datum van geldigheid van het technische keuringsbewijs, wordt u een toeslag in rekening gebracht.

In geval van overmacht, te beoordelen door de minister of zijn afgevaardigde, kan de toeslag voor te late indiening worden terugbetaald.

Overmacht is een uitzonderlijke omstandigheid die buiten de macht van de persoon ligt. De uitzonderlijke omstandigheid wordt beoordeeld en eventueel in aanmerking genomen door de minister of zijn afgevaardigde indien het incident zich heeft voorgedaan binnen de vijftien dagen voorafgaand aan de uiterste datum waarop de technische keuring moest worden uitgevoerd.

De 2-jaarlijkse bonus wordt behouden als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

Het komt soms voor dat de uitnodigingen, hoewel verzonden, niet werden ontvangen door hun ontvangers na een verhuizing of een adreswijziging die plaatsvond toen het verzendproces van de uitnodiging al was gestart. Het is dus uw verantwoordelijkheid om de gemeente op de hoogte te brengen van uw adreswijziging en om, indien nodig, een overdracht van de post naar het nieuwe adres te organiseren, aangezien de uitnodigingen vaak ongeveer anderhalve maand van tevoren worden verstuurd.

In geval van overmacht mag het voertuig alleen worden gebruikt voor lege ritten langs de meest directe route tussen het technische keuringscentra en de woon- of vestigingsplaats van de houder van het voertuig of de reparateur en vice versa.