Goedkeuring categorie M, N & O

 

Om de goedkeuringsprocedure voor voertuigen van de categorieën M, N en O te starten, moet u contact opnemen met de gelijkvormigheidsdienst van een van de keuringscentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de dag van de keuring moet u het inschrijvingsbewijs laten zien van de lidstaat waar het voertuig vandaan komt.

Het voorleggen van elk ander officieel document dat de gelijkvormigheid van het voertuig of de onderdelen, systemen en technische eenheden ervan met de Belgische of Europese regelgeving aantoont, is aanbevolen maar niet verplicht.

De documenten van buitenlandse technische diensten (testlaboratoria) hebben in theorie geen waarde, tenzij deze technische diensten in België erkend zijn. De gegevens op deze documenten worden dan ook nooit gebruikt voor de certificering, maar kunnen indicatief worden gebruikt bij het onderzoeken van uw dossier.

In het keuringscentrum wordt uw voertuig op de volgende punten gecontroleerd:

  • Controle op de overeenstemming met de geldende regelgeving
  • Weging: hiervoor moeten alle vloeistof- en gasreservoirs (behalve grijs water) vooraf volledig gevuld zijn en moet het voertuig worden aangeboden zonder persoonlijke bezittingen erin
  • Controle van de gegevens op het voertuig met het inschrijvingsbewijs en bijbehorende documenten

Als de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum na de keuring van oordeel is dat uw aanvraag ontvankelijk is, stuurt hij een volledig dossier naar de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit voor onderzoek. U moet het keuringscentrum dan de kosten voor de keuring van uw voertuig en de dossierkosten betalen.

De analyse van uw dossier is gebaseerd op de vaststellingen met betrekking tot het voertuig en de bijbehorende documenten in het licht van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, overeenkomstig de wet van 21 december 1985.

Als de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit het nodig acht, kan hij bijkomende documenten opvragen om uw aanvraag verder te onderzoeken. De betaling van de kosten aan het keuringscentrum is dus geen garantie dat u een certificaat zal ontvangen. Een goedkeuringsaanvraag kan dus altijd worden geweigerd omdat het voertuig in zijn geheel of deels of de onderdelen, systemen of technische eenheden ervan niet voldoen aan de Belgische of Europese regelgeving.

Certificering, weigering, kennisgeving en verwerkingstermijn

Als de goedkeuring wordt geweigerd, wordt u zo snel mogelijk per post op de hoogte gebracht van de reden(en) voor de weigering en krijgt u een bepaalde tijd om de niet-conforme elementen in orde te brengen en het voertuig opnieuw te laten keuren in het keuringscentrum waar de aanvraag initieel werd ingediend. Indien nodig kan u worden doorverwezen naar een volledige Individuele Goedkeuring of naar een erkende technische dienst om de nodige testen uit te voeren voor het verdere onderzoek van uw aanvraag. Bij een definitieve weigering en afsluiting van uw dossier blijven de gemaakte kosten verschuldigd.

Als uw dossier volledig is en het voertuig aan de geldende regelgeving voldoet, stuurt de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit het goedkeuringscertificaat naar het keuringscentrum waar de aanvraag initieel werd ingediend. De gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum neemt dan opnieuw contact met u op om een nieuw identificatieplaatje op het voertuig aan te brengen en u het validatiecertificaat en de nodige documenten te bezorgen voor de inschrijving.

Een validatiedossier wordt definitief afgesloten als het validatiecertificaat kon worden afgeleverd, de termijn voor de aanbieding van het voertuig verstreken is of de weigering van de certificering definitief is. Er worden geen extra dossierkosten in rekening gebracht als het voertuig wordt aangeboden nadat er een niet-conformiteit werd vastgesteld.

Zodra u het goedkeuringscertificaat ontvangen hebt, kan u dus naar uw verzekeraar of rechtstreeks naar de DIV gaan om uw aanvraag tot inschrijving in te dienen.

Belangrijk om te weten:

  • Afhankelijk van de weging die in het centrum wordt uitgevoerd en de massa’s die op de documenten en het identificatieplaatje staan vermeld, kan de bevoegde gewestelijke overheid beslissen om het aantal zitplaatsen aan boord aan te passen om certificering mogelijk te maken. Als dit het geval is, kan u worden gevraagd om zitplaatsen of veiligheidsgordels onklaar te maken of om een sticker met het aantal toegestane zitplaatsen op het dashboard aan te brengen.
  • Overeenkomstig richtlijn 1999/37/EG betreffende de harmonisatie van de gegevens van kentekenbewijzen binnen de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) moeten bepaalde gegevens niet worden opgenomen, maar is dit toch noodzakelijk wegens de verschillende belastingen en lage-emissiezones in België. Zo moet bijvoorbeeld het vermogen op het goedkeuringscertificaat worden vermeld zodat de DIV uw voertuig kan inschrijven. Als deze informatie niet op het buitenlandse inschrijvingsbewijs staat, moet u bij de keuring in het keuringscentrum een attest van het vermogen voorleggen dat uitsluitend is afgeleverd door de fabrikant, via zijn mandataris of importeur. Als de andere technische gegevens niet op het buitenlandse inschrijvingsbewijs vermeld staan, staan ze ook niet op het goedkeuringscertificaat en dus ook niet op het Belgische inschrijvingsbewijs. Het ontbreken van de Euronorm en het CO2-niveau bijvoorbeeld zorgt er niet voor dat het voertuig niet in België kan worden goedgekeurd en ingeschreven, maar kan wel leiden tot hogere belastingen en een verbod om in een lage-emissiezone te rijden. Als het voertuig bijvoorbeeld een trekinrichting heeft maar er geen trekgewichten worden vermeld, kan er een goedkeuringscertificaat zonder trekgewichten worden afgeleverd. Het voertuig mag dan, administratief gezien, dus geen aanhangwagen trekken.
  • Voertuigen die afkomstig zijn van een markt buiten de Europese Economische Ruimte moeten voldoen aan de Euronorm die van toepassing is op het moment van hun eerste inschrijving om te worden toegelaten tot het Europese grondgebied. De bevoegde gewestelijke overheid kan een voertuig op haar grondgebied altijd weigeren als overeenstemming met de geldende Euronorm niet kan worden aangetoond of goedgekeurd door een erkende technische dienst in België.
  • Voertuigen afkomstig van de Noord-Amerikaanse markt (Canada, de Verenigde Staten en Mexico) waarvan op het moment van de eerste inschrijving niet is aangetoond dat ze voldoen aan een geldende Euronorm of aan de normen van de California Air Resources Board (California Level), kunnen zonder Euronorm worden goedgekeurd, met alle gevolgen van dien. Voor diezelfde voertuigen die zijn uitgerust met een koppelinrichting zonder CE-markering, wordt de maximale technische massa van de geremde aanhangwagen reglementair beperkt tot 1500 kg. De vervanging van de trekinrichting zonder CE-markering door een trekinrichting mét CE-markering (R55 of 94/20/EG) met een verhoging van het trekgewicht is onderworpen aan een Individuele Goedkeuring als de aanvraag gebeurt na de afgifte van het goedkeuringscertificaat.
  • Er worden geen wijzigingen aangebracht aan het goedkeuringscertificaat nadat een goedgekeurde aanvraag is afgesloten, tenzij wordt erkend dat de bevoegde gewestelijke overheid aan de oorzaak ligt van een fout. Aanvragen voor het wijzigen van technische gegevens moeten aan een Individuele Goedkeuring worden onderworpen.