Individuele Goedkeuring categorie L

In Brussel moeten aanvragen voor Individuele Goedkeuring voor voertuigen van categorie L worden ingediend via een afspraak met de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum ACT Evere.

 • Voertuigen die voor het eerst zijn ingeschreven vóór 01.07.2004 kunnen rechtstreeks bij het keuringscentrum ACT Evere (Schaarbeek) worden voorgereden.
 • Voertuigen die voor het eerst zijn ingeschreven tussen 01.04.2007 en 22.03.2013 moeten eerst toestemming voor homologie ontvangen. Hiervoor moet per mail voorafgaande toestemming worden gevraagd aan de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit via homologatie@gob.brussels. Deze aanvraag voor toestemming moet vergezeld gaan van de hieronder beschreven documenten, gedetailleerde en uitvoerige foto’s van het voertuig en de identificatiekenmerken (inclusief randuitrusting), alsook van uw volledige contactgegevens en een telefoonnummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. Als u toestemming wordt verleend, ontvangt u per post een brief waarin u wordt uitgenodigd om uw voertuig aan te bieden in het keuringscentrum ACT Evere.
 • Voertuigen die voor het eerst ingeschreven zijn na 22.03.2013 komen niet in aanmerking voor Individuele Goedkeuring in België.

Documenten die worden opgevraagd op de dag van de keuring van het voertuig:

 • Het inschrijvingsbewijs van het land waar het voertuig vandaan komt, desgevallend een attest van bewaring van het document door het exportland
 • Een beëdigde vertaling van het inschrijvingsbewijs van het land waar het voertuig vandaan komt als het document is opgesteld in een niet-Latijnse taal, en desgevallend een beëdigde vertaling van het attest van bewaring van het document door het exportland
 • Een officiële technische fiche, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant via zijn mandataris of importeur
 • Een attest van het vermogen (indien nodig)
 • Voor alle voertuigen die van buiten de Europese Economische Ruimte worden geïmporteerd en voor het eerst zijn ingeschreven tussen 01.04.2007 en 22.03.2013, een attest van overeenstemming met richtlijn 2002/51/EG van 19 juli 2002 betreffende de verlaging van het niveau van verontreiniging door uitlaatgassen of met de geldende Euronorm, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant via zijn mandataris of importeur

Voor alle gewijzigde/omgebouwde voertuigen zijn de volgende aanvullende documenten vereist:

Het voorleggen van elk ander officieel document dat de gelijkvormigheid van het voertuig of de onderdelen, systemen en technische eenheden ervan met de Belgische of Europese regelgeving aantoont, is aanbevolen maar niet verplicht.

De documenten van buitenlandse technische diensten (testlaboratoria) hebben in theorie geen waarde, tenzij deze technische diensten in België erkend zijn. De gegevens op deze documenten worden dan ook nooit gebruikt voor de certificering, maar kunnen indicatief worden gebruikt bij het onderzoeken van uw dossier door de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit.

In het keuringscentrum wordt uw voertuig op de volgende punten gecontroleerd:

 • Controle van de algemene staat
 • Weging: hiervoor moeten alle vloeistof- en gasreservoirs vooraf volledig gevuld zijn en moet uw voertuig zonder persoonlijke bezittingen, extra uitrusting en reisaccessoires zoals Top Cases en andere niet-originele koffers worden aangeboden
 • Controle van de gegevens op het voertuig met de bijbehorende documenten

Als de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum na de keuring van oordeel is dat uw aanvraag ontvankelijk is, stuurt hij een volledig dossier naar de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit voor onderzoek. U moet dan de kosten betalen voor de keuring van uw voertuig door het keuringscentrum en de dossierkosten.

De analyse van uw dossier is gebaseerd op de vaststellingen met betrekking tot het voertuig en de bijbehorende documenten in het licht van de Belgische regelgeving (koninklijk besluit van 10 oktober 1974) en/of Europese regelgeving (Verordening 168/2013/EG en vroeger) van toepassing op het voertuig op de datum van eerste inschrijving.

Als de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit het nodig acht, kan hij bijkomende documenten opvragen om uw aanvraag verder te behandelen. De betaling van de kosten aan het keuringscentrum en van de dossierkosten is dus geen garantie dat u een certificaat zal ontvangen. Een aanvraag voor Individuele Goedkeuring kan dus altijd worden geweigerd omdat het voertuig of de onderdelen, systemen of technische eenheden ervan niet voldoen aan de Belgische of Europese regelgeving.

Certificering, weigering, kennisgeving en verwerkingstermijn

Als de Individuele Goedkeuring wordt geweigerd, wordt u zo snel mogelijk per post op de hoogte gebracht van de reden(en) voor de weigering en krijgt u een bepaalde tijd om de niet-conforme elementen in orde te brengen en het voertuig opnieuw te laten keuren in het keuringscentrum waar de aanvraag initieel werd ingediend. Bij een definitieve weigering en afsluiting van uw dossier blijven de gemaakte kosten verschuldigd.

Als uw dossier volledig is en het voertuig aan de Belgische of Europese regelgeving voldoet, stuurt de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit een fiche voor Individuele Goedkeuring als Alleenstaand Geval dat dient als gelijkvormigheidsattest naar het keuringscentrum waar de aanvraag initieel werd ingediend. De gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum neemt dan opnieuw contact met u op om een nieuw identificatielabel op het voertuig aan te brengen en u het gelijkvormigheidsattest en de nodige documenten te bezorgen voor de inschrijving.

Met het buitenlandse inschrijvingsbewijs, de fiche voor Individuele Goedkeuring als Alleenstaand Geval en het inschrijvingsaanvraagformulier kan u dan naar uw verzekeraar of rechtstreeks naar een DIV-loket gaan om uw aanvraag tot inschrijving in te dienen.

Een dossier voor Individuele Goedkeuring wordt definitief afgesloten als de fiche voor Individuele Goedkeuring als Alleenstaand Geval kon worden afgeleverd, de termijn voor de aanbieding van het voertuig verstreken is of de weigering van de certificering definitief is. Er worden geen extra dossierkosten in rekening gebracht als het voertuig wordt aangeboden nadat er een niet-conformiteit werd vastgesteld.

Belangrijk om te weten:

 • Quads zijn niet toegelaten op de Brusselse wegen, wat betekent dat u uw voertuig op een andere manier naar het keuringscentrum ACT Evere (Schaarbeek) moet brengen
 • Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de fiche voor Individuele Goedkeuring als Alleenstaand Geval nadat een goedgekeurde aanvraag is afgesloten, tenzij wordt erkend dat de bevoegde gewestelijke overheid aan de oorzaak ligt van een fout. Aanvragen voor het wijzigen van technische gegevens moeten aan een nieuwe Individuele Goedkeuring worden onderworpen.