Validatie categorie L

Om de validatieprocedure voor voertuigen van categorie L te starten, moet u contact opnemen met de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum van Evere (Schaarbeek). Op de dag van de keuring moet u het inschrijvingsbewijs tonen van de lidstaat waar het voertuig vandaan komt.

Het voorleggen van elk ander officieel document dat de gelijkvormigheid van het voertuig of de onderdelen, systemen en technische eenheden ervan met de Belgische of Europese regelgeving aantoont, is aanbevolen maar niet verplicht.

De documenten van buitenlandse technische diensten (testlaboratoria) hebben in theorie geen waarde in België, tenzij deze in België erkend zijn. De gegevens op deze documenten worden dan ook nooit gebruikt voor de certificering, maar kunnen indicatief worden gebruikt bij het onderzoeken van uw dossier.

In het keuringscentrum wordt uw voertuig op de volgende punten gecontroleerd:

  • Controle van de algemene staat
  • Weging: hiervoor moeten alle vloeistof- en gasreservoirs vooraf volledig gevuld zijn en moet uw voertuig zonder persoonlijke bezittingen, extra uitrusting en reisaccessoires zoals Top Cases en andere niet-originele koffers worden aangeboden
  • Geluidsniveautest
  • Controle van de gegevens op het voertuig met het inschrijvingsbewijs en bijbehorende documenten

Als de gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum na de keuring van oordeel is dat uw aanvraag ontvankelijk is, stuurt deze een volledig dossier naar de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit voor onderzoek. U moet dan de kosten betalen voor de keuring van uw voertuig door het keuringscentrum en de dossierkosten van de overheid ter plaatse.

De analyse van uw dossier is gebaseerd op de vaststellingen met betrekking tot het voertuig en de bijbehorende documenten in het licht van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974, overeenkomstig de wet van 21 december 1985.

Als de dienst Expertise Voertuigen het nodig acht, kan hij bijkomende documenten opvragen om uw aanvraag verder te behandelen. De betaling van de kosten aan het keuringscentrum en van de dossierkosten is dus geen garantie dat u een certificaat zal ontvangen. Een goedkeuringsaanvraag kan dus altijd worden geweigerd omdat het voertuig in zijn geheel of deels of de onderdelen, systemen of technische eenheden ervan niet voldoen aan de Belgische of Europese regelgeving.

Certificering, weigering, kennisgeving en verwerkingstermijn

Als de goedkeuring wordt geweigerd, wordt u zo snel mogelijk per post op de hoogte gebracht van de reden(en) voor de weigering en krijgt u een bepaalde tijd om de niet-conforme elementen in orde te brengen en het voertuig opnieuw te laten keuren in het keuringscentrum waar de aanvraag initieel werd ingediend. Indien nodig kan u worden doorverwezen naar een volledige Individuele Goedkeuring. Bij een definitieve weigering en afsluiting van uw dossier blijven de gemaakte kosten verschuldigd.

Als uw dossier volledig is en het voertuig aan de Belgische of Europese regelgeving voldoet, stuurt de dienst Expertise Voertuigen van Brussel Mobiliteit het validatiecertificaat naar het keuringscentrum waar de aanvraag initieel werd ingediend. De gelijkvormigheidsdienst van het keuringscentrum neemt dan opnieuw contact met u op om een nieuwe identificatiesticker op het voertuig aan te brengen en u het goedkeuringscertificaat en de nodige documenten te bezorgen voor de inschrijving.

Met het buitenlandse inschrijvingsbewijs, het validatiecertificaat en het inschrijvingsaanvraagformulier kan u dan naar uw verzekeraar of rechtstreeks naar een DIV-loket gaan om uw aanvraag tot inschrijving in te dienen.

Een goedkeuringsdossier wordt definitief afgesloten als het goedkeuringscertificaat kon worden afgeleverd, de termijn voor de aanbieding van het voertuig verstreken is of de weigering van de certificering definitief is. Er worden geen extra dossierkosten in rekening gebracht als het voertuig wordt aangeboden nadat er een niet-conformiteit werd vastgesteld.

Belangrijk om te weten:

  • Overeenkomstig richtlijn 1999/37/EG betreffende de harmonisatie van de gegevens van kentekenbewijzen binnen de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) moeten bepaalde gegevens niet worden opgenomen, maar is dit toch noodzakelijk wegens de verschillende belastingen en lage-emissiezones in België. Zo moet bijvoorbeeld het vermogen op het goedkeuringscertificaat worden vermeld zodat de DIV uw voertuig kan inschrijven. Als deze informatie niet op het buitenlandse inschrijvingsbewijs staat, moet u bij de keuring in het keuringscentrum een attest van het vermogen voorleggen dat uitsluitend is afgeleverd door de fabrikant via zijn mandataris of importeur. Als de andere technische gegevens niet op het buitenlandse inschrijvingsbewijs vermeld staan, staan ze ook niet op het goedkeuringscertificaat en dus ook niet op het Belgische inschrijvingsbewijs. Het ontbreken van de Euronorm en het CO2-niveau bijvoorbeeld zorgt er niet voor dat het voertuig niet in België kan worden goedgekeurd en ingeschreven, maar kan wel leiden tot hogere belastingen en een verbod om in een lage-emissiezone te rijden. Als het voertuig bijvoorbeeld een koppelinrichting heeft maar er geen sleep worden vermeld, kan er een goedkeuringscertificaat zonder sleep worden afgeleverd. Het voertuig mag dan, administratief gezien, dus geen aanhangwagen trekken.
  • Voertuigen die afkomstig zijn van een markt buiten de Europese Economische Ruimte moeten voldoen aan de Euronorm die van toepassing is op het moment van hun eerste inschrijving om te worden toegelaten tot het Europese grondgebied. De bevoegde gewestelijke overheid kan een voertuig op haar grondgebied altijd weigeren als overeenstemming met de geldende Euronorm niet kan worden aangetoond. Indien van toepassing wordt een attest van overeenstemming met richtlijn 2002/51/EG van 19 juli 2002 betreffende de verlaging van het niveau van verontreiniging door uitlaatgassen verwacht, uitsluitend afgeleverd door de fabrikant via zijn mandataris of importeur.
  • Er worden geen wijzigingen aangebracht aan het goedkeuringscertificaat nadat een goedgekeurde aanvraag is afgesloten, tenzij wordt erkend dat de bevoegde gewestelijke overheid aan de oorzaak ligt van een fout. Aanvragen voor het wijzigen van technische gegevens moeten aan een Individuele Goedkeuring worden onderworpen.