Rijopleiding en examen om een rijbewijs B te behalen

Om met de auto op de openbare weg te mogen rijden, hebt u als bestuurder een rijbewijs nodig.

Een rijbewijs kunt u behalen door eerst een theoretisch examen af te leggen. Bent u hiervoor geslaagd, dan moet u verplicht een EHBO-opleiding volgen. Pas na het volgen van deze opleiding kunt u deelnemen aan een praktisch rijexamen. Het praktische examen bestaat uit twee tests: een risicoperceptietest en een proef op de openbare weg.

De examens worden georganiseerd door de gewestelijke overheid. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee centra: Anderlecht en Schaarbeek. Om in Brussel het praktisch examen af te leggen, moet u ook in Brussel geslaagd zijn voor theoretisch examen.

Nieuws: Covid-19-maatregelen

De verstrengde maatregelen van de federale overheid om het coronavirus te bestrijden, betekenen ook dat de rijscholen en examencentra gesloten moeten worden. De rijlessen en rijexamens worden immers niet beschouwd als essentiële activiteiten. De einddatum van deze maatregelen is vandaag nog niet bekend. Ook de continue opleiding kan tot nader order niet meer plaatsvinden.

De tijdelijke sluiting van de twee Brusselse examencentra, betekent dat alle geplande examens uitgesteld moeten worden. De examencentra zullen contact opnemen met de kandidaten die al ingeschreven waren.

Als gevolg van de Covid-19-crisis worden voorlopige rijbewijzen tot en met 31 december 2020 verlengd: mobilit.belgium.be

Oefenen op de openbare weg wordt aanzien als een toegestane verplaatsing.

Verlenging van de documenten en termijnen om aan het examen deel te nemen:

Voor de volgende punten wordt de geldigheidstermijn automatisch verlengd tot en met 31 december 2020, als de termijn tussen 13 maart en 30 december 2020 verstrijkt:

 • de termijn van drie jaar tijdens dewelke de gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen
 • de geldigheidstermijn van de EHBO-opleiding of van de opleidingsvrijstelling
 • de geldigheidstermijn van het attest waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het theoretische examen
 • de geldigheidsduur van een jaar van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer
 • de geldigheidsperiode van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest
 • de geldigheidstermijn van het rijgeschiktheidsattest “C.A.R.A.”

Categorie B : de maximale stageduur van 18 maanden vervalt.

Nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E:

De kredietpunten die vervallen tussen 1 februari en 31 augustus 2020 worden met 7 maanden verlengd.

De code 95 die vermeld is bij categorieën C en D wordt eveneens met 7 maanden verlengd als de geldigheid ervan verstrijkt tussen 1 februari en 31 augustus 2020 : mobilit.belgium.be.

Wetgeving:

FAQ

De afleverdatum van uw tijdelijk rijbewijs valt voor 1 november 2018

 • U moet geen opleiding EHBO volgen maar wel de risicoperceptietest afleggen vooraleer u de proef op de openbare weg aflegt.

De afleverdatum van uw tijdelijke rijbewijs valt na 1 november 2018

 • Alle nieuwe regels zijn van toepassing.

U slaagde voor het theoretisch examen voor 1 november maar de afleverdatum van uw tijdelijk rijbewijs valt na 1 november 2018

 • U valt binnen de nieuwe regels. Het kan gebeuren dat u zich niet kan aanmelden op het online platform van het Rode Kruis. Gelieve dan een toegang aan te vragen via rijopleiding@gob.brussels
  Te verstrekken informatie en documenten: uw naam, voornaam, rijksregisternummer, persoonlijk e-mailadres, telefoonnummer, de taal waarin u de opleiding wenst te volgen (Nederlands of Frans), een kopie van uw attest van slagen voor het theoretische examen, een (recto-verso)kopie van uw voorlopige rijbewijs, of desgevallend van uw inschrijving voor de opleiding met 30 uren rijschool (contract + inschrijvingskaart) of van uw buitenlandse rijbewijs.

U wisselde het tijdelijk rijbewijs na 1 november 2018

 • Het is de datum van aflevering van uw eerste tijdelijke rijbewijs dat in rekening wordt gebracht. Als deze voor 1 november werd afgeleverd moet u geen EHBO opleiding volgen.

Uw voorlopige rijbewijs is vervallen

 • U kunt pas een nieuw voorlopig rijbewijs M36 of M18 verkrijgen als de geldigheidsduur van het voorlopige rijbewijs B waarvan u houder bent al meer dan drie jaar verstreken is.
 • U kunt echter wel uw opleiding voortzetten in een rijschool en minstens 6 uur praktische scholing aan een erkende rijschool volgen en vervolgens:
  • ofwel een nieuw voorlopig rijbewijs M12 aanvragen tijdens de zogenaamde "wachttermijn" van drie jaar.
  • ofwel onmiddellijk het praktische rijexamen afleggen met de rijschool.

De volbrachte uren voor de vervaldatum worden niet in aanmerking genomen. Vergeet niet om de geldigheid van uw theoretische examen na te gaan aangezien dit maximaal 3 jaar geleden mag afgelegd zijn, zo niet dient u dit opnieuw af te leggen.

Als u geslaagd bent voor het theoretisch examen in een ander gewest en u wil uw praktisch examen in Brussel afleggen

Als u uw praktisch examen met rechtstreekse toegang aflegt, onder dekking van een nationaal buitenlands rijbewijs of als de datum van uw voorlopig rijbewijs na 1 november 2018 valt moet u het theoretisch examen opnieuw afleggen in een Brussels examencentrum.

U slaagde tweemaal niet voor de proef op de openbare weg en u wenst beroep aan te tekenen

Na twee mislukte pogingen in het onderdeel proef op de openbare weg van het praktisch examen kan u beroep indienen via een aangetekend schrijven bij de beroepscommissie van het gewest waar u het examen heeft afgelegd.

Het beroep wordt op straffe van niet-ontvankelijkheid per aangetekende brief ingediend binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de datum van het niet geslaagd zijn voor het examen.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet u uw beroep verzenden naar:
GOB - Brussel Mobiliteit / Directie Wegverkeer
Ter attentie van de Voorzitter van de Beroepscommissie
CCN – Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel

U moet een vergoeding betalen samen met het indienen van het beroep op rekeningnummer BE26 0912 3109 2829 met mededeling: “DWV/Beroep/NaamVoornaam”

 • 13€ voor een beroep over een praktisch examen categorie B,
 • 12,50€ voor een beroep over andere categorieën.

Bij het beroepschrift moet u, op straffe van niet-ontvankelijkheid, de volgende documenten of gegevens vermelden:

 • Het bewijs van betaling van de vergoeding
 • Uw naam, voornaam en geboortedatum
 • Het examencentrum waar u uw examen aflegde en de datum
 • De feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd (uw motivatie en de vermelding van beroepsgrieven)
 • Uw handtekening onder uw beroep
 • Het bewijs van aangetekende zending van uw beroep naar het examencentrum

Als u de e-learning module van de EHBO-opleiding niet bij u thuis kunt volgen

De online opleiding kan gevolgd worden in de lokalen van het Rode Kruis (Papenvest 78, 1000 Brussel)

Contact